عنوان
شورای امنیت سازمان ملل متحد از لحاظ قانونگذاری
بررسی نظام سیاسی ایالات متحده امریکا
سازمان ملل و صلح جهانی
وضع افراد در حقوق بین الملل
پیدایش و تکوین حقوق بین الملل عمومی
نقش رسانه ها در مشارکت سیاسی
بحران خاورمیانه ومسائل فلسطین
سازمان کنفرانس اسلامی و اهمیت آن در جهان اسلام
سیاست بی طرفی امیر حبیب الله خان در جنگ جهانی اول
عملکرد احزاب سیاسی در افغانستان
حملات 11 سپتامبر وتاثیر آن بر افغانستان
نگاهی مختصر به سازمان آسه آن
نقش رسانه ها جمعی در عرصه سیاست خارجی
بررسی تطبیقی مزایا و مصونیت های دیپلماتیک
دیپلماسی نوین در روابط بین الملل
اصول ثابت توسعه سیاسی
تروریسم وسیاست بین المللی
علل اشغال افغانستان توسط شوروی
بررسی مقایسوی احزاب سیاسی وگروههای فشار
اضرر های قسم ناحقنواع منازعات بین الملل
ملت سازی و عوامل آن
تجزیه و تحلیل تصمیم گیری درسیاست خارجی
نقش احزاب سیاسی در سقوط حکومت داوودخان
بررسی مقایسوی نظام انتخاباتی ریاست جمهوری در آمریکا, فرانسه و افغانستان
آزادی بیان
موافقان و مخالفان جهانی شدن
عقد مقاوله
نهادهای مجری روابط خارجی کشورهاازنظرحقوق بین الملل
بررسی خیارعیب در فقه وقانون مدنی افغانستان
راه کارهای پیشگیری غیرجزایی درجرایم جنسی
تسلیحات ممنوعه جنگی از نظرحقوق بین الملل بشردوستانه
بررسی شهادت وآثارآن درنظام حقوقی افغانستان
بررسی مفهوم وکالت ونقش آن درتأمین عدالت
بررسی جرم افترأ درحقوق جزای افغانستان
بررسی بانکداری الکترونیکی درنظام حقوقی افغانستان
ضمانت اجرای حقوق بین الملل بشردوستانه
بررسی جایگاه حقوقی شوراهای ولایتی درنظام حقوقی افغانستان
مصئونیت های قضایی وصلاحیت محاکم
بررسی جرایم علیه ازادی افراد درنظام حقوقی افغانستان
بررسی تدابیر امنیتی درقوانین افغانستان
بررسی اسباب کسب مالکیت درفقه وقانون افغانستان
بررسی سازمان ایکو ونقش آن درافغانستان
بررسی صلح وضمانت اجرای آن درنظام حقوقی افغانستان
بررسی قاعده حقوق لاضررولاضرار درنطام حقوقی افغانستان
رویکرد فمینیسم در روابط بین الملل
بررسی اقامتگاه در نظام حقوقی افغانستان
بررسی حمایت ازسرمایه گذازی در نظام حقوقی افغانستان
بررسی حقوق ومزایای کارمندان دولت درنظام حقوقی افغانستان
بررسی آثار غایب ومفقودالاثر
بررسی اصل برائت الزمه
بررسی پل پا ونقش آن درکشف جرایم
مجلس نمایندگان ونقش آن در قانونگذاری
بررسی اعتیادبه مواد مخدرونقش آن درارتکاب جرایم
بررسی عرف درمنابع حقوقی بین الملل
بررسی ورشکستگی درقانون تجارت افغانستان
بررسی اقرار درنظام حقوقی افغانستان
بررسی تعلیق مجازات درقوانین جزائی افغانستان
بررسی اسباب اباحت درنظام حقوقی افغانستان
اصلاح مجدد مجرمین
حقوق شهروندی درقوانین ملی و بین الملل
بررسی عوامل محیطی ونقش آن درارتکاب جرایم
عکس العمل های اجتماعی جرم
بررسی مفهوم مشارکت سیاسی در قوانین ملی و بین الملل
بررسی راهکارهای اثبات جرم زنا
بررسی رهایی مشروط در نظام حقوقی افغانستان
بررسی صحنه جرم وآثارمادی آن درنظام حقوقی افغانستان
ادله اثبات دعاوی مدنی در نظام حقوقی افغانستان
بررسی ادله اثبات تجارتی
بررسی دفاتر تجارتی در افغانستان
تأثیرگذاری مردم بر قدرت یک کشوردرنظام حقوقی افغانستان
بررسی ناتو ونقش آن در افغانستان
بررسی کفالت درنظام حقوقی افغانستان
اضطرار درسیستم حقوقی افغانستان
بررسی جرایم سیاسی از نظر قوانین
بررسی قوه مجریه درنظام حقوقی افغاتستان
بررسی حل منازعات تجارتی درنظام حقوقی افغانستان
محابس وشرایط آن درقوانین افغانستان
فسخ واختتام معاهدات بین الملل
مفهوم منافع ملی
کشتار جمعی
فساداداری ازدیدگاه شریعت اسلامی وقوانین وضعی
بررسی جرایم نسل کشی در حقوق بین الملل
پولیس قضائی وعدالت جزائی
حقوق ومکلفیت های احزاب سیاسی
اهمیت وموقعیت جیوپولوتیک افغانستان
بررسی شرایط نکاح در ققه وقانون مدنی افغانستان
بررسی قرارداد های تجارتی
بررسی علل وعوامل جهانی شدن جرایم
برررسی عقد حواله ازنظر قانون مدنی افغانستان
بررسی مسئولیت مدنی درقانون مدنی افغانستان
بررسی انعقاد معاهدات بین الملل درنظام حقوقی افغانستان
حضانت کودکان درنظام حقوقی افغانستان
توانمندی زنان درپرتو حقوق بین الملل
بررسی پیشگیری های وضعی ونقش آن درکاهش جرایم
بررسی عقد مضاربه در حقوق افغانستان
نقش سیستم اسیکودا دربهبود وضعیت گمرکات
بررسی تأثیر گذاری مشارکت زنان درتحولات سیاسی افغانستان
بررسی جرم جاسوسی در قوانین جزایی افغانستان
مطالعه احکام برات در نظام حقوقی افغانسان
بررسی اهلیت حقوقی اطفال ممیز
بررسی مجازات اعدام
مسئولیت کیفری اطفال ونوجوانان درحقوق افغانستان
بررسی سازمانها،اصول و انواع آن
مشرانوجرگه ونقش آن درتحولات سیاسی قانونگذاری
بررسی حق ملکیت درنظام حقوقی افغانستان
مبارزه با قاچاق زنان وکودکان درپرتوقوانین ملی وبین المللی
بررسی مسئولیت جزایی افراد به سبب شرب وخمر
جرم ارتشأ در قوانین جزایی افغانستان
بررسی جنس طالبان
بررسی عملکردانترپول ونقش آن درتأمین عدالت
بررسی ابعاد سیاسی شخصیت پیامبر اسلام(ص)
بررسی علل خودسوزی زنان
بررسی جرم پولشوئی درنظام حقوقی افغانستان
حقوق اسیران جنگی در قوانین بین الملل بشردوستانه
مبارزه با مواد مخدردر پرتوقوانین بین المللی
مجازات های تأدیبی
انواع عقد در فقه اسلامی و قانون مدنی افغانستان
تأثیراختلافات خانوادگی ونقش آن دربروز جرایم
استرداد مجرمین در قوانین ملی و بین الملل
پولیس عدلی ونقش آن درتأمین عدالت
مجازات سرقت در نظام حقوقی افغانستان
علل سقوط دعوی جزائی
علل وعوامل جرایم اطفال
بررسی تابعیت اشخاص حقوقی در نظام حقوق افغانستان
عقد اجاره درنظام حقوقی افغانستان
بررسی علل وعوامل محرومیت زنان
بررسی مجازات شروع به جرم درقوانین جزایی افغانستان
جهانی شدن حقوق تجارت وپیامد های آن
بررسی رابطه قوه مجریه ومقننه
بررسی شرکتهای سهامی در نظام حقوقی افغانستان
بررسی مهترین صلاحیتهای وو ظایف شورای ملی
مجازات قتل عمد در قوانین جزایی افغانستان
تطبیق جزاها از لحاظ مکانی
دفاع مشروع در نظام حقوقی افغانستان
بررسی انواع قتل از دیدگاه فقه وقانون
بررسی فقهی وحقوقی جرم اختلاس
تاثیر رضاع در عقد ازدواج
حل مسالمت آمیز منازعات
تفریق قضایی در فقه و قانون
حکم شکنجه در قوانین موضوعه افغانستان
اهداف جزاها
بررسی جرم خیانت در امانت از دیدگاه فقه وقانون
بررسی نقش اختلالات روانی در ارتکاب جرم
مسوؤلیت جزایی اشخاص حقوقی در حقوق افغانستان
اصل تناسب جرم و جزا در حقوق افغانستان
جرایم انتخاباتی در نظام افغانستان
آثار حقوقی طلاق از دیدگاه فقه و قانون
تقسیم اموال از دیدگاه مالکیت
بررسی تحقیق و تعقیب و در قوانین افغانستان
بررسی واژه جرم وشرکت در آن
سیطره دولت اسلامی وعلل ناتوانی آن
مشروعیت ارتکاب جرم به حکم قانون وامر آمر قانونی
حقوق متهم در اجراآت محاکم افغانستان
رابطه سببیت در حقوق افغانستان
حفاظت محیط زیست از دیدگاه فقه وقانون
بررسی تصاحب مباحات از دیدگاه فقه وقانون
مجازات وفلسفه آن در قوانین نافذه افغانستان
نفقه زوجه در فقه قانون
بررسی حقوقی کار زن بیرون از خانه
بررسی رسانه و مطبوعات
بررسی قتل خطا در قوانین جزایی افغانستان
مهریه وحکمت مشروعیت آن در فقه وقانون
تاریخچه حارنوالی در نظام حقوقی افغانستان
بررسی حکم اعمال شاقه بالای اطفال از دیدگاه فقه و قانون
فلسفه تعدد زوجات در اسلام وبررسی شرایط آن در قانون مدنی افغانستان
مالکیت معنوی
علل م پیدایش و اهمیت اتحادیه اروپا
بیکاری ونقش آن در بروز جرم
حکم تفریق به سبب غیابت
معیارهای محاکمه عادلانه
تاریخچه قوه قضائیه در افغانستان
حقوق مظنون و متهم در مرحله تحقیق در نظام حقوقی افغانستان
مسؤولیت مدنی ناشی از رفتار حیوانات
حقوق کارگردراسلام وقوانینی وضعی
شناخت نفس انسان درپر توقرآن
زندگی نامه امام مسلم
نقش اسلام درتمدن بشریت
معجزات پیامبر(ص)
زند ه گی نامه سعد بن ابی وقاص
بررسی خلع ازدید گاه فقه وقانون
اتلاف اموال درقانو ن مدنی
بررسی آثار عقد اجاره نسبت به متعاقدین ازنظر قانون
اسباب کسب ملکیت دراسلام
حکمت در آفرنش جن
اهمیت خانواده ازدید گاه شرع
زنده گی نامه امام ترمذی
احوال قیامت درپرتوقرآنکریم
تاریخ نزول قرآن کریم
عقد صحیح وغیر صحیح درفقه وقانون
ترجمه وتفسیر سوره فیل
تفریق بسبب غیابت ازدیدگاه فقه وقانون
زن و زعامت عامه
علل سقوط دعوای جزائی
تحقیق موضوعی رزق در قرآن
فضیلت لسان عربی دراشارات قرآن
برسی جرایم سیاسی ازدیدگاه قانون
موالات با کفار
