چهارشنبه جوزا ۹, ۱۴۰۳ ۴:۲۶ ب.ظ

تعالی بخش اندیشه های ناب اسلامی

الغیاث

خبر ها

پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی

پوهنحی های مؤسسه 

مؤسسه تحصیلات عالی اسلامی الغیاث دارای

دو پوهنحی و چهار دیپارتنمت است

پوهنحی شرعیات و علوم اسلامی

شاگردان ما

Icon
112اناث
Icon
186ذکور
Icon
296برحال
Icon
3154فارغ شده

دیدگاه محصل

  • پوهنتون انصافآ مسئله مهمی است و ما به این اهمیت معتقیدیم اگر پوهنتون را امروز نداشته باشیم پس فردا هیچ چیز نداریم و مجبوریم به طرف این و آن دست دراز کنیم. امروز برای پیشرفت کشورمان به دیگران مراجعه می کنیم و گدایی می کنیم و نباید پوهنتون را شوخی گرفت و به هدف پیشرفت کشور و خود کفایی در همه عرصه ها باید پوهنتون را شناخت و جایگاه اصلی آن را به جامعه معرفی کرد. 

  • پوهنتون انصافآ مسئله مهمی است و ما به این اهمیت معتقیدیم اگر پوهنتون را امروز نداشته باشیم پس فردا هیچ چیز نداریم و مجبوریم به طرف این و آن دست دراز کنیم. امروز برای پیشرفت کشورمان به دیگران مراجعه می کنیم و گدایی می کنیم و نباید پوهنتون را شوخی گرفت و به هدف پیشرفت کشور و خود کفایی در همه عرصه ها باید پوهنتون را شناخت و جایگاه اصلی آن را به جامعه معرفی کرد. 

در ارتباط باشید

آدرس

سرک شیدایی بعد از پوسته کاریزک

تماس

93-0799817544+

ایمیل

info@alghias.edu.af

حق کاپی محفوظ است. مؤسسه تحصیلات عالی اسلامی الغیاث

                   دیزاین وترتیب مدیریت تکنالوژی معلوماتی الغیاث 2022