پلان استراتیژیک مؤسسه تحصیلات عالی اسلامی الغیاث

دیدگاه

مؤسسه تحصیلات عالی اسلامی الغیاث زمینه های خوب تدریس، علمی و تحقیقاتی را مساعد نموده است تا فرزندان کشور با تحقیق اهداف عالی، از این سکو به قله های شامخ دانش و تخصص صعود نمایند.

ماموریت

مؤسسه تحصیلات عالی اسلامی الغیاث، تلاش می ورزد با تدریس معیاری و تحقیقات علمی، ارتقای کیفی حاصل نموده و در سطح ملی و منطقوی به عنوان یک نهاد معتبرعلمی شناخته شود.  

حق کاپی محفوظ است. مؤسسه تحصیلات عالی اسلامی الغیاث

                   دیزاین وترتیب مدیریت تکنالوژی معلوماتی الغیاث 2022