برسی حقوقی دفاعی متهم درنظام حقوقی افغانستان
یوسف پیامبر ودام مکرر زلیخا
شناسای ابلیس پرتلبیس
حکمت جعل الطلاق بید الرجل
برسی تطبیقی آثار قاعده حقوقی لا ضرر درقانون مدنی افغانستان وفقه حنیفی وجعفری
مهلکات هفت گانه
عجب وپیا مدهای آن درزنده گی
پیام اسلام ومسلمین
حقیقت خوف درپرتو آیات واحادیث
تاثیر بیکاری در ارتکاب جرایم در افغانستان
جرایم انتخاباتی در نظام حقوق افغانستان
مهمترین عوامل موثر درتخلفات اطفال
برسی مسولیت مدنی افرادفاقد تمیز
شهادت به عنوان ادله اثبات
قاچاق انسا ن ازدیدگاه فقه وقانون
اصل تناسب جرم و جزا
شروع به جرم در قوانین افغانستان
تعزیرات وانواع آن درفقه اسلامی
اکراه و تاثیرات آن در مکره
چگونگی روز رستاخیز از دیدگاه قرآن
جنگ بدر و پیامدهای آن
حقوق وانجاام تکالیف شرعی مرد وزن ازنظر دین مبین اسلام
جایگاه سیاست در دین اسلام
پیامد های عدم تطبیق حدود در جامعه
د اسلامی شریعت د نظر د اداری فساد په وراندی مبارزه
برسی شهادت قوانین جزای افغانستان وفقه حنفی
راههای نفوذ شیطان وجلوی گیر ازآن
نقش عقیده در ساختن جامعه
برسی آرمان جوان مسلمان
حکم قطاع طریق از نظر فقه و قانون
اثبات عذاب قبر و اتفاقات آن در قبر
تاریخچه قانون گذاری در اسلام
وکالت و نقش آن در دعوا
رهایی مشروط
تاثیرجنس دراتکاب جرم
برسی احکام حیض ونفاس ازدید گاه فقه
صفات عبادالرحمن در سوره فرقان
طهارت از دیدگاه فقه و حدیث
جرم سرقت و مجازات آن از نظر فقه و قانون
اوقات قبولیت دعا
علل موجه جرم و معاذیر قانونی ٱن
خیار رویت در فقه و قانون
فتح مکه و پیامد های سیاسی آن
بررسی غزوه خندق
بررسی در مورد غزوه احد
بررسی غزوه تبوک
احکام سوگند نذر
اندیشه های سیاسی و اجتماعی امام ابوحنیفه
زندگی نامه امام حسن
دفاع مشروع
رول محاکم وظایف ومسولیتهای آن درجامعه اسلامی از دیدگاه اسلام
حیله اسقاط
رضاع واحکام آن
نقش نهضت های دینی درجوامع اسلامی
رابطه دین با سیاست
تعریف بیع وشرائط آن
تفسیر وترجمه سوره نصر
حکومت داری درزمان خلیفه اول مسلمین
برسی جرم اختلاس از منظر قوانین افغانستان
سه سفرسرنوشت ساز
نکوهش ظلم دراسلام
کرامت وتکلیف زن دراسلام
احکام ازدواج پیامبر (ص)
شخصیت های حقوقی ازدید گاه فقه وقانون
رابطه فقه با قانون
حکم شرک ازدیدگاه قران وسنت
مهریه زن دراسلام
حکمت منع دروغ ازنظراسلام
جایگاه صلح ومنازعه درسیاست
بدعت واثرات منفی آن درجامعه
تحقیق درمورد آیا ت حجاب ونظر
اداره اموال صغار درفقه اسلامی وقانون مدنی افغانستان
مصعب بن عمیر
تجلیل از سالگرد ازدیدگاه قرآن وسنت
بررسی وظایف حاکم درتأمین امنیت ازدیدگاه اسلام
اهمیت ومفهوم علم تفسیر
انواع طلاق درپرتوفقه وقانون مدنی افغا نستان
غزوه حنین
شکارواحکام آن دراسلام
انواع مسؤلیت درتاریخ
تفسیر سوره نازعات
کفارات شرعی و حکمت های آن
زیارت قبور ازدیدگاه اسلام
طبقه بندی مجازات
عوامل وخطرفقر ازدید گاه اسلام
مفهوم دین وعوامل پیدایش آن
احکام اکراه درفقه وقانون
احکام اعتکاف در فقه و حدیث شریف
ماهیت وآثارعقد عاریت درقوانین افغانستان
اذکارشبانه روزی ازدیدگاه اسلام
راها وشرایط وفاداری مسلمانان به اسلام
احکام فقهی معدن ورکاز
قسم های قرآنکریم
فتوحات حضرت (عمرفاروق)
مقام صابران دراسلام
حقوق معنوی
فضیلت مدینه و زیارت قبر پیامبر (ص)
اختلاف درنظریات اجتهادی فقها وعلل آن
حق حیات از دید گاه شرعیت وقانون
وقف ازدیدگاه اسلام
صبردرپرتوفقه وقانون
زنده گی نامه شیخ احمد جام
وقف ازنگاه فقه وقانون
شکنجه وممنوعیت آن دراسلام وقوانین ملی
بررسی وضعیت حقوقی بیگانگان درنظام حقوقی اسلام
ازدواج اجباری و پیامد های ناگوار آن
روابط مسلمین با غیر مسلمین
ترجمه وتفسیر سوره انشراح
جایگاه قیاس وعفل دراستنباط احکام
تطبیق عقوبت قصاص
پولیس قضایی و عدالت جزائی
مبانی فقهی وحقوقی معاهدات بین المللی
اختلاط بین الجنسین
برسی زهد دراسلام
تقسیم بندی جرایم براساس عنصرمادی
نقش آثارانگشت درکشف جرایم
جزاهای سبک وسنگین ازدیدگاه فقه وقانون
پناهندگی ومبانی حقوقی آن
خیارات سه گا نه بیع ازدید گاه فقه حنفی وقانون مدنی افغانستان
حکم قیام علیه حکومت هی ظالم
بررسی حقوق کاری زن از دیدگاه اسلام و غرب
ضیافت و احترام به مهمان
حقوق بشرورعایت آن درافغانستان
منابع ملکیت درفقه وقانون
اضرار اجتماعی واقتصادی اعتیاد از دید گاه اسلام
احکام سوگند دراسلام
حکم ربا ازدیدگاه اسلام
آداب گفتگو دراسلام
جایگاه مصالح مرسله درمذاهب اسلامی
نگاهی به زندگی امام بخاری وکتاب صحیح آن
تفکردرپرتو آیات قرآن
جایگاه استحسان ازدیدگاه مذاهب اسلامی
روح وحقیقت آن ازدیدگاه اسلام
آداب دعا دراسلام
حرمت مصاهره درفقه اسلامی
غیبت وحکم آن دراسلام
تقوی امام اعظم رح
نکاح شغار دراسلام
حد زنا وفلسفه تحریم آن
چرا تاریخ اسلام ازهجرت گرفته شد؟
فلسفه قربانی واحکام آن درفقه اسلامی
ولایت وانواع درفقه وقانون مدنی
حقوق بشرازدیدگاه اسلام
قضیه افک حضرت عائشه رض
حقوق همسردراسلام
حجاب عزت است نه اسارت
تصویروحکم آن دراسلام
بیمه ازدیدگاه فقهأ وقانون
تمدن اسلام دراروپا
اثبات واحدانیت خداوندج نقلا وعقلا
حرمت شراب ازدیدگاه اسلام
حقوق همسایه دراسلام
عوامل استقامت دردین
جایگاه تربیت اولاد دراسلام
ویژگی های سورآیات مکی ومدنی
اخوت وهمبستگی دراسلام
امانت داری نیکو درپرتو احادیث نبوی
حکم مسواک وفضایل آن
دفع الشکوک فی اثبات سماع اهل القبور
حدسفرواحکام مسافردرفقه اسلامی
روابط انسان باخانواده دراسلام
فلسفه زکات دراسلام
حکم تفریق زوجین ازدیدگاه فقهأ
سنت وانواع آن
جایگاه تقلید دراسلام
اصول دین
احکام لقیط ولقطه دراسلام
عوارض براهلیت ازدیدگاه فقه
شناخت اهلیت ازدیدگاه فقه اسلامی
اضرارحرام ازنظراسلام
حلال وحرام ازنگاه کتاب الله واحادیث پیامبرص
فضیلت علم وعلماء
بیان حقیقت ومجاز
واژه فتنه ازدیدگاه قرآن
توبه واقسام آن
ایثاروفداکاری دراسلام
خواستگاری وطرق صحیح آن
نشانه های بزرگ قیامت
مؤمن کامل ازدیدگاه قرآن
ثروت ومال درپرتو آیات سوره همزه
زندگی نامه ابراهیم درقرآن وسنت
احکام سحردرقرآن وسنت
فضیلت ذکر
جایگاه فقیره درشریعت اسلام
بهترین ها وزشترین ها نزد خداوندج
حق شرب درشریعت اسلام
اخلاق ازنظرلقمان حکیم
محاکمه عادلانه
فواید واثرات نماز درجامعه
تجوید واهمیت آن
حکم مخدرات دراسلام
زندگی سیاسی عمرفاروق رض
نقش صبردرزندگی انسان
راه بهترزیستن ازنظرشرع وعقل
ارشاد الناسک
حکم روزه
آداب شریعت
آداب تجارت وکسب حلال
جایگاه فقهاء درجامعه
شناخت سنت وبدعت دراسلام
ویژگی های نظام خانواده دراسلام وغرب
نقش شورا درحکومت اسلامی
موسیقی وپیامدهای آن برروح وروان انسان
اثبات قتل بطریق قسامه
آداب معاشرت دراسلام
عقب ماندگی مسلمانان فعلی
دلایل عقلی بوجود صانع
اصلاح خودی
حقوق پیامبردرامت اسلام
نصایح پانزده گانه سوره اسراء
فضیلت ذکرجهریه
اصحاب فروض
مسئولیت ناشی ازفعل غیرازنظرفقه اسلامی
حرمین درپویه ادوار
شناخت مسیحیت
شناخت اسرائیلیات واثرآن دراسلام
میراث دراسلام ومدنیت های قبل ازاسلام
توسل مشروع وممنوع
میانه روی دراسلام
صلح ازدیدگاه اسلام
احسان به والدین ازدیدگاه اسلام
ایثار وفداکاری های حضرت عثمان رض
حکم ادای حج ازغیر
احکام رهن درفقه اسلامی
تحقیق پیرامون سوره تین وویژگی های آن
حکم نذورات دراسلام
بازتاب خلقت انسان درپرتو سوره طارق
زنده گی اجتماعی حضرت فاطمه رض
مشروعیت حد قذف دراسلام
جلوه های ازدیدگاهای فقهی امام ابوحنیفه رح
قضاء دراسلام
اخلاص درعمل درپرتوسنت نبوی
صله رحم واحکام آن ازدیدگاه اسلام
نمازتروایح ازدیدگاه فقهای اسلام
اسوه های راستین برای زن مسلمان
اضرارزناء ازدیدگاه فقهاء
جایگاه صدقه دراسلام
عوامل فلاح ورستگاری
عوامل انحطاط درجامعه اسلامی
دعوت بسوی جهاد ازدیدگاه قرآن
تحقیق پیرامون سوره قدر
موانع مسئولیت جزائی
معاد درقرآن
فرشته گان درکتاب وسنت
حقوق زن ازدیدگاه فقهای اسلام
زندگی نامه وفداکاری های حضرت ابراهیم درپرتوقرآن وسنت
فرزند خواندگی دراسلام وجاهلیت
حکم عده درفقه اسلامی
اخلاق یک دعوتگر
اهمیت قانون درجامعه
خداوند ج چی کسانی را دوست دارد؟
نکاح وحکم آن میان مسلمانان ومشرکان
مذمت بخل ازدیدگاه اسلام
خشم وغضب وراه های علاج آن
نقش وجایگاه جوانان دراسلام
تکبروعواقب آن
اضراردروغگویی درکوکان
صلح حدیبیه وفتح مبین
دموکراسی دراسلام
زنده گی نامه حضرت خدیجه درحیات پیامبرص
فضایل واحکام مکه مکرمه
بدعت وپیامدهای سوء آن برامت
تشویق به ازدواج ودوری اززنا
اصول دعوت قبل ازهجرت
