معرفی معاونیت

معاونیت مالی و اداری مؤسسه، بواسطۀ معاون مالی و اداری، منشی، مدیر مالی و مدیر محاسبه اداره می شود. هدف مدیریت مالی و اداری انسجام، هماهنگی و مدیریت منابع بشری و مالی در مؤسسه تحصیلات عالی الغیاث می باشد. معاون مالی و اداری مسؤول رفع نیازهای اداری، انسانی و مالی در تمام ادارات فعال مؤسسه می باشد، همچنان، پرداخت معاشات کارکنان خدماتی، کارمندان اداری و کادر علمی مؤسسه، جمع آوری عایدات و تخصیص بودجه سالانه انکشافی و ثابت در امور علمی، تحقیقاتی، آموزشی، فرهنگی و اداری، تشخیص نیازمندی های مالی و بشری در مؤسسه و رفع آن با امکانات و منابع در دست داشته، تحقیق و تجسس در پیدا کردن منابع عایداتی مرتبط از طریق فعالیت هایی علمی و آموزشی و نظارت بر تطبیق مقررات، لوایح و فیصله¬ها در ادارات مربوطه.

حق کاپی محفوظ است. مؤسسه تحصیلات عالی اسلامی الغیاث

                   دیزاین وترتیب مدیریت تکنالوژی معلوماتی الغیاث 2022