پیام همدردی

photo_2024-01-28_10-20-13

استاد رهیاب از چهره های برجسته ادبیات دری و از پژوهشگران و نویسندگان صاحبنام هرات بودند و در حوزۀ تحقیقات علمی، ادبی و تاریخی آثار گران ارجی از خود به یادگار گذاشتند

                                                    روح شان شاد و یاد شان گرامی باد