برگزاری ورکشاپ دو روزه (اصول و حقوق اداری)

photo_2023-03-07_10-41-49

برگزاری ورکشاپ دو روزه (اصول و حقوق اداری)
ورکشاپ دو روزه تحت عنوان (اصول و حقوق اداری) از سوی مؤسسۀ تحصیلات عالی الغیاث برای کارمندان ادارۀ محلی ولایت هرات به تاریخ 14 و 15 حوت 1401 در سالون کنفرانس های مقام ولایت برگزار گردید. در این ورکشاپ که کارمندان اداری از ریاست های مختلف اداره محلی ولایت هرات حضور داشتند، مباحث مهمی چون: تعاریف و مفاهیم اساسی اصول و حقوق اداری، نظام های حقوقی در جهان، سیستم های مرسوم اداری، روند قانونگذاری در کشورها و افغانستان، معرفی قوانین مرتبط به کار در کشور، حقوق و امتیازات کارمندان خدمات ملکی، مکلفیت ها، مجازات و تأدیبات کارمندان خدمات ملکی و اصول مهم حاکم بر اداره، مدیریت و خدمات عامه، توسط محترم خان محمد فراهمل ترینر این ورکشاپ به شیوه(لکچر، پرسش و پاسخ، بحث و مباحثه، کار پروژه ای و تیمی) به اشتراک کنندگان ارایه گردید.
در پایان برنامه دو روزه، برای اشتراک کنندگان تصدیق نامه از سوی مسئولین مؤسسه تحصیلات عالی الغیاث به همکاری مقام محترم ولایت هرات، توزیع گردید و برنامه با دعائیه خاتمه یافت.