رهن وحکم انتفاع آن درفقه اسلامی
بررسی پیرامون عاقله ازدیدگاه فقه
جایگاه تفکردراسلام
جایگاه زن ازدیدگاه قرآن وسنت
زندگی نامه حضرت امام حسین ازدیدگاه اهل سنت
اهمیت ازدواج ازنظراسلام
بررسی نکاح وطلاق درشریعت اسلام
دیت درفقه اسلامی
نمازوترواحکام آن درفقه اسلامی
قرآن معجزه جاودان
زندگی نامه حضرت علی کرم الله وجهه
جایگاه نمازجمعه دراسلام
صفات یک دعوتگردراسلام
ویژگی ها وصفات مؤمنین درقرآن
حقوق پیامبرص برامت اسلامی
آفتهای زبان
مراحل خلقت انسان
احوال انسان پس ازمرگ
نشوزت های فامیلی وراه حل های آن درپرتوفقه وقانون
آثاراجتماعی واقتصادی سود ازدیدگاه اسلام
جایگاه زن ازدیدگاه اسلام
احکام میراث درپرتو سوره نساء
جایگاه اخلاص درشریعت اسلام
جایگاه اهل بیت
اهمیت سلام دراسلام
روند محکمه عادلانه ازمنظرفقه وقانون
آزادی اندیشه وبیان دراسلام
زندگی نامه خواجه عبدالله انصاری رح
ارزش وجایگاه حیاء دراسلام
فضیلت شب قدر
تحقیق وبررسی ذکرجهری
جایگاه جهاد ومجاهد دراسلام
تصوف واهداف آن
جایگاه مسجد دراسلام
زندگی نامه وزهد امام شافعی رح
زندگی نامه وفتوحات حضرت عثمان رض
آداب معاشرت ازدیدگاه اسلام
تعلیم وتربیه ازدیدگاه اسلام
جایگاه شهید دراسلام
اعتدال دراکل وشرب
حدود دراسلام
سقط جنین واحکام آن
حکم تعزیه دراسلام
خشونت اقتصادی علیه زنان ازدیدگاه شریعت وقانون
حقوق وآزادی های فرد دراسلام
بیداری اسلامی
بررسی فقهی وقانونی هبه
پژوهش برسوره مبارکه شمس
ولی ونقش آن درنکاح
قباحت اسراف دراسلام
پیرامون حیات ووفات حضرت خضرع
آثارانحلال عقد ازدواج
حقوق زنان درپرتو آیات قرآن
حکمت مشروعیت جهاد دراسلام
لعان واحکام آن
تربیت فرزند ازدیدگاه اسلام
زندگی نامه حضرت عثمان رض
خبرواحد
جایگاه زن درعصرجاهلیت
بررسی دیدگاه اسلام وغرب نسبت به زن
مدیریت دراسلام
اخلاق اجتماعی مسلمان
تفسیرموضوعی سوره ماعون
قصاص وحکمت مشروعیت آن دراسلام
نقش والدین درتربیت فرزندان
منع سوال وتشویق بکار
عفت وپاکدامنی
فلسفه وفواید حجاب
احکام وفضایل نماز تهجد
اسلام دین امن است
بیع صرف واحکام فلوس درشریعت اسلام
شفع ازدیدگاه اسلام
کوثردرپرتوسوره کوثر
جایگاه حکم درقرآن وحدیث
اضرارنگاه بسوی نامحرم
خود شناسی وخدا شناسی
زن وجامعه
چگونگی رسیدن به مقام تقوی
تفسیرآیه مداینه
توحید اسماء وصفات خداوند ج
مقام مادردراسلام
سحروانواع آن ازدیدگاه قرآن وحدیث
زن دراندیشه اسلام وغرب
حکومت داری خوب
مسئولیت زن دربیرون ازمنزل
حقوق وواجبات زوجین
حجاب ومحدوده آن برای زن مسلمان
ایمان به قضاء وقدروتأثیرآن درزندگی مسلمان
جعاله درفقه وقانون
ریش ومقدارآن ازدیدگاه اسلام
اهمیت وجایگاه مطالعه درزندگی مسلمان
درس های ازمراحل شق الصدر پیامبرص
صفات بهشت وبهشتیان
فلسفه ازدواج حضرت خدیجه رض با پیامبرص
خانواده درفقه اسلام
وکالت معیاری دراسلام
عوامل فقردراسلام
بیع وفا واحکام آن
نقش امام ابوحنیفه درقضاوت وسیاست
تصویری ازمعراج پیامبرص
آثارگناه درزندگی انسان
مسئولیت دراسلام
حسد وغبطه ازدیدگاه اسلام
داراسلام ودفاع ازآن
حکمت دعوت اسلامی
طرق اثبات جرم زنا براساس شرع وقوانین جزائی افغانستان
مسئولیت عاقل درقبال حق وباطل
تقویم الدین
ازتولد تا بعثت پیامبرص
جایگاه حکومت اسلامی
رازمؤفقیت درزندگی
تعصب وقوم گرایی ازدیدگاه اسلام
عقد رهن حیازی ازدیدگاه فقهأ وقوانین وضعی
تفسیر سوره ملک
تفسیرسوره حمد
نقش قرآن درهدایت انسان
دیه زن ازدیدگاه اسلام
حد قذف ازدیدگاه فقه وقوانین افغانستان
رهبانیت ازدیدگاه اسلام
حلاوة القرآن
آداب زندگی زنا شویی درپرتو سنت نبوی ص
جایگاه رسالت رسول الله ص
بعثت حضرت محمد ص
اهمیت صحت ازدیدگاه اسلام
توبه واثرآن درزدودن گناه
نقش رسانه های صوتی وتصویری دراشاعه فرهنگ اسلامی
مبانی شخصیت مسلمان معاصردرپرتو قرآن کریم
طلاق ازدیدگاه فقه حنفی
عشرمن الفطرة
توبه ازنگاه قرآن وسنت
اقسام وحی
آداب تلاوت قرآن کریم
استیلاء براشیاء واموال مباحه درفقه اسلامی وقانون مدنی
حرمت زنا وپیامدهای آن درجامعه
رمضان ماه عروج بشراست
اجاره ازدیدگاه فقه
دیدگاه اهل سنت درمورد صحابه رض
قتل عمد ازدیدگاه فقه وقانون
بررسی جرایم جعل ، تزویروآثارآنها
حکمت تحریم ربا ازدیدگاه اسلام
پندها واندرزهای سوره تحریم
تفاوت میان ازدواج دایم مسیاروموقت
فقرازنظراسلام
تنظیم صفوف جماعت
بررسی نظام خلافت دراسلام
عقد عاریت در فقه اسلامی
احکام مفقود درفقه وقانون
آرامش قلب تنها با یاد خدا
روش نمازپیامبر(ص)
تفاوت یا مساوات بین زن ومرد
ابعاد مختلف شخصیتی حضرت محمد ص
فضایل اسماء الحسنی
تحقیق پیرامون نسخ
ماهیت جهاد دراسلام
عفت درآئینه قرآن وسنت
حکم افتراء دراسلام
سیره پیامبرص دربرابراشتباهات مردم
سیره حضرت عایشه صدیقه رض
حقوق اطفال دراسلام
رستاخیزکوچک
تحقیق پیرامون حدیث انما الاعمال بالنیات
مسئولیت جزایی
زندگی نامه حضرت زید بن ثابت
تفسیرسوره تکویر
بحث مقایسوی حقوق زن دراسلام وغرب
استخاره درپرتو رهنمود های پیامبرص
تحقیق پیرامون اصحاب کهف
بررسی سوره همزه
جایگاه نمازعید دراسلام
تفسیرسوره مبارکه قیامه
چند همسری ازنگاه قانون وشریعت اسلام
هوا پرستی ازدیدگاه اسلام
عقد ازدواج وآثارآن
اجراآت محاکم دربعد جزائی
چگونه اصحاب به رسول خدا ایمان میاوردند؟
مجازات قتل درشریعت اسلام
عقد مضاربت دربانکداری اسلامی
بررسی مفهوم حکمیت تجارتی
حج وفضایل آن
حریم خصوصی افراد ازدیدگاه شرع وقانون
اسلام وسیاست
شناختی برای تصوف وعرفان ازقرن چهارم الی قرن نهم
نفقه زوجه دراسلام وقانون مدنی
حوادث مهم تاریخی وپیروزی های اسلام درماه مبارک رمضان
اسلام دین برتر
تحلیل پیرامون آیه 36 سوره نساء
تفسیرسوره حجرات
اضراراخلاقی واجتماعی مشروبات وماکولات حرام
نقش ایمان درزندگی
عقاید وخرافات اعراب قبل ازاسلام
صبردرمقابل مصیبت
تقسیم بندی جرایم براساس عنصرمعنوی جرم
توحید واثرات آن درزندگی
حقوق فرد درقرآن وقانون اساسی
عظمت وبرکات ذکرالله
هدایات درپرتوسوره سبع المثانی
عبادت ورابطه انسان با خدا
حکمت حجاب دراسلام
نقش زنان اصحاب دراسلام
با گناهان چگونه مبارزه کنیم ؟
روش تعیین خلیفه ازدیدگاه اسلام
ترجمه وتفسیرسوره زلزال
شکران درپرتو سوره انسان
گوشه های ازآزادی اندیشه وبیان دراسلام
گناه رشوت ازدیدگاه اسلام
امراض معنوی قلب ازدیدگاه قرآن
سائل وسوالگری ازدیدگاه فقهاء
اهمیت وقت ازدیدگاه اسلام
ادله اثبات دعوی
پیامبرآخرزمان درآئینه قرآن
سیاست وقدرت
قرآن بیانگرراه نجات
حضانت طفل ازدیدگاه اسلام
عادت ماهانه زن
چگونگی روز رستاخیزازدیدگاه قرآن
تشکیل وصلاحیت خارنوالی
نقش جوانان درتوسعه دین اسلام
نقش بیماری روانی درارتکاب جرم
غیبت وپیامدهای ناگوارآن درجامعه
چگونگی ازدواج دراسلام وادیان گذشته
رحمت عام الهی درفرهنگ اسلامی
المحبة رأس العبادة والمعرفة رأس المحبة
اهمیت جمع آوری مالیات وزکات دردول اسلامی
سیاست وجامعه
تصوف در ترازوی قرآن وسنت
جایگاه وکیل دردعاوی
حفاظت خانواده دراسلام
اوصاف مومنان جنتی درپرتو آیات قرآن
اجتهاد درشریعت اسلام
تفسیروبررسی سوره ناس
داستان اصحاب فیل وسرگذشت مرد کنانی
همسران پاک پیامبر
مذمت سخن چینی
قیاس دراسلام
اهداف ومقاصد ازدواج ازدیدگاه شریعت اسلام
تدرج درتشریع اسلامی
وفا داری صحابه کرام به اسلام
احکام دیت دندان دراسلام
مقام زن درشریعت وقانون
دلایل بی اثرشدن علم
ترجمه وتفسیرسوره انبیاء
ارزش وشخصیت انسان ازدیدگاه قرآن وسنت
دیدگاه شریعت درمورد حیله
جایگاه قلب ازدیدگاه اسلام
تجلی قرآن درعصرعلم
احکام محجورین
سجده تلاوت واحکام آن درشریعت اسلام
ویژگی های اهل سنت وجماعت درتوحید وایمان
عرفان ازدیدگاه قرآن وسنت
محرمات ابدی وحکمت های آن
حقیقت ایمان به غیب
خیانت درامانت ازدیدگاه قرآن وسنت
تفسیروترجمه سوره عادیات
نقش اعمال درزندگی انسان
خودکشی ودیگرکشی ازدیدگاه اسلام
بشرونیازهای آن به اسلام
قیامت معاد ومجازات اعمال
تبرک جستن ازدیدگاه شریعت اسلامی
نوروزازدیدگاه شریعت اسلام
بررسی مفهوم مال ازدیدگاه فقه اسلامی
حکم استعمال طلاء ازدیدگاه شریعت اسلام
مراتب ایمان مؤمنین
احکام ازدواج ازدیدگاه مذاهب اربعه
کتمان علم شرعی
علل عقب ماندگی مسلمین درجامعه اسلامی
شرح آمنت بالله وارکان ایمان
مواصفات نظام اجتماعی اسلام
وصیت درمذاهب چهارگانه اهل سنت
وظیفه حکام درقبال ملت
زندگی نامه حضرت موسی ع درپرتو آیات قرآن کریم
اخلاص عمل وتقویت ایمان
تکرارجرم وفلسفه آن درفقه اسلامی وقوانین وضعی
پدیده های اختلاط درعرصه آموزش ازدیدکاه اسلام
ارث ووصیت ازدیدگاه شریعت اسلام
