چهارشنبه جوزا ۹, ۱۴۰۳ ۵:۱۳ ب.ظ

هیئت وزارت تحصیلات ا.ا.ا ازبخشهای مختلف تدریسی، اداری وتخنیکی پوهنتون خصوصی الغیاث دیدن نموده، جریان امور علمی_ اداری این پوهنتون را مورد ارزیابی قرار داد. درجریان این باز دید دوروزه که ازتاریخ ۲۲ آغاز وتا تاریخ ۲۳ رمضان سال جاری ادامه یافت، ازسوی مسئولان پوهنتون الغیاث تو ضیحات لازم داده میشد.

هیئت محترم وزارت تحصیلات عالی بعد از جمع بندی امکانات وچالشهای پوهنتون، جهت انجام بهتر امور علمی واداری مشوره ورهنمود های موثر وسود مند ارایه نمود.