مرحله اول

لطفا تمام  بخش ها را با دقت پر کنید.

در این مرحله معلومات شخصی خود را وارد کنید.


[multistep Admission first_step "https://alghias.edu.af/admission2"]