مخدرات وحکم آن درفقه اسلامی وقوانین وضعی
ازدواج اجباری واثرات ناگوارآن
بهشت ودوزخ
ذبح شرعی وگوشت های وارداتی از خارج کشور
تفسیر وبررسی آیة الکرسی
زنان صدر اسلام اسوه های حسنه
تفسیر سوره لهب
صلح سیدنا حضرت حسن رض با امیر معاویه رض
اهمیت غزوه احزاب
زندگی نامه حضرت سلیمان علیه السلام
تأملی بر سورۀ مبارکه اللیل
اقسام نفاق وصفات منافقین
حقوق مجرده وبیع آنها ازدیدگاه فقه وقانون
کلیدهای بهشت
اهمیت صلح درجامعه اسلامی
فضایل ماه مبارک رمضان
عالم برزخ
دیدگاه فقهای مذاهب اربعه در زمان مقدار رضاعت محرمه
صبر واثرات آن درزندگی انسان
نکوهش قمار ازدیدگاه قرآن وسنت
دور افعال الرسول صلی الله علیه وسلم فی مصادر التشریع الاسلامی
بیان زهد وریاضت نفس
زندگی نامه امام مالک رح
قضاوت زن درفقه حنفی وقوانین نافذه افغانستان
نکوهش کبر وخودبینی
احکام نوزاد در پرتو شریعت اسلام
بررسی پیوند اعضاء در پرتو فقه اسلامی وحقوق موضوعه
جهاد کردن زن ازدیدگاه اسلام
میلاد پیامبروحوادث پیش ازبعثت
داستان یاجوج وماجوج
شفاء درپرتوقرآن وسنت
حدیث درعصرصحابه رض
زندگی نامه امام احمدبن حنبل رح
ظهار وکفاره آن دراسلام
اخلاق مؤمن درپرتو آیات واحادیث
حقوق همسرداری ازدیدگاه اسلام
فضایل قرآن
معیارهای ازدواج درشریعت اسلام
رابطه روزه با اخلاق اجتماعی
اسلام وبزرگداشت از زن
روابط بین زن وشوهرازدیدگاه اسلام
عقد مقاوله ازدیدگاه فقه اسلامی وقانون مدنی افغانستان
بررسی جایگاه زن درتمدن های غیراسلام
فضایل اصحاب بدر ازدیدگاه قرآن وسنت
تفریق وانواع آن درفقه اسلامی وقانون مدنی افغانستان
اهمیت سورۀ عصر
نقش قرآن درتربیت انسان
شکنجه وممنوعیت آن ازدیدگاه فقه وقانون
میراث زن دراسلام ونظام حقوقی کشور
حقوق مالی زنان ازدیدگاه شریعت وقانون
سنن پسندیده
راه های مبارزه با شیطان
خوف ورجاء
علامات بزرگ قیامت ازنگاه قرآن وسنت
بررسی تطبیقی حجرصغیرازدیدگاه فقه حنفی وقانون مدنی افغانستان
احکام سجده سهو
کرامت انسانی ازدیدگاه اسلام
محرمات نکاح
صبروشکر
زندگی نامه وزهد امام غزالی رح
خدمات حضرت عمررض
تسامح وگفتگو دراسلام
احکام میراث ازدیدگاه قرآن، سنت واجماع
جایگاه قرآن درمیان کتب آسمانی
جایگاه صلح ومنازعه دراسلام
بررسی غزوه بنی مصطلق
بررسی خشوع درنماز
جرم قتل درادیان مختلفه
جهاد تهاجمی ودفاعی ازدیدگاه اسلام
جایگاه عرف درمنابع تشریع اسلامی وقانون مدنی افغانستان
حقوق مظنون ومتهم ازدیدگاه فقه اسلامی وقوانین وضعی
بررسی طلاق وپیامدهای آن
حقوق برادر مسلمان ومزایای آن
زندگی نامه حضرت ابوهریره رض
انسان ومکلفیت ها
زندگی نامه ابن حزم اندلسی رح
محافظت اسلام ازاموال یتیمان ونظارت برآن
حکم فتح دادن مقتدی به امام ازدیدگاه فقهاء
حکمت منع دروغ ازدیدگاه اسلام
حکم استئذان وحکمت های آن دراسلام
موانع ارث ازدیدگاه فقه وقانون مدنی افغانستان
نظام مالکیت فردی دراسلام
اسباب اباحه جرم ازدیدگاه فقه اسلامی وقوانین وضعی
عوامل غرور وآفات آن در پرتو شریعت اسلام
تأثیرصحبت در فرهنگ اسلامی
سیر تاریخی تصوف واساسات آن
چگونگی تأسیس دولت دراسلام
راه های استدلال ازنصوص
اسباب اسراف درجامعه کنونی ما
نقد اتهامات وارده برسیدنا ابی هریره «رض»
علم حدیث وجایگاه آن دراسلام
بررسی نقش آثار انگشت در کشف جرایم
بررسی مسوؤلیت جزائی قیام مسلحانه در نظام حقوقی افغانستان
بررسی جرایم تحت صلاحیت محکمه جزای بین المللی
بررسی صلاحیت شخصی در قواعد حقوق جزای بین الملل
بررسی جرایم جنگی ونسل کشی در یوگسلاوی سابق
مسوؤلینت پزشک در نظام حقوقی افغانستان
عوامل سقوط حکومت داکتر نجیب الله
بررسی جنگ در نظام حقوقی بین الملل
بررسی مجازاتهای جایگزین حبس در نظام حقوقی افغانستان
بررسی جرم جعل اسناد در حقوقی جزای افغانستان
عدالت ترمیمی
بررسی تبعیض نژادی در نظام حقوقی افغانستان
موانع ارث در فقه و قانون مدنی افغانستان
محدودیتهای اصل آزادی برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر
بررسی علل وعوامل اعتیاد زنان ونقش آن در بروز جرم
بررسی رابطه جامعه مدنی با دموکراسی در افغانستان
بررسی قصاص در نظام حقوقی افغانستان
بررسی سیاست های حکومت داری حضرت علی رض
بررسی تفاوت های قانون اجراآت جزائی موقت مصوبه سال 1382
بررسی برنامه های اصلاحی و تاثیر آن بالای مجرمین
بررسی حقوق محبوسین در نظام حقوقی افغانستان
بررسی وضعیت حقوقی بیگانه گان در نظام حقوقی افغانستان
بررسی جرم اختطاف در نظام حقوق بین الملل
بررسی قضاوت زن در فقه ونظام حقوقی افغانستان
بررسی جرم خیانت در امانت در قوانین جزائی افغانستان و ایران
بررسی غصب در نظام حقوقی افغانستان
بررسی بیع سلم در نظام حقوقی افغانستان
بررسی تجارت اشیا ممنوعه در قوانین جزائی افغانستان
بررسی مسوؤلیت جزائی سقط جنین در قوانین جزائی افغانستان
بررسی وضعیت پناهندگان در حقوق بین الملل
راههای پیشگیری خشونت علیه زنان
حمایت از غیر نظامیان در قوانین ملی و بین المللی
انقلاب و عوامل پیدایش آن
آئین حکومت داری حضرت ابوبکرصدیق (رض)
مقام والای انسان در اسلام
اصول تربیت اطفال دراسلام
اهمیت و فضیلت نماز
برسی تصوف امام غزالی (رح)
جرم اختطاف از منظر فقه و قوانین جزائی افغانستان
بررسی سیاست جزائی افغانستان و آثار آن در جلوگیری از تکرار جرم
اتفاق در جرم در قانون جزای افغانستان
مبانی و فلسفه حقوق بشر در ادوار تاریخ
بررسی حقوق و وضعیت معلولین در نظام حقوقی افغانستان
بررسی بعد سیاسی اسلام
گناه کبیره از دیدگاه قرانکریم و احادیث پیامبر(ص)
حق سرپرستی مردان در خانواده از منظر فقه و قانون
آثار محل واقعه
زنان الگوی
روانشناسی دینی
انحراف جوانان در عصر حاضر و راه بیرون رفت آن
نافرمانی والدین و راه علاج آن
بررسی جرایم شامل حدود،قصاص و تعزیرات
جایگاه عرف در فقه و قانون
گمرک در افغانستان
بررسی حقوق بیمار
زندگی نامه حضرت عیسی (ع)
وجایب و مسئولیت های شرعی طبیب مسلمان
اتفاق از دیگاه اهل سنت
علل فرار جوانان از منزل
ویژگی های زنان مؤمن
آشنائی با قرآن
شناخت خداوند(ج) از دیدگاه قرآن و سنت
بررسی نقش شهروندان در کاهش فساد اداری
تأملاتی بر سوره یوسف
تفاوت نظام اقتصادی اسلام با سرمایه داری
مرور زمان در دعاوی جزائی
اهمیت اخلاق در اسلام
وصایای ده گانه ی سوره انعام
عزاداری از دیدگاه اسلام
نقش خانواده در جلو گیری از ارتکاب جرایم توسط اطفال
استغفار و تاثیر آن در زندگی انسان
تجدید نظر در دعاوی مدنی افغانستان
زندگی حضرت محمد(ص) در مدینه منوره
هجرت و تاثیر آن در گسترش اسلام
توحید و نبوت از دیدگاه اسلام و مسیحیت
راهای محو سازی فساد اخلاقی
نقش قضا در تأمین عدالت اجتماعی
پیامد های قانونی ازدواج قبل از بلوغ
انواع مرگ از نگاه تحقیقات جنائی
بررسی جرم تجاوز به عنف در حقوق جزایی افغانستان
مالیات و سیر تاریخی آن در نظام حقوقی افغانستان
مجازات بدنی از منظر اسلام و حقوق بشر
چگونه عمر را با برکت سازیم
تقلید و حدود آن از دیگاه قرآن و سنت
تقلید از فرهنگ بیگانگان
مقایسه دیدگاه اسلام و دانشمندان غرب
نواقض اسلام
تجدید نظر در دعاوی جزائی افغانستان
مبانی اجتهادی در مذهب امام ابوحنیفه(رح)
تخصص فنون علمی در قرآن
تحقیق پیرامون عصمت پیامبران
احکام درود بر پیامبر(ص)
ابوالحسن ندوی و نقش او در بیداری اسلامی
فضایل و احکام سوره کافرون
بررسی نیابت در عقد و آثار آن
بررسی حقوق مالی کودک قبل از تولد از دیدگاه نظام حقوق افغانستان
بررسی محاربه در نظام حقوقی افغانستان
بررسی آثار حقوقی ازدواج اشخاص مصاب به اختلالات روانی
لیبرالیسم
وظایف و صلاحیت های ریئس جمهور در قانون اساسی
جرایم ضد حقایق و مجازات آن
بررسی آزادی اطلاعات و حریم خصوصی
حق سکوت در نظام حقوقی افغانستان
اثرات حقوقی تنبیه بدنی بر کودکان
بررسی جنایات جنگی در حقوق بین الملل
بررسی حقوقی تضمینات بین المللی حقوق بشر در اسناد جهانی
بررسی حقوق اساسی افراد در قانون اساسی افغانستان
جایگاه انتخابات در شرع و قانون
نقش نهاد های خیریه در کاهش جرم
میراث های فرهنگی در حقوق بین الملل
یمین و نکول
جنایت علیه بشریت در حقوق بین الملل
بررسی تفسیر اصول کلی روابط بین الملل
وظایف و صلاحیت های حقوقی وزرا در قانون اساسی افغانستان
نقش کمک های خارجی درتوسعه سیاسی افغانستان
افغانستان و سازمان تجارت جهانی
جایگاه زن در مدیریت خانواده
بررسی وجوه افتراق قانون اجراآت جزائی سابق و لاحق
بررسی حقوق مالی و غیر مالی مفقودالاثر
اجماع امت اسلامی و ادلهٔ اثبات آن
