اخذ امتحان کانکور متفرقه

photo_2022-08-27_14-39-55

    امتحان کانکور متفرقۀ مؤسسۀ تحصیلات عالی اسلامی الغیاث با حضور هیئت نظارت وزارت محترم تحصیلات عالی و هیئت محترم پوهنتون دولتی هرات در تاریخ 4-6-1401 در یک فضای مصئون و آرام برگزار گردید،

             در همایشی که به همین منظور برگزار گردید، الحاج شیخ الحدیث مولوی خداداد(صالح) بنیانگذار مؤسسه تحصیلات عالی اسلامی الغیاث، ضمن ابراز تهنیت و آرزوی موفقیت به مشمولان کانکور، جایگاه تعالی آموزش و فضایل علمی و وظایف خطیر علمی محصلان را در  غنامندی معارف و فرهنگ اسلامی برجسته ساختند و نسل جدید را در آبادی، رفاه و خود کفایی کشور به فرا گیری علوم فرا خواندند.سپس استاد نصیر احمد ایوبی یک تن  از اعضای هیئت نظارت وزارت تحصیلات عالی به برجستگی جایگاه و اهمیت تحصیل جوانان در محیط علمی این مؤسسۀ پرداخت و  آن را سکویی برای ارتقای تحصیلات عالی اسلامی برشمرد. به تعقیب آن خان محمد فراهمل معاون علمی مؤسسۀ تحصیلات عالی الغیاث به نمایندگی از اعضای علمی این مؤسسه به کاندیدان کانکور خوشامد گوی گفته و از هیئت محترم وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون هرات به موجب حضور شان در مؤسسۀ تحصیلات عالی الغیاث تشکر و قدر دانی نمود..

      سپس بکس سوالات با حضور هیئت محترم نظارت بازگردید واز جریان امتحانات بازدید به عمل آمد.این کانکور متفرقه در هر دو بخش ذکور و نسوان در فضای آرام و مطمئین اخذ گردید.

      هیئت محترم وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون هرات بعد از اطمینان از نظم و دسپلین حاکم بر فضای امتحان، اوراق مربوط را تأیید و امضاء نموده، از هیئت رهبری و کمیته برگزاری امتحانات مؤسسه تحصیلات عالی الغیاث ابراز امتنان نمودند