تدویر ورکشاپ آموزشی تضمین کیفیت

photo_2022-08-01_13-49-27

ورکشاپ آموزشی تحت عنوان (تهیه و تدوین گزارش ارزیابی خودی و اسناد پیوست آن) توسط محترم سردار احمد (احمدی هروی) آمر کمیتۀ تضمین کیفیت، روز دو شنبه مورخ 10-5-1401 در سالن کنفرانس های مؤسسۀ تحصیلات عالی الغیاث برای کارمندان برگزار گردید. طی این ورکشاپ آموزشی که برای یک روز تدارک دیده شده بود، مواردی چون اهداف، ویژگی ها، چارچوب و عناصر مهم و الزامی در تهیه گزارش ارزیابی خودی در نهادهای تحصیلات عالی به بحث و بررسی گذاشته شد. ضمن آن، فارمت گزارش ارزیابی خودی و اسناد ضمیمه وی آن که برای شمولیت در پروسۀ ارزیابی مراحل تضمین کیفیت نهادهای تحصیلات عالی ضروری و حتمی می باشد، با اشتراک کنندگان ورکشاپ شریک ساخته شد.
در اخیر، تاکید بر همکاری همه جانبۀ کارمندان در تهیه و تدوین گزارش ارزیابی خودی موسسه و اسناد ضمیمه وی آن از سوی محترم نعمت الله سروری رئیس و خان محمد فراهمل معاون علمی مؤسسه صورت گرفت.