ورکشاپ یک روز کمیته تضمین کیفیت

photo_2023 02 18_12 22 10

برگزاری ورکشاپ یک روزه برای کارمندان و استادان
ورکشاپ یک روزه تحت عنوان (تحلیل گزارش ارزیابی خودی در چارچوب تضمین کیفیت مؤسسه) از سوی کمیتۀ تضمین کیفیت مؤسسۀ تحصیلات عالی الغیاث برای یک روز به تاریخ 15/11/1401 در سالن کنفرانس های این مؤسسه برگزار گردید. در این ورکشاپ بخش های مختلف گزارش ارزیابی خودی، معیارهای یازده گانۀ تضمین کیفیت، اسناد منضمۀ گزارش و میزان نمراتی که برای هریک از معیارهای اصلی و فرعی وضع شده است به همۀ مسئولین و کارمندان این مؤسسه توضیح و تشریح گردید. ضمین این ورکشاپ نمونه های از فارمت گزارش ارزیابی خودی مؤسسه و میزان نمراتی که هر یک از بخش های اداری، مالی، آموزشی و تحقیقی در نتیجه تطبیق آن بدست آمده بود، توزیع گردید و روی هر یک از موضوعات مطروحه بحث و تحلیل صورت گرفت.
در پایان به پرسش های اشتراک کنندگان توسط خان محمد فراهمل معاون علمی مؤسسۀ تحصیلات عالی الغیاث و ارایه کننده ورکشاپ پاسخ های قناعت بخش داده شد و جلسه با دعائیه خاتمه یافت.