سیمینار: تشریح و تحلیل روند ارزیابی های اصلاحی و کیفی تدریس

سمینار کمیته تضمین کیفیت_ تشریح و تحلیل روند ارزیابی و اصلاحی تدریس

در این سیمینار، ضمین ارایه مباحثی چون اهداف، معیارها و اهمیت ارزیابی اصلاحی و کیفی تدریس، به روند و شیوه های ارزیابی، معرفی فورمه های ارزیابی اصلاحی، انواع ارزیابی های اصلاحی و کیفی، گزارش دهی از انواع ارزیابی ها و مستند سازی های ضروری این پروسه نیز پرداخته شد.
در جریان این سیمینار، پرسش های از سوی حاضرین به ارتباط ارزیابی ها و تضمین کیفیت مطرح گردید که از سوی محترم سردار احمد احمدی هروی پاسخ های قناعت بخش داده شد.
هیئت رهبری مؤسسۀ تحصیلات عالی الغیاث از برگزار کننده این سیمینار ابراز خرسندی امتنان نمود و مفیدیت آن را در راستای ارتقای ظرفیت کارمندان و بلند بردن کیفیت تدریس در مؤسسۀالغیاث مهم تلقی نمود و در پایان، برنامه با دعائیه خاتمه یافت.