اشتراک در ورکشاپ سه روزه تضمین کیفیت

photo_2022-09-11_14-17-16

ورکشاپ سه روزه ای که در پوهنتون هرات از طرف ریاست محترم تضمین کیفیت وزارت تحصیلات عالی به منظور آمادگی نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و دولتی برای عبور از مراحل سه گانۀ تضمین کیفیت(پروسۀ اعتبار دهی نهادهای تحصیلی) برگزار گردیده بود، محترم خان محمد فراهمل معاون علمی و محترم سردار احمد احمدی هروی آمر کمیتۀ تضمین کیفیت مؤسسۀ تحصیلات عالی الغیاث اشتراک ورزیدند. ورکشاپ مذکور در تاریخ 17، 18 و 19 ماه سنبله با اشتراک مسئولین پوهنتون هرات و مسئولین نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی زون غرب در شرایط بسیار مناسب و موثر برگزار گردید. در این ورکشاپ سه روزه،  چگونگی ترتیب دیدگاه و مأموریت و پلان استراتیژیک برای نهادهای تحصیلی؛ تفسیر معیارهای یازده گانه؛ تهیه و ترتیب گزارش نظارت سالانه و مرور دورۀ ای برنامه ها؛ بررسی چک لست بازدید قبل از بازنگری، ترتیب پلان های عملیاتی و تطبیقی، پلان بهبود تدریس، کورس پالیسی ها و به تعقیب آن راهنمای نوشتن گزارش ارزیابی خودی توسط محترم پوهاند دوکتور محمد ظریف شریفی و محترم پوهنوال سید میر احمد سیرت و تیم همراهشان توضیح و تشریح گردید، که برای نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و دولتی که سخت نیازمند چنین برنامه ها و ورکشاپ های هستند، موثر و مطلوب واقع گردید.

ضمن برنامۀ مذکور، تیم ریاست محترم تضمین کیفیت وزارت تحصیلات عالی، از بخش های تضمین کیفیت مؤسسۀ تحصیلات عالی الغیاث نظارت و بازدید به عمل آورد. در این پروسه، هیئت محترم از کمیتۀ تضمین کیفیت، فعالیت ها و برنامه های علمی-آموزشی و تحقیقاتی، امکانات، تجهیزات و سهولت های موجود برای محصلان و کارمندان این نهاد علمی با حضور داشت هیئت رهبری و کارمندان مؤسسۀ الغیاث مورد بررسی و ارزیابی قرار داد، و در پایان، هدایات و رهنمودهای سازنده یشان برای بهبود روند خدمتگذاری بهتر برای جامعه، یادداشت و مورد قبول و مقبول هیئت رهبری این نهاد قرار گرفت.

هیئت رهبری، استادان و کارمندان این مؤسسۀ علمی از برگزاری ورکشاپ مذکور از سوی ریاست محترم تضمین کیفیت وزارت تحصیلات عالی و رهنمودهای عالمانۀ هیئت محترم ابراز سپاس و امتنان نموده، مشوره های مفید شان را در انجام و بهبود امور علمی و اداری کار ساز و موثر میشمرند.