برگزاری سیمنار توضیح و تشریح مقررۀ دوره لیسانس و پلان استراتیژیک پنج سالۀ مؤسسه

photo_2022-11-28_11-56-10

سیمیناری تحت عنوان (توضیح و تشریح مقررۀ دوره لیسانس و پلان استراتیژیک پنج سالۀ مؤسسه) در روز چهار شنبه مورخ 15/8/1401 برای محصلان در سالون کنفرانس های مؤسسۀ تحصیلات عالی الغیاث برگزار گردید. این سیمینار به منظور آگاهی دهی محصلان از مواد مقررۀ دورۀ لیسانس که توسط محترم عبدالرب مجیدی رئیس پوهنحی حقوق و علوم سیاسی و همچنان توضیح و تشریح بخش های پلان استراتیژیک، دیدگاه و ماموریت مؤسسه، اهداف و برنامه های که مؤسسۀ تحصیلات عالی الغیاث در طول این پنج سال تعقیب می کند توسط محترم خان محمد فراهمل معاون علمی مؤسسه برای محصلان توضیح داده شد. طی این سیمینار تاکید بر مسئولیت محصلان در قبال جامعه و سهیم شدن بیشتر محصلان در برنامه های آموزشی، ارتقای ظرفیت و توانمندسازی گردید. همینطور، توجه و همکاری نهادهای دولتی و خصوصی در زمینۀ کارآموزی محصلان و استخدام فارغین کوشا و پرتلاش در بست های خالی محراق سخنان اشتراک کنندگان سیمینار گردید و در پایان، برنامه با دعائیه یکی از اشتراک کنندگان ختم گردید.