محکمه تمثیلی

IMG_20220630_113211_563

محاکم تمثیلی کلینیک حقوقی دو پوهنحی حقوق و شرعیات پس از یک رقابت آزاد روز چهارشنبه مورخ ۸/۴/۱۴۰۱ در بخش نسوان مؤسسه تحصیلات عالی اسلامی الغیاث بالترتیب به مقام های اول و دوم دست یافتند!

در مراسم برگزاری این مسابقه و ختم دوره دو ماهه ورکشاپ آموزشی ادبیات صرف و نحو، جمعی از مسئولان هردو بخش مرکزی و نسوان حضور داشتند.

بعد از اجرای محاکم تمثیلی که مورد توجه و استقبال حاضران، استادان و محصلان اناث قرار گرفت، رئیس ، معاون مالی و اداری و خانم فریما حیدری یکتن از استادان اناث مؤسسه تحصیلات عالی اسلامی الغیاث در مورد جایگاه و نقش محاکم در اعاده عدالت و اصل بی طرفی در نظام اسلامی صحبت کردند.

در بخش دیگر برای مسئول کلینیک حقوقی استاد آقای نعمتیار ، استاد خانم حیدری و خانم حبیبی هیئت داوران ، اجراکنندگان محاکم تمثیلی و همچنان فارغان ورکشاپ آموزشی صرف و نحو ، تقدیر نامه های جداگانه توسط هیئت رهبری مؤسسه تحصیلات عالی اسلامی الغیاث توزیع و تفویض گردید.

در اخیر با اعلام هیئت داوران محکمه تمثیلی ، پوهنحی حقوق با اخذ (86) نمره و اجرا کنندگان محکمه تمثیلی پوهنحی شرعیات با کسب (78) نمره حایز مقام اول و دوم گردیدند. مراسم با قرائت دعائیه به انجام رسید.