ورکشاپ دو روزه (توضیح و تشریح قانون کارکنان خدمات ملکی)

photo_6_2023-08-02_10-57-24

در این ورکشاپ که کارمندان ادارۀ محلی ولایت هرات از ریاست های مختلف حضور داشتند، مباحث مهمی چون:  توضیح و تشریح تعاریف و مفاهیم موجود در قانون کارکنان خدمات ملکی، بست های کارکنان خدمات ملکی، شرایط و معیارهای استخدام، وظایف و مسئولیت ها، حقوق و امتیازات،  ارتقای بست، مکافات ها، تأدیبات، شکایات و نحوۀ رسیدگی به شکایات کارمندان خدمات ملکی و تقاعد کارکنان خدمات ملکی توسط محترم خان محمد فراهمل ترینر این ورکشاپ توضیح و ارایه گردید.

در پایان برنامه دو روزه، برای اشتراک کنندگان تصدیق نامه از سوی مسئولین مؤسسه تحصیلات عالی الغیاث به همکاری ریاست منابع بشری مقام ولایت هرات، توزیع و برنامه با دعائیه خاتمه یافت.