دیدگاه

مؤسسه تحصیلات عالی اسلامی الغیاث زمینه های خوب تدریس، علمی و تحقیقاتی را مساعد نموده است تا فرزندان کشور با تحقیق اهداف عالی، از این سکو به قله های شامخ دانش و تخصص صعود نمایند.

ماموریت

مؤسسه تحصیلات عالی اسلامی الغیاث، تلاش می ورزد با تدریس معیاری و تحقیقات علمی، ارتقای کیفی حاصل نموده و در سطح ملی و منطقوی به عنوان یک نهاد معتبرعلمی شناخته شود.  

پلان استراتیژیک مؤسسه تحصیلات عالی اسلامی الغیاث

حق کاپی محفوظ است. مؤسسه تحصیلات عالی اسلامی الغیاث

                   دیزاین وترتیب مدیریت تکنالوژی معلوماتی الغیاث 2022