گزارش تدویر سیمینار نظارت از تطبیق مقررات حاکم بر استخدام اعضای کادر علمی

photo_2023-11-26_16-57-19

قابل ذکر است که سمینار مذکور با همت مدیریت استادان، آمریت انکشاف مسلکی و همکاری پوهنحی حقوق و علوم سیاسی برگزار گردید.
در سمینار مذکور، مباحث ذیل مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
1. بررسی مفاهیم و اصطلاحات از قبیل: قانون، مقرره، نظارت، ارزیابی و کنترول
2. اهمیت و مراحل نظارت از تطبیق قانون
3. اصول اساسی مدیریت و رهبری و نقش نظارت در امر مدیریت
4. معرفی مقررات حاکم بر استخدام اعضای هیئت علمی دانشگاه ها
5. بیان انواع رتبه های علمی در سطح تحصیلات عالی
6. قواعد حاکم بر استخدام
7. شرایط عضو کادر علمی
8. شرایط شکلی مربوط به طی مراحل استخدامی
در ادامه بعد از نتیجه گیری مباحث، به پرسش های اشتراک کنندگان پاسخ داده شد و سیمینار با دعائیه خاتمه یافت.