چهارشنبه جوزا ۹, ۱۴۰۳ ۴:۱۱ ب.ظ

معرفی نامه کمیته تضمین کیفیت

مراقبت از کیفیت عملکرد وارایۀ خدمات براساس معیارها تعیین شده وزارت تحصیلات عالی ونیز شناسایی نکته های قوت وضعف وهمچنین تشخیص فرصتها وتهدیدها وکوشش برای بهبود وضعیت موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب از جمله وظایف اساسی موسسه میباشد ؛ چنانچه اگر این وظایف به وضعیت مطلوب بی انجامد باعث میشود که آنچه در دیدگاه موسسه شکل گرفته تحقق یابد. تضمین کیفیت پروسه ایست سیستماتیک برای نظارت و ارزیابی جنبه های مختلف اکادمیک، خدمات، برنامه ها و تسهیلات، که متضمن تطبیق معیار های کیفیت می باشد. کمیته تضمین کیفیت در سطوح مختلف موسسه مسئول انجام این پروسه میباشند. فعالیت عمده کمیته تضمین کیفیت در سطح موسسه نظارت از روند برنامه و فعالیت های اکادمیک و غیر اکادمیک میباشد. مسؤول این کمیته نظر به طرزالعمل آن معاون علمی موسسه بوده و برای هماهنگی و پیش برد برنامه های آن همه کدر علمی و کارمندان عضویت فعال در آن دارند. به منظور تحقق هرچه بهتر مطلوبه هایی ذکرشده در سطح موسسه، کمیتۀ تضمین کیفت ایجاد شده است ودارای طرزالعمل خاصی برای پیشبرد امورات می باشد.

لایحه وظایف کمیتۀ تضمین کیفیت

۱- تلاش در امر بهبود کیفیت در نهاد تحصیلی.
۲- نظارت از جریان ارزیابی خودی نهاد تحصیلی، پوهنحی‎ها و دیپارتمنت‎های فارغ ده.
۳- تهیه گزارش های ارزیابی خودی نهادتحصیلی.
۴- بررسی گزارش ارزیابی خودی پوهنحی‎ها و دیپارتمنت‎های فارغ ده.
۵- همکاری با تیم بازنگرها در جریان بازنگری.
۶- آشنایی کامل با پلان ستراتیژیک ملی تحصیلات عالی، پلان ستراتیژیک موسسه مربوط و اسناد مهم در مورد اعتباردهی و تضمین کیفیت به شمول لایحۀ تضمین کیفیت و اعتباردهی و معیارهای ارزیابی خودی.
۷- ارایۀ مشوره به رییس، معاون علمی نهاد تحصیلی در مورد ارتقای بهبود کیفیت پوهنحی‎ها و خدمات عمومی مانند لابراتوارها، مراکز کمپیوتر، کتابخانه‎ها، عرضه خدمات به محصلان، تحقیق و سایر عرصه‎های علمی مؤسسه.
۸- تهیه اسناد مناسب برای کمیتۀ به اساس بازنگری از فعالیت‎های علمی و اداری نهاد تحصیلی و ارزیابی خودی هر پوهنحی.
۹- حفظ محرمیت تصامیم مجالس کمیتۀ، بحث‎ها با پوهنحی‎ها، اعضای کادر علمی، محصلان، کارمندان و سایر اعضای مؤسسه.
۱۰- برقراری ارتباطات کاری با ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی.
۱۱- تهیه گزارش نظارت سالانه، مرور دوره یی برنامه ها و تعقیب از تطبیق پلان عملیاتی مرتبط به آن.

چارت تشکیلاتی کمیته تضمین کیفیت