معرفی آمریت کمیته امتحانات   


از آنجایکه امروزه امتحانات یکی از روش های مهم برای ارزیابی درجه کسب دانش، و سویه آموزش مهارت های علمی و نظری محصلان در یک دوره معین تحصیلی است، دانشمندان بر این باوراند که برای کسب نتایج مطلوب از پروسه آموزش ایجاب می نماید تا امتحانات به طور عادلانه، شفاف و مطابق بامعیار های علمی که جوابگوی اقتضای زمان باشد عیار گردد. وهمچنان حسب صراحت لایحه کردیت وزارت تحصیلات عالی، ارزیابی کورسهای دایر شده در یک سمستر و موفقیت در آن باعث میشود که محصل به سمسترهای بالاتر ارتقاء نموده و نهایتا واجد اخذ سند تحصیلی می گردد. بناء برگزاری امتحانات شفاف و ارزیابی اصول محصلین یکی از بخش های نهایت کلیدی موسسات تحصیلات عالی می باشد. اگر چه در مورد نحوه امتحانات لوایحی از طرف وزارت محترم تحصیلات عالی ترتیب گردیده و در دسترس موسسات تحصیلات عالی قرار دارد، باآنهم با توجه به شرایط و ویژگی های هر موسسه، نیاز است تا موسسات تحصیلات عالی نیز طرز العمل های داخلی به منظور تنظیم هر چه بهتر امور امتحانات تهیه و ترتیب نمایند که هم متممی باشد برای لوایح وزارت تحصیلات عالی و هم مواردی را که لوایح به آنها اشاره ننموده و مربوط به مقررات داخلی موسسه میگردد را در بر بگیرد بنأ با درک این امر مهم و اساسی و به تاسی از طرز العمل واحد امتحانات سمستر و وسط سمستر در نهاد های تحصیلات عالی اقدام به ایجاد یک کمیته امتحانات هد فمند در سطح مؤسسه نموده تا در کنار سایر ادارات مربوطه به اهداف اساسی مؤسسه که همانا برگزاری شفاف و عادلانه امتحانات، نظارت دقیق از آن و همچنان اعلان نتایج امتحانات در سطح مؤسسه می باشد نایل آید.لایحه وظایف کمیته امتحانات


۱- بررسی از نظم امتحانات.
۲. همکاری در قسمت برگزاری به موقع امتحانات .
۳.کمیته امتحانات پوهنحی وظیفه دارد تا یک هفته پیش از آغاز امتحانات نهایی نصاب حاضری پوهنحی های مربوطه را ملاحظه، محرومان و غایبان را تثبیت نماید و نتیجه را به منظور تایید از طرف کمیته یی مرکزی امتحانات به معاونیت امور محصلان ارسال نماید.
۴ .بررسی، ارزیابی و تطبیق موادی که از جانب مراجع ذیصلاح به آنها سپرده می شود.
۵ . ملاحظه مطابقت سوال های هر مضمون با شرایط پیش بینی شده در این لایحه.
۶ . ارزیابی و رفع شکایات در رابطه به برگزاری امتحانات.
۷. ارایه گزارش به مراجع مربوطه و شورا های علمی پوهنحی و مؤسسه ی تحصیلات عالی.
۸ . کمیته امتحانات مؤسسه تحصیلی از جریان امتحانات نظارت نموده و در مورد شکایات و کمبودیها گزارش می دهد.
۹. تعیین تاریخ برای عرایض تجدید نظر پارچه های محصلان.
۱۰. تعیین تاریخ اعلان نتایج امتحانات و تایید آن از طریق شورای علمی.
۱۱. سایر مواردیکه از طرف معاونیت های تدریسی، علمی و ریاست مؤسسه محول می گردد.

چارت تشکیلاتی کمیته امتحانات
حق کاپی محفوظ است. مؤسسه تحصیلات عالی اسلامی الغیاث

                   دیزاین وترتیب مدیریت تکنالوژی معلوماتی الغیاث 2022