خلافت عمر ابن عبدالعزیز
نقش اقتصاد در شریعت اسلام
احکام مرتد از دیدگاه اسلام
امر بالمعروف و نهی از منکر از دیدگاه قرآن و سنت
زنده گی نامه عبدالله بن مسعود
عوامل جلوگیری از زنا
تاریخ سحر و جادو
موانع قصاص از دیدگاه فقه و قانون
عوامل اصلاح قلب ها
توصیه به حق و صبر از دیدگاه قرآن و سنت
هم زیستی با غیر مسلمان در اسلام
حقوق فرزندان قبل از تولد و احکامش
بررسی روند تصویب قانون در نظام حقوقی افغانستان
توکل از دیدگاه اسلام
تزکیه نفس در پرتو قرآن و سنت
مکارم اخلاقی در پرتو احادیث نبوی
یکتا پرستی در قرآن
محافل شادی از دیدگاه اسلام
وصایای پیامبر اسلام در حجت الوداع
دعوت علنی پیامبر اسلام (ص)
عمره و احکام آن
زندگی نامه حضرت عبدالله زبیر(رض)
ارزش اجتماعی ازدواج از دیدگاه اسلام
زندگی نامه امام ابو یوسف (رح)
زندگی نامه امام ذهبی (رح)
نقش آثار خون در کشف جرم
حکم تعلیم زنان و آداب آن در اسلام
دعا های مسنون
آرایش و پیرایش مرد و زن از دیدگاه اسلام
زندگی نامه حضرت صالح (ع)
زندگی نامه حضرت یونس (ع)
زندگی نامه حضرت اسماعیل (ع)
معالجه با نسخه قرآن و سنت
زندگی نامه حضرت ابی بن کعب
زندگی نامه حضرت ابو ذر غفاری
نعمت های حسی و مادی بهشت
زندگی نامه حضرت بی بی مریم در آئینه قرآن
احادیثی در فضایل خلفای راشدین
عقیقه و اقسام آن در اسلام
عدالت و مساوات از دیدگاه اسلام و غرب
شعائر دین و مزایای آن
قصاص فی مادون نفس در فقه و قانون
افراط گران در دین
ارزش زندگی قبل از مرگ
نقش دوستان و رفیقان در تربیت
زندگی نامه حضرت امیر معاویه (رض)
تدلیس در فقه اسلامی و قوانین وضعی
قرآن مصئون از تحریف است
شهامت حضرت خالد بن ولید
نقش دین در جامعه
غصب از دیدگاه اسلام
زندگی نامه حضرت سلمان فارسی (رض)
حقوق طبعی انسان از دیدگاه اسلام
تاریخچه پارلمان
عوامل ضعف ایمان
زندگی نامه حضرت یعقوب (ع)
ارزش عدالت از دیدگاه اسلام
بررسی اندیشه سیاسی در اسلام
آداب لباس در اسلام
باور های فطری در اسلام
اهلیت از نظر فقه و قانون در عقود
مجازاتها و کرامت انسانی
وظایف حارنوال در مرحله کشف و تحقیق
اهمیت ایام مقدس در شریعت اسلام و ادیان دیگر
حکمت ازدیاد اولاد در اسلام
بررسی ساختار سازمان ملل متحد
مکلفیت های علماء در عصر حاضر
زندگی در ساحه تقوا
ترکیه نوین (خدا حافظی با میراث آتا تورک)
مصالحه بین زوحین از دیدگاه فقه اسلامی
آسان گیری در اسلام
کفائت در نکاح
تناسب آیات قرآن کریم و سور آن
مقدمات ازدواج و خطبه آن
شناخت یهود و اضرار آن
بررسی عقد حواله وکفاله در فقه اسلامی و قوانین وضعی
نقش زن در پیشرفت تمدن اسلامی
زندگی نامه آدم و حوا
شروط وصحت وصیت مطابق قانون مدنی
ضرورت و حکم آن در پرتوی شرعیت اسلامی و قانون
بررسی اشخاص حقیقی و حقوقی با تفاوت هابشان
جرایم امنیتی از طریق مطبوعات
روش احزاب سیاسی در حکومت اسلامی
تأثیرات رزق حلال در زندگی مسلمان
احساسات کودکان در صدر اسلام
مراحل جمع آوری قرآنکریم
بررسی نقش عایشه صدیقه در دعوت اسلام
بررسی قاچاق کالا در نظام حقوقی افغانستان
نقش شورای ولایتی در حکومت داری محلی
بررسی تاثیر جنسیت بر شهادت
بررسی حقوق زن درقوانین افغانستان و اسناد بین الملل
حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی
ضعف حاکمیت قانون، عامل فساد اداری در افغانستان
اصول حاکم بر تابعیت
راهای ایجاد محبت بین زوجین
بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
منابع قانونگذاری در حقوق جزای اسلام
بررسی عنصر قانونی جرم در حقوق جزای بین الملل
حضور زنان در مساجد برای ادای نماز
اهمیت نماز جماعت
پیدایش آسمانها و زمین در روشنایی قرآن و حدیث
اتفاقات روز محشر در پرتو سوره مبارکه (عم)
ادیان افغانستان قبل از اسلام
جایگاه مسجد الاقصی در تاریخ اسلام
مشارکت و مشورت در اسلام
زندگی نامه حضرت ایوب
عقد مضاربه در اسلام
خلافت زن از دیدگاه اسلام
استقلال مالی و تاثیر آن بر کاهش خشنوت علیه زنان
پیامد های غفلت
زندگی نامه حضرت خبیب (رض)
پلان گرفتاری مجرم
دلایل علمی نباتات بر اعجاز قرآنکریم
زندگی نامه حضرت اسماء (رض)
محاسبه نفس
چگونگی دعوت در زندگانی حضرت نوح (ع)
تدلیس در عقد ازدواج
ترجمه و تفسیر سورۀ قارعه
ترجمه و تفسیر سورۀ علق
سیر و سیاحت از دیدگاه قرآن
بررسی حقوق حیوانات در فقه اسلامی
بررسی عوامل بی حجابی در اسلام
شمائل پیامبر (ص)
نقش آثار در کشف جرایم
بررسی نقش نهضت اخوان المسلمین
بررسی حقوق اطفال غیر ممیز
ویژه گی های خلیفه از دیدگاه اسلام
اطلس الحرمین و تاریخ آنها
مکلفیت های قاضی از دیدگاه فقه اسلامی
تروریزم از دیدگاه اسلام
اوضاع اجتماعی عربها قبل از اسلام
اخلاق طبابت در اسلام
بررسی اسباب آیات نزول و سوره های قرآنی
وضعیت ترسناک انسان در صحرای حشر
اهمیت نصیحت و خیر اندیشی در اسلام
بررسی عقد مزارعه در فقه اسلامی و قانون مدنی افغانستان
شرکت و انواع آن در فقه اسلامی و قانون مدنی افغانستان
زندگی نامه حضرت شعیب (ع)
عوامل عزت مسلمانان
نکوهش تمسخر و استهزاء از دیدگاه شریعت اسلام
احکام عشر و خراج
بدایت و نهایت انسان در پرتو سوره عبس
بنیاد گرائی اسلامی و سیاست خارجی آمریکا
بررسی معجزه حضرت موسی (ع) و سحر فرعون در پرتو سوره طه
صیانت نفس در اسلام
پناهندگی از دیدگاه اسلام
حقوق و آزادی های انسان در اسلام
نقش زکات و صدقات در جامعه انسانی
اضرار بی خبری از حقوق مدنی
عدالت اجتماعی در پرتو قانون
معاهده دیورند و حکومت های جانشین آن
تروریزم
تفاوت بین محاکم علنی و غیر علنی
احکام میت و عرف جامعه
عوامل انحرافات جنسی در اطفال
جایگاه زن درادیان و آئین های غرب
نامه های پیامبر (ص) به فرمانروایان
مبارزه با فقر
شفاعت کننده گان روز قیامت از دیدگاه اهل سنت
اثرات دنیوی و اخروی نماز
اعتدال در اسلام
زندگی نامه حضرت الیاس
زندگی نامه حضرت ذکریا (ع)
تفسیر آیات سوره الرحمن از آیات ششم الی دهم
آب زمزم فضیلت و حکمت های آن
ولادت و نسب حضرت محمد (ص)
وضعیت جزیره العرب قبل از بعثت
بررسی نکاح فاسد و آثار آن در فقه اسلامی و قانون مدنی افغانستان
تعاون و همکاری در اسلام
پلورالیزم در حکومت سیاسی اسلامی
جایگاه یتیم در اسلام
ظهور دجال
حکمت تعدد زوجات پیامبر (ص)
بناء کعبه شریفه
اسلام و مسیحیت
حقیقت رویا از دیدگاه شریعت اسلام
بررسی علل و عوامل طلاق و راه های جلوگیری از آن
تاثیر نماز در اخلاق
صفات انسان در قرآن
صور اسرافیل (ع) و اتفاقات بعد از آن
جایگاه عمل صالح در اسلام
داستان حضرت موسی (ع) و خضر (ع) در پرتو سوره کهف
دولت
در آمد های نامشروع و عواقب آن
زندگی نامه شاه ولی الله دهلوی
پیکر تراشی در فقه اسلامی
تغیر آوردن در خلقت خداوند(ج)
نگاهی به احکام سوره لقمان
ازدواج و تسهیل آن در فقه اسلامی
فیوضات روزه
زندگی نامه ابو موسی اشعری
چگونگی ورود اسلام در اسپانیا. اندلس
تنفیذ اختیاری و اجباری وجیبه
جرم فریب کاری
عرف و عنعنات دین زرتشت
عوامل فروپاشی خانواده در عصر حاضر
دستگاه دروغ سنج (پولیگراف) از نگاه جنایی
حقوق معنوی ازدواج
زعیم سیاسی در پرتو نظام سیاسی اسلام
القاح مصنوعی از دیدگاه اسلام
اعمال قلب از دیدگاه اسلام
حکم ازدواج مسلمان با اهل کتاب
شناخت ابرار و فجار در پرتو سوره مطففین
زندگی نامه حضرت طلحه (رض)
سوره بروج
زندگی نامه حضرت یحیی (ع)
حکم احتکار در اسلام
ترجمه و تفسیر پنج آیه اول سوره الرحمن
دعوت سری پیامبر در مکه مکرمه
سرنوشت گذشتگان در پرتو سوره مبارکه البروج
جایگاه صحابه در اسلام
امامت در پرتو قرآن و سنت
مصائب صحابه
مقایسه بیان اصول عقاید اسلام و عقاید مجوسیت
حکم نصاب زکات در فقه اسلامی
حکم اذان و فضیلت آن
زندگی نامه صهیب رومی
رویدادهای مهاجرت حضرت محمد (ص) از مکه تا مدینه
اثر جنایات اخلاقی بر ایمان
زندگی نامه ابو عبیده بن جراح
آشنایی با ادیان بزرگ و مشهور جهان
تفاوت سنی زن و مرد در ازدواج از دیدگاه فقه و قانون
داستان عبرت انگیز مکافات با غداران و توبه آن
زندگی نامه حسین واعظ کاشفی (رح)
امتناع از ازدواج
حفط اسرار از دیدگاه اسلام
جراحی پلاستیک از دیدگاه اسلام
داستان ذوالقرنین
زندگی نامه صلاح الدین ایوبی
منافع و اضرار زبان از دیدگاه اسلام
ترجمه و تفسیر سوره حدید
جنگ سرد و اثرات آن در روابط بین الملل
مصونیت دیپلماتیک در قوانین عادی افغانستان
مقایسه تابعیت در قوانین افغانستان و ایران
حقوق سیاسی زن در اسلام
اعجاز علمی قرآن در بدن انسان
ملک مشاع در فقه و قانون
اعجاز قرآنکریم در خلقت جنین
غسل و انواع از دیدگاه فقه اسلامی
خطبه و احکام آن در فقه اسلامی
بررسی جزای نقدی در نظام حقوقی افغانستان
ضرورت اجتهاد در عصر حاضر
علت ضعف جامعه مدنی در خاور میانه در تامٔل روی افغانستان
کفران نعمت قوم سبا
بهترین و بدترین مردم در پرتو سوره بینه
منهیات در خوارک و پوشاک در اسلام
اسلام در زندان دوستان نادان و علماء ناتوان
زندگی نامه عبدالله بن ام مکتوم
زندگی نامه اسامه بن زید
توحید و تثلیث در پرتو سوره مبارکه الاخلاص
بررسی انواع انتخابات نهاد هادر پرتو قوانین نافذه کشور
تاثیر مستی بر مسوولیت جزایی
بررسی فقهی و حقوقی کالبد شکافی
وقف اشیائی منقول در فقه شریف
بررسی ثبت تولدات در نظام حقوقی افغانستان
نقش و دخالت روحانیون در سیاست افغانستان
تاثیر فیلم کارتونی بر عقیده کودک مسلمان
نکاح و طلاق تمثیلی
حق انتفاع در حقوق افغانستان
بررسی نهضت جماعت تبلیغ در آئینه قرآن و حدیث
راه های رسیدن به خدا رسولش
مسئولیت جزایی مراهق در فقه و قانون
زندگی نامه حضرت معاذ بن جبل (رض)
فلاح و رستگاری در پرتو المؤمنون
بررسی تطبیقی قضاء در فقه اسلامی و قوانین وضعی
حقوق طفل در قوانین بین المللی
زندگی نامه حضرت بلال
حکم جوایز و هدایا در اسلام
اثبات یوم الحساب در پرتو آیات قرآنکریم
معرفی نامه حضرت داود (ع)
حمایت از مجنی علیه در اسلام
نام گذاری فرزندان در اسلام
احکام تکبیرات تشریق
اسباب عزل حاکم از نظر فقها
اسباب تخفیفات شرع
عوامل دین گریزی و راه های جلوگیری از آن
صفات متقین در پرتو سوره بقره
اسرار زنده بودن شهید
امیر حبیب الله چگونه به حکومت رسید و چگونگی حکومت آن
سجود و موارد آن در پرتو قرآن و سنت
فواید طهارت از دیدگاه عقل
صفات منافقین در پرتو سوره مبارکه البقره
فضیلت وضوع و احکام آن
دلایل نبوت حضرت محمد (ص)
زندگی نامه امام ربانی مجدد الف ثانی
بررسی هفت گروه زیر عرش الهی در روز آخرت
بازنمایی اسلام در رسانه های غربی
بررسی نظام های مختلفه انتخابات
اجبار و اکراه در حقوق جزائی افغانستان
اعتبار حقوقی و انواع پاسپورت و ویزه
نگرش حقوقی بر نظام سیاسی داود خان الی حامد کرزی
رویکرد اسناد حقوق بشری به وظایف و اختیارات پولیس
بررسی قاچاق زن در قوانین جزایی افغانستان
تفاوت حدود و تعزیرات در فقه و قانون افغانستان
تقوای شیخین (رض)
تعدد ازواج در ادیان و تمدن های مختلف
زندگی نامه حضرت لوط (ع)
مسئولیت شرعی دولت در مورد زنان
نحوه پوشاک زنان و مردان از دیدگاه اسلام
جنگهای داخلی افغانستان از نگاه اسلام
احکام فقهی حیوانات بحری
تحریم ازدواج مؤقت از دیدگاه قرآن و سنت
زندگی نامه حضرت انس بن مالک (رض)
سیمای بنی اسرائیل در پرتو سوره بقره
فلسفه عاشورا و پیامد های آن پیش از اسلام و بعد از آن
شناخت یهود در پرتو سوره حشر
مسئولیت شرعی تاجر مسلمان
جلوه های هنر و معماری در اسلام
توهین به مقدسات اسلام از نظر فقه و قانون جزا
حقوق متهم و مظنون قبل از محاکمه در نظام حقوقی افغانستان و ایران
عمارت مساجد و فضل آن
زندگی نامه حضرت ادریس (ع)
لهو الحدیث از نظر قرآن و سنت
اثبات رویت خداوند (ج) از دیدگاه اسلام
حفظ دین و نیاز انسان به آنها
نقش قدرت و توسل بزور در حقوق بین الملل
بررسی اسامی میوه ها در قرآنکریم
لیبرال دموکراسی در افغانستان
ایمان به روز آخرت در ادیان سماوی
تحقیقی پیرامون حدیث قرطاس
بررسی ثبت ازدواج از دیدگاه فقه اسلامی و قوانین وضعی
عیادت مریض
قوه مقننه از دیدگاه اسلام
زندگی نامه یزید بن معاویه
افغانستان و پیمان های امنیتی با آمریکا، انگلستان و هندوستان
بررسی روابط افغانستان با شورای امنیت
آثار ترک انفاق و رابطه آن با طلاق قضایی
بررسی حجر مجنون از نگاه قانون و فقه
بررسی تطبیقی مهریه در قانون احوال شخصیه اهل تشیع و قانون مدنی افغانستان
بررسی مسولیت جزایی اطفال در نظام حقوقی افغانستان
جایگاه مصالحه در حقوق بین الملل
بررسی خیانت جنگی در حقوق بین الملل
مصونیت سران دولت ها از دیدگاه اسلام و قوانین
آسیب شناسی روانی خلاف کاری نوجوانان در شهر هرات
دیدگاه احناف نسبت به حاکمیت سیاسی حکام
احکام جنائز
رفع تبعیض میان دختر و پسر از دیدگاه اسلام
اهداف بعثت پیامبران و پیامبر اکرم
خسران انسان در قرآن
نقش غنایم در اسلام
خصلتهای یهود در قرآنکریم
کارهای کوچک برای پاداشهای بزرگ
مواقیت احرام و احکام آن
بررسی حقوقی اعتصاب
احسان به والدین در حیات و ممات
جایگاه خورشید در قرآن
بررسی فقهی اطاعت از والدین
حکمت قبله بودن کعبه
سر قفلی در فقه اسلامی
بررسی فرایند تخفیف مجازات در قوانین افغانستان و ایران
دسترسی زنان به عدالت رسمی و عرفی
زندگی نامه حضرت سعید (رض)
خطر فتنه ثروت برای امت اسلامی
احکام فقهی آبها
ائمه اربعه و سر گذشت آنها
بررسی اجتهادات ائمه
اسراف و آثار آن از دیدگاه قرآن
نقش والدین در ازدواج
شرک خفی و حکم آن در قرآن و سنت
بررسی معتزله و خوارج از دیدگاه قرآن و سنت
اسباب تنگی و فراخی رزق در پرتو قرآن و سنت
زندگی نامه امام محمد شیبانی
احکام برده داری در اسلام
انواع غبن در فقه و قانون مدنی افغانستان
زندگی نامه حضرت زبیر بن عوام
احکام زندان و زندانی در اسلام
بررسی جایگاه حقوقی مصلحت
تقوی صهرین
کسب رزق حلال در اسلام
رهبریت و ویژگی های آن
اهل خبره در جرم شناسی
عوامل ذلت مسلمانان
روانشناسی از دیدگاه امام غزالی (رح)
تاثیرات دسایس یهود بر شوکت اسلام
نقش زنان در حکومتداری از نگاه دین مقدس اسلام
نقش محصل دعوتگر در اسلام
اثبات دعا و مناجات در دین اسلام
مسئولیت های جوانان در قبال دین اسلام
نقش قلم در ساختار در جامعه اسلامی
بررسی انواع خشونت علیه اطفال در فقه و قانون
حقوق اطفال بر والدین از نگاه اسلام
نقش زنان در امور تجارت از نظر فقه و قانون
نقش عدالت در امنیت
احکام پول های کاغذی در اسلام
حکومت و احزاب در اسلام
ثبوت نسب در فقه اسلامی و قوانین وضعی
ترجمه و تفسیر سوره مجادله
گناهان و لغزشها در مورد امور جنسی
ترجمه و تفسیر سوره فتح
نقش مذهب و اعتقادات دینی در پیشگیری از جرم
آزادی عقیده از دیدگاه اسلام
تأمل پیرامون سوره مبارکه والفجر
بررسی اجبار و اکراه در معاهدات بین المللی
ترجمه و تفسیر سوره منافقون
بررسی وسطیت امت نبی اکرم (ص)
ترجمه و تفسیر سوره واقعة
بررسی وظایف پولیس با در نظر داشت قوانین کشور و اسناد حقوق بشری
جایگاه بیگانگان در حقوق بین الملل
بررسی تروریزم در اسناد بین المللی
حقوق مساجد
بررسی اقدامات مخفی و کشفی جرم در نظام حقوقی افغانستان
تمدن هرات
سیری در ادوار تاریخی تدوین حدیث
نقش نصیحت در سازندگی امت
صفات خداوند از نظر امام ابوحنیفه
تشکیل خانواده و حفاظت آن در اسلام
عوامل عدم شناسایی حکومت طالبان از نظر حقوق بین الملل
عقد استصناع در فقه اسلامی و قانون مدنی افغانستان
ظلم و پیامد های منفی آن در جامعه
سیستم آموزشی مختلط از دیدگاه اسلام
عقد وکالت در حقوق افغانستان و ایران
فقر یکی از عوامل اساسی منازعات در افغانستان
بررسی عصابت و ذوالارحام در فقه و قانون
تفرقه راه تباهی امت مسلمه
نگاه کوتاه بر عدالت عمر فاروق(رض)
عقد فضولی در فقه و قانون
ناتو و نقش آن در امنیت جهانی
یوسف الگوی پاکدامنی برای جوانان
عبودیت از منظر اسلام
تفاوت شهادت مرد و زن
احکام حجاب در پرتو سوره نور
ارگان های روابط بین المللی دول
علل و عوامل خشونت های فامیلی و راه حل آن
بررسی تابعیت اکتسابی در نظام حقوقی افغانستان
رفع الیدین از دیدگاه احناف مطابق با استناد احادیث نبی کریم (ص)
آب زمزم و شگفتی های آن
ضرر های طبی،دینی و اقتصادی شراب
مقتضیات توحید
اهمیت طبی روزه از در اسلام
محمد ازدیدگاه غربی ها
فتنه های آخرالزمان
چگونگی کسب رضایت خداوند
بررسی رحمت در پرتو قرآن و سنت
بررسی شیوه های برخورد پیامبر (ص) در مقابل اشتباهات مردم
نقش زنان صحابه در گسترش دین اسلام
حد و مرز آزادی در دین
بررسی تعارض قوانین ملی و بین المللی در مورد ازدواج و اسباب انحلال آن
چگونگی عذاب قبر
پاداش صبر در اسلام
فضلیت خواندن کلمه طیبه
جرایم علیه نظام اخلاقی و عفت جامعه از دیدگاه اسلام
مصافحه و معانقه در اسلام
راه حل های اسلامی جهت جلوگیری از اعتیاد به مواد مخدر
در یتیم (ص) در نجات بشر
بررسی حقوق غیر مسلمان در ممالک اسلامی
اهمیت ستر عورت از دیدگاه قرآن و سنت
ترجمه و تفسیر سوره طلاق
پیامد های هفت ثور
وظایف امت در قبال ایتام
تعدد مذاهب
جوان متوجه باش فریبت ندهند
برداشتن موی ابرو و صورت از دیدگاه اسلام و پزشکی
حکمت ارسال پیامبران برای بشریت
اساس دعوت در اسلام
احکام تفریح از دیدگاه اسلام
خیانت در پیمانه و وزن از دیدگاه قرآن و سنت
بررسی احکام رجم از دیدگاه قرآن و سنت
بررسی و نگاه مدیریتی بر چالشها و جلو گیری از افزایش اعتیاد و جرایم در ولایت هرات
روند دولت سازی پسا طالبان
زندگی نامه حضرت عبدالرحمن بن عوف
کنفرانس بن در باره افغانستان
حسبه در آموزه های اسلامی
نقش صحابه در ابلاغ رسالت
آرامش در سایه قرآن
شناخت حدیث از حیث صحت و سقم
زندگی نامه دبیران کل سازمان ملل متحد
معرفت آخرت از دیدگاه قرآن و سنت
بررسی سازمان شانگهای و نقش آن در افغانستان
سیاست خارجی حامد کرزی در قبال پاکستان
سیاست خارجه حامد کرزی در قبال هندوستان
قاچاق انسان در اسناد بین الملل و حقوق افغانستان
علل خودکشی و خود سوزی زنان در افغانستان
معجزه و اثر آن در دعوت الهی الله
بررسی آیات برائت حضرت عایشه (رض)
حرمت ریختن خون انسان در شریعت اسلام
ترجمه و تفسیر سوره مزمل
تدابیر اجتماعی جلوگیری از جرم
اصحاب کرام در زمان پیامبر ص
تنفیذ اجراء احکام مدنی در اصول محاکمات مدنی
اوقات نماز از دیدگاه مذاهب اسلامی
فسخ عقد ازدواج از دیدگاه قوانین افغانستان
بررسی انواع ازدواج
بررسی منابع حقوق فامیل
تاثیرات مجازات حبس بر تکرار جرم
نقش قرآن در ادله اثبات دعوی مدنی
خصوصیات محابس در قوانین و کنوانسیون ها
بررسی مجازات سرقت در قانون جزای ایران و افغانستان
بررسی سیاست خارجی افغانستان در دو دوره ظاهر شاه و داودخان
اسلام و جهانی شدن
بررسی اسباب رفع مسئولیت های بین المللی دولتها
جایگاه افغانستان در تحولات فعلی
احکام معاملات طفل صغیر در فقه اسلامی و قانون مدنی افغانستان
بررسی مقایسوی تفسیر قانون اساسی ایران و افغانستان
بررسی مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل
بررسی جرایم ترافیکی
کار کرد حضرت علی در زمان خلافت ابوبکر صدیق
قرآن و مدنیت
نکوهش اذیت مسلمان از دیدگاه اسلام
بررسی ازدواج های زودهنگام
احکام پزشکی در اسلام
نکوهش تعصبات قومی در نصوص شرعی
اوصاف پارسایان از دیدگاه اسلام
نگاه حرام از دیدگاه اسلام
بررسی حدیث صحیح و انواع آن
نقش سازمان همکاری های اسلامی در روند صلح افغانستان
جایگاه ناتو در تقویت اردو ملی افغانستان
بررسی تطبیقی جرم تهدید در قوانین جزایی افغانستان و ایران
قرار دادهای امتیاز در حقوق اداری افغانستان
بررسی سند و اقسام آن
رحلت پیامبر (ص) و پیامدهای بعد آن
آداب و مناسک حج
آزمایش های الهی از دیدگاه اسلام
تواضع و فروتنی از دیدگاه قرآن و سنت
روش عبادت بانوان
نقش تعاون در تکامل جامعه
مذمت و نکوهش تکبر در اسلام
واکنش زنان در مقابل آزار و اذیت خیابانی
مفهوم تئوری خسارات معنوی
رعایت اخلاق اسلامی در تجارت
جایگاه عقل و اندیشه در تفسیر فی ظلال القرآن
تنبیه خانم توسط شوهر از دیدگاه شریعت اسلام و قانون مدنی افغانستان
شفاعت و اقسام آن
بررسی اعمال نیک و بد در نزد خداوند(ج)
وهابیت از دیدگاه اهل سنت
انسان کامل در اسلام
وجوب نصب خلیفه
زنان عصر نبوت و تعهدات همه جانبه آنها نسبت ب اسلام
شناخت الوهیت های دینی در پرتو قرآن و سنت
بررسی و تحقیق پیرامون حج پیامبر(ص)
شیوه زندگی پیامبر(ص)
جهاد و مبارزه با نفس
بررسی مقایسوی عنصر قانون جرم در حقوق جزای افغانستان و ایران
محبت با اصحاب پیامبر(ص)
بررسی صیغهای معتل زنجانی
کودتا و عوامل آن در افغانستان
بررسی ضرورت تقلید در عصر حاضر
اقرار و جایگاه آن در اسلام
بررسی صندق بین المللی پول
ویژگی های تربیت
ترجمه و تفسیر سوره مریم از آیه ۱ تا ۱۰
بررسی تطبیق حق ولایت در فقه حنفی و قانون مدنی افغانستان
بررسی اقامتگاه اشخاص حکمی در حقوق افغانستان
الفت و برادری از دیدگاه اسلام
پل صراط از دیدگاه قرآن و سنت
بررسی توحید شرک و اسباب آن
عوامل ایجاد بی تابعیتی
اسلام و تکنالوژی
ترجمه و تفسیر 10 آیه دوم سوره طه
بررسی جبران خسارت مدنی در قانون افغانستان
پشیمانی و علامت پاک کردن گناه
معانی حروف جاره در کلام عرب
تمدن اعراب در غرب
مسئولیت والدین از نگاه دین اسلام
حکم نظام ریاستی در اسلام
برائت از نظر فقه اسلامی و قوانین وضعی
آغاز وحی با علم و قلم
المزاح بین المشروع والممنوع فی الاسلام
نقش های کنترول حکومت مرکزی بر حکومت محلی
مظاهر افراط و تفریط در دین در عصر کنونی
تشریح اعجاز قرآنی
آیا حجاب مانع پیشرفت است؟
توکل بر خدا و نقش آن در آرامش انسان
شیخ عبدالقادر گیلانی
حکم سنگسار از دیدگاه اسلام و قانون جزای افغانستان
تفسیر و تحلیل سوره مآیده آیه 35
ویژگی های یک دعوت خوب
فرق میان مذهب حنفی و جعفری در مسایل فقهی
احکام ایلاء در فقه اسلامی
ترجمه و تفسیر 10 آیه اول سوره طه
ترجمه و تفسیر سوره های معوذتین
بررسی جرم قتل از دیدگاه فقه و قانون افغانستان
تفسیر سوره الضحی
تفسیر سوره بلد
حرمت قتل از دیدگاه قرآن و سنت
رضاء از نظر فقه حنفی و امامیه
اسلوب تبلیغ و دعوت پیامبر (ص)
فضیلت آموزش قرآن کریم در پرتو آیات و روایات
گناهان مهلک از دیدگاه آیات و رو ایات
نبوت و انبیاء
توبه و اثر آن در بعد دینی اسلام
فرمانهای سیاسی قرآن
مذهب شیعه از دیدگاه علمای بزرگ ازهر
اهمیت اداره در صدر اسلام
سخت گیری دینی
مشکلات زنان در عرصه ازدواج و راه حل آن در پرتو قرآن
معاذیر مجازات
چگونگی پیامبری حضرت نوح (ع)
تاریخ افغانستان بعد از اسلام
تحلیل جرم نشر اکاذیب در رسانه ها
حقوق سیاسی شهروندان در قانون اساسی 1382
بررسی جرم جاسوسی در قوانین افغانستان و ایران
فرصت های جهانی شدن زنان با تاکید به زنان افغانستان
مسئولیت جزائی رسانه ها
مصونیت پارلمانی در افغانستان و ایران
بررسی حق آب حوزه هریرود مرغاب
محرمات در عقد ازدواج در قوانین افغانستان و ایران
احکام ازدواج با زنان مشرک و اهل کتاب در اسلام
تاثیر رسانه ها در جهت دهی افکار عمومی
فضیلت تسلیت دادن به مصیبت زدگان در اسلام
آثار و راهبردهای فساد اداری در افغانستان
جهانی شمولی در حقوق بشر
جرایم علیه امنیت عامه
جهات مشروعیت جرم
سنت و احتجاج به آن در نزد احناف
بررسی مواشی از حیث حلال و حرام در اسلام
آداب اجازه خواستن و ملاقات در اسلام
دیت زن،مرد اعضای آن در فقه اسلامی
ازدواج های قبل از اسلام در ادیان سماوی
تفریق قضائی و تفاوت آن با طلاق در قوانین مدنی ایران و افغانستان
حجر و اسباب مال از نظر فقها
ازدواج، بدعت ها و خرافات
ویژگی های مذهب حنفی
تعدد زوجات در تاریخ وادیان
تصور ادیان در مورد الله(ج)
رکن مادی جرم از نظر فقه و قانون
عدالت اقتصادی در اسلام
فضیلت انسان از دیدگاه اسلام
حکمت آفرینش مرد و زن
بررسی عقد رهن رسمی در فقه و قانون مدنی افغانستان
بررسی جرم و احتکار از نظر فقه و قانون
محدوده حجاب با محارم
جایگاه مذاکره در روش های سیاسی حل اختلافات بین المللی
بررسی توافق نامه بین حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و حکومت وحدت ملی
مجازات جرم راهزنی در قانون افغانستان
روش تعامل پیامبر (ص) با اطفال و چگونگی آن با جامعه ما
از بین رفتن کاینات در روشنی سوره زلزال
اسلام از نظر دیگران
جزای رباء از نظر قرآن و احادیث
احکام عکاسی و مجسمه سازی از دیدگاه اسلام
دنیا دوستی و پیام های منفی و اخلاقی آن
تفسیر موضوعی حکمت در قرآن
واژگان کاربردی در اصطلاح دولت
حکمت های سفر
یکصد حدیث مشهور موضوعی در اجتماع مسلمین
اهل بغی و حکم آن در فقه اسلامی
بررسی موفقیت در سایه مدیریت
بررسی جرم نسل کشی در افغانستان
حقوق همجنس گرایان ازدیدگاه کنوانسیون های بین المللی
حمایت از حقوق زن و خانواده در قانون منع خشونت
بررسی معاونت در جرم در حقوق جزای افغانستان و ایران
بررسی جرم پولشوئی در نظام افغانستان و ایران
تجلی اخلاق اسلامی در سوره حجرات
گرایش فطری انسان به دین داری
عوامل فقر در جهان امروزی
بررسی تکالیف و مسئولیت های زن مسلمان
تدابیر امنیتی و نقش آن در کاهش جرایم
نعمات رحمن در رمضان
حجاب زن مسلمان از دیدگاه احناف
صفات مجتهد
ترتیب نزول قرانکریم
مسح بر موزه ها از دیدگاه فقها
بررسی مسئولیت جزائی پزشک در نظام حقوقی افغانستان
تلاش حضرت علی (رض) در برقراری وحدت
بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه شورای امنیت ملل متحد
مسئولیت مدنی مجانی
تبعیض جنسیت در نظام حقوقی افغانستان
تشکیل ارگانهای محلی در افغانستان
آثار ترک تابعیت در نظام حقوقی افغانستان
ضرورت جرم انگاری جرایم سایبری یا اینترنیتی در افغانستان
حقوق مؤلف
امامت صغری و شرایط آن از دیدگاه فقهای اهل سنت و جماعت
حکم عقد استیمان در فقه اسلامی
بیع فاسد در فقه اسلامی
عواقب و پیامد های شرعی و اجتماعی خودکشی زنان در جامعه امروز
بررسی جرم قاچاق انسان با در نظر داشت قانون مبارزه علیه اختطاف و قاچاق انسان
عوامل مرتبط با کم توجهی به اقامه نماز در دانش آموزان و جوانان
علل تجدید مجازات
جزا های اصلی
عوامل مجرمیت در جوانان
معاملات کمیشن کاری در فقه و قانون
شرح احوال و آثار ابن حجر عسقلانی
دوری از بد گمانی و تجسس حال مردم
سنت های مؤکد پیامبر(ص)
اهمیت ورزش در اسلام
بررسی حد خمر در پرتو فقه و قانون
ریأ از دیدگاه اسلام
ترجمه و تفسیر سوره والشمس
نقش فقها در تامین عدالت
بررسی گردش و سیاحت در اسلام
روشهای طبیقی امر به معروف و نهی از منکر
بررسی شراب و قمار در پرتو آیات و روایات
اداب شکر و جایگاه آن در اسلام
تاثیرات سیاسی حج
امانت داری در اسلام
نقش مهمانی در تحکیم اخوت اسلامی
نقش زن در نظام خانواده و اسلام
بررسی فرضیه دفاع از سر زمین های اسلامی در پرتو قرآن و سنت
افکار و اندیشه های فکری و عقیدتی امام حسن البنا (رح)
نقش جهاد فرهنگی در اسلام
زندگی نامه محمد حسن بصری
تاثیرات رسانه های غربی در زندگی مسلمانان
تاثیر رسم و رواج بر اقتصاد خانواده
بررسی مقاصد نزول قرآن
انسان و روابط فردی آن در اسلام
تناسب حقوق زوجین در شریعیت و قانون مدنی
نقش حکمیت در حل منازعات خانوادگی
شناخت حضرت عیسی(ع) از دیدگاه اسلام
بغاوت و احکام آن از دیدگاه فقه اسلامی
اسلام و رهبری جهان
ظهور اسلام و تسلط اعراب بر منطقه
قرآن و بیان اسرار آفرینش
اخذ اجرت در امور دینی
اذکار صالحین
راه کارهای قرآنی برای ایجاد وحدت
بررسی جایگاه اضطرار در شرع و قانون
چگونگی اقامة حدود
فضیلت دعا و نیایش
الفتن و اسبابها فی العصر الحاضر
بررسی ماهیت و آثار عقد و دیه در فقه اسلامی و قانون مدنی افغانستان
اعتدال در عبادات از دیدگاه اسلام
اهمیت و جایگاه دعوت الی الله در اسلام
نقش مسلمان در حل اختلافات اجتماعی و سیاسی از دیدگاه اسلام
بررسی طلاق به لفظ حرام از دیدگاه مذاهب
رژیم های سیاسی اسلامی
بررسی آداب مساجد در پرتو آیات و روایات
عمل انسان در پرتو آیات قرآن
رشوت و راهای مبارزه با آن
ضرورت قیام جوانان در مقابل کفار در پرتو سوره مبارکه کهف
خبر مردود به سبب سقط اسناد
مادوبه حق در شریعت اسلامی
مسئولیت جوانان در عرصه دعوت
شبکه های ماهواره ای و پیامد آن
ملائکه و وظایف آنها در پرتو آموزه های دینی
تقسیم طلاق به اعتبار رجعت و عدم رجعت شوهر
مال و ثروت در اسلام
حکم تعیین سر نوشت در اسلام و اسناد بین الملل
اصول و قواعد افتاء
انواع قسم و احکام آن در اسلام
معرفی آتیئست و رد شبهات آن
نژاد پرستی در دین اسلام
تناسب معجزات نسبت به زمان شان
حدود قدرت در دولت اسلامی
بررسی مقایسوی حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر
نظام نفقات در اسلام
جایگاه امنیت در نظام حقوقی اسلام
بررسی دنیا پرستی و مذمت آن
امتیاز زنان از زمان نزول قرآن
حد شیر خوارگی کودکان در اسلام
جهاد رمز پیروزی و اصلاح جامعه
طریقه های چهار گانه تصوف در اسلام
کمک به مساکین
انواع نفس ها در پرتو قرآنکریم
بررسی جنبه های حقوقی و حکومت داری حضرت عثمان (رض)
نکوهش رجوع از توبه
ذکات و کاهش فقر در جهان اسلام
چیستی استشراق کیستی مستشرق
بررسی حکومت اموی ها از دیدگاه اسلام
بررسی حقوقی کاپیتالیزم
بررسی نقش عرف در شکل فقهی قواعد حقوقی
کلیات حقوق خانواده
زندگی را وقف اسلام باید کرد
جایگاه عقل در فقه اسلامی
اسلام دین رشد و ترقی
فقر و پیامد های آن بالای اقتصاد
تاریخ و روابط بین الملل در فقه و قانون
شیطان در کمین گاه
بررسی تاثیر رسانه ها در ارتکاب جرم در ولایت هرات
مفهوم شورا و جایگاه آن در منابع شرعی
آیات صلح در قرآنکریم
نگاه به پیکر حق و باطل
سوءظن و پیامد های آن در اسلام
اخبار غیب در قرآن
ذهنیت های قبیلوی در افغانستان
پدیده اسراف از نظر قرآن و سنت و اثرات منفی آن در اجتماع
شبیه سازی و حکم آن در فلسفه اسلامی
بررسی مرور زمان جزائی در فقه و حقوق
بررسی جایگاه فرهنگی و سیاسی زنان در صدر اسلام
بررسی جایگاه اجتماعی و اقتصادی زنان در صدر اسلام
زندگی نامه حضرت حمزه (رض)
چگونگی برداشتن نظام خلافت و پیامد های آن
انواع دخیل در تفسیر قرآن
جایگاه استیفاء در حقوق موضوعه
عدالت سیاسی در اسلام
ترجمه و تفسیر 10 آیه اول سوره توبه
راهکار های رهایی از سوءظن
بررسی نقش پارلمان در حکومت های مختلف افغانستان
رابطه دین و افراط گرائی در افغانستان
آثار انحلال زوجیت در قانون و فقه
صلاحیت های تطبیق حدود از نظر اسلام
عقیده اهل سنت و جماعت
عوامل بروز جرم و راههای پیشگیری از آن
شرایط و مواصفات حاکم در فقه اسلامی و قوانین وضعی
حد شراب در اسلام
بررسی فروش دین در فقه اسلامی و قوانین وضعی
نقش اخلاص در دعوت
بررسی تطبیقی آزادی های سیاسی زنان در اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر
احکام مخصوص زنان در حج
هم زیستی امام ابوحنیفه با یارانش
ازدواج مشروع و نامشروع در عصر حاضر
بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده
بررسی اخلاق نیکوی پیامبر(ص) و جایگاه آن در اسلام
ترکه و محل مصرف آن
قرآن معجزه رحمن
فضیلت و اهمیت ریش در اسلام
مقاصد شریعیت
بررسی فقر به عنوان عامل بر بروز جرایم
سوره التغابن
توصیه های پیامبر اسلام برای کودکان و نوجوانان
فرایض غسل
نقش رسانه ها در کاهش جرم
مبانی مشروعیت در حکومت افغانستان
صلاحیت قاضی در نظام قضایی افغانستان
شکنجه و ممنوعیت آن در قوانین ملی و بین المللی
بررسی تاریخچه جنایت علیه بشریت
حقوق کارگر در افغانستان
حقوق اداری در دوران حامد کرزی
بررسی نو سازی سیاسی و روند تکامل آن در افغانستان
قانون گذاری بر اساس شورا در اسلام
حقوق اشیاء
آیین تربیتی تابعین
در گستره طب نبوی
فضیلت و اهمیت زراعت از دیدگاه اسلام
بررسی علایم بلوغ در شیعه و سنی
حفاظت دل از گناه
وکالت برای فروش
نظام حکمرانی در اسلام
مجازاتهای اجتماعی
ازدواج و احکام آن در مذهب حنیفی و جعفری
زندان و تاثیر آن بالایی مجرمین متکرر زن در هرات
جنون از دیدگاه فقه و قانون مدنی
بررسی مقایسوی حقوق اطفال مطابق با قوانین بین المللی و قوانین افغانستان
بررسی حقوقی رفراندوم یا همه پرسی
زندگانی حضرت مصعب بن عمیر
تفسیر سوره اخلاص
جهاد حکمت است ترور نیست
فضیلت عفو در شریعت اسلام و قوانین
ادیان گذشته و جایگاه آن در اسلام
بررسی تطبیقی قواعد حاکم بر تاسیس و فعالیت شرکت های تضامنی در اصول نامه تجارت و قانون شرکت های تضامنی
سفر و احکام آن در پرتو قرآن و سنت
ملیت از دیدگاه اسلام
وضعیت حقوقی اطفال کارگر در قوانین ملی و بین المللی
ترجمه و تفسیر 20 آیه سوره نباء
بررسی قضا از دیدگاه حضرت علی(رض)
جنبه های حقوقی حکومت داری حضرت ابوبکر صدیق(رض)
کرامت امت محمد(ص)
آداب ازدواج در اسلام
مشارکت اجتماعی زنان از دیدگاه اسلام
بررسی تطبیقی آثار قاعده حقوقی لاضرر در قانون مدنی افغانستان و فقه جعفری
زندگی نامه سعد بن معاذ (رض)
روش های حل منازعات خانوادگی از دیدگاه شرع و عرف
معنا و مفهوم واژه توحید
بررسی قتل های ناموسی در شهر هرات
زندگی نامه حضرت حفصه
اصلاح شخصیت انسانی در اسلام
بررسی جنایات علیه بشریت در پرتو اساس نامه محکمه بین الملل
نقش قرآن در آموختاندن ادب و اخلاق به انسان
بررسی تاثیر تعصب گرائی در عمل کرد کارکنان مطالعه موردی بست شرکت هرات
اجتهاد و تقلید در آئینه شریعت و تاریخ
حدود و تعزیرات در قلمرو احکام
بررسی عناصر و ماهیت رهایی مشروط در برابر قانون نافذه کشور
بررسی جرم سرقت و حد آن در میزان شریعت
شناسائیی پدیده مجرمیت
فقر و تاثیرات آن در جامعه
حقوق مدنی زوجین
وصیت و احکام آن در پرتو فقه و قانون
واکنش های اجتماعی جرم
مصادیق قتل عمد
ازدواج و روابط خانوادگی در اسلام
زن و ریاست دولت از دیدگاه اسلام
فتوحات مسلمان ها در ماه مبارک رمضان
فرهنگ حقوق اسلامی
عنعنات ازدواج درجامعه ما و حکم شرعی آن
حق اجرای عدالت و تامین امنیت قضائی
بررسی مدل ها و معیار تصمیم گیری در سیاست خارجی
بررسی جنایات جنگی در افغانستان
بررسی انواع جرم با تاکید بر جرم مقید در قوانین جزایی افغانستان
بررسی جایگاه اشغال در حقوق بین الملل
دعوت و تبلیغ و معرفی بنیان گذار جماعت التبلیغ
جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص
فضیلت مجاهد و احکام آن در شریعت اسلام
کارکرد سیاسی احمد شاه مسعود
اطاعت از شوهر زن نافرