ورکشاپ معیارها و مراحل پروسۀ تضمین کیفیت برای ارتقای اعتبار اکادمیک

photo_2022-02-07_13-05-12
  • photo_2022-02-05_14-39-47
  • photo_2022-02-05_14-39-57
  • photo_2022-02-05_14-40-17
  • photo_2022-02-05_14-40-30
  • photo_2022-02-05_14-40-38
  • photo_2022-02-05_14-40-40
پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی مراکز پرورش افکار و انتقال دستاوردهای علمی و تجربی برای اقشار مختلف جامعه می باشند و مسؤلیت دارند تا رسالت خود را برابر به معیارهای علمی، ملی و بین المللی عیار نمایند. از این رو، مؤسسۀ تحصیلات عالی الغیاث در تلاش است تا امور علمی، تحقیقی و خدمات تحصیلات عالی را همسو با معیارهای ملی و بین المللی به جامعه انتقال دهد. به این منظور، امروز مورخ 16/11/1400 ورکشاپ (معیارها و مراحل پروسۀ تضمین کیفیت برای ارتقای اعتبار اکادمیک) برای کارمندان و هئیت رهبری مؤسسۀ تحصیلات عالی الغیاث از سوی معاونیت علمی برگزار گردید. در این ورکشاپ هیئت رهبری، مسؤلین پوهنحی ها، کمیته ها و مسؤل کمیته تضمین کیفیت حضور داشتند.