محفل تجلیل از روز محصل و تقدیر از محصلان، استادان و کارمندان برتر سال

photo_2022-11-21_12-38-14 (2)

محفل با شکوی پیرامون روز محصل یوم چهار شنبه مورخ 25/8/1401 در سالون کنفرانس های مؤسسۀ تحصیلات عالی الغیاث بر گزار شد. برنامه با آیاتی چند از کلام الله مجید توسط یک تن از محصلان آغاز گردید، و به تعقیب آن سخنرانان هر یک به نوبه خود به ارتباط جایگاه محصل و مسئولیت های که یک محصل در دورۀ تحصیل و بعد از فراغت در جامعه دارد پرداختند. طی این محفل محترم سردار احمد احمدی هروی آمر کمیتۀ تضمین کیفیت این نهاد، به معرفی کمیتۀ تضمین کیفیت در این نهاد، رسالت این کمیته در راستای ارتقای کیفی خدمات تحصیلی و به تشریح معیارهای اصلی و فرعی یازده گانه تضمین کیفیت پرداخت و معیارهای یازده گانه را بطور مفصل با جزیات آن(معیارهای فرعی) برای محصلان توضیح و تشریح نمود. ضمن این برنامه، از اساتید، تقدیر اساتید برتر، محصلان نخبه و کارمند برتر پرداخته شد و با اهدای لوح تقدیر ایشان را تقدیر و تمجید کردند.
در پایان، محترم خان محمد فراهمل معاون علمی مؤسسۀ تحصیلات عالی الغیاث با تاکید بر مسئولیت پذیری و توجه به ارزشهای علمی و اسلامی محصلان در محیط تحصیلی و جامعه، ارایه خدمات تحصیلی در چوکات قوانین و مقررات نافذۀ کشور و ارزش های اسلامی را جزء وظایف و مسئولیت های کارمندان این نهاد تحصیلی دانست و محصلان را به حیث نقطۀ مرکزی در فرایند تدریس و آموزش قلمداد نمود.