چهارشنبه جوزا ۹, ۱۴۰۳ ۴:۱۴ ب.ظ

معرفی‌نامه کمیته بورسیه‌ها و تخفیفات


کمیتۀ بورسیه ها مطابق به لایحۀ وظایف خود وظیفۀ برنامه ریزی، تنظیم، هماهنگی، نظارت بر توزیع بورسیه ها و حفظ اسناد مربوط به بورسیه (داخلی و خارجی) را دارد. کمیتۀ بورسیه ها که مسئولیت تخفیفات را نیز به دوش دارد، متشکل از یک مسؤول، یک کارمند، یک منشی و سه عضو به قرار آتی می باشد:
۱- مؤسس مؤسسه به حیث مسئوول کمیته بورسیه ها
۲- رئیس مؤسسه به حیث عضو
۳- معاون علمی مؤسسه به حیث عضو
۴- معاون مالی و اداری به حیث عضو
۴- منشی معاونیت مالی و اداری به حیث منشی کمیته


لایحه وظایف آمر کمیته بورسیه‌ها و تخفیفات

هدف وظیفه: هدف کمیتۀ بورسیه‌ها و تخفیفات مهیا کردن و استفادۀ مطلوب از بورسیه‌های خارجی و داخلی و اعطای تخفیفات برای فرزندان شهداء و معلولین و همچنان برای محصلان نخبه می‌باشد.
شرح وظایف:
تهیه طرح و پلان ارتقای ظرفیت اعضای کادر علمی و سایر کارکنان به ارتباط بورسیه‌ها.
تهیه طرح و پلان برای تشخیص مستفید شوندگان تخفیفات.
ترتیب و تنظیم بورسیه‌ها و تخفیفات قابل اعطا به مستفید شوندگان.
تشخیص مستفید شوندگان بورسیه‌ها و تخفیفات.
اتخاذ تدابیر جهت جلوگیری از ضایع شدن بورسیه‌ها.
توزیع بورسیه‌ها مطابق به معیار های پیش‌بینی شده در طرزالعمل.
معرفی به موقع جهت استفادۀ موثر از بورسیه‌ها.
تهیه لست استفاده کنندگان به ترتیب نوبت با در نظر داشت معیارهای پیش‌بینی شده در طرزالعمل.
آرشیف کردن تمام اسناد مرتبط به بورسیه‌ها و تخفیفات.
سایر وظایفی که مطابق به قانون به کمیتۀ بورسیه‌ها تعلق می‌گیرد

چارت تشکیلاتی بورسیه ها ی موسسه