محکمه تمثیلی

FB_IMG_1575870731076

محکمه تمثیلی محصلین رشته های حقوق وعلوم سیاسی و شرعیات و علوم اسلامی موسسه تحصیلات عالی اسلامی الغیاث برگزار شد.
این محکمه تمثیلی که جزء دروس محصلین هردو پوهنحی این موسسه میباشد به همکاری کلینیک حقوقی موسسه تحصیلات عالی اسلامی الغیاث در دو بخش محصلین ذکور و اناث در کلینیک حقوقی تدویر یافت و محصلین با اجرای چند سناریوی مختلف نقشهای موظفین بخش عدلی و قضایی را تمثیل و از جانب ریاست و اساتید موظف مضامین مورد تقدیر قرار گرفتند.همچنان شایان ذکر است این محاکم تمثیلی برای بلند بردن سطح آگاهی محصلین در جریان بوده و کلینیک حقوقی نیز آماده خدمات رسانی در بخشهای مربوطه میباشد.
وبالله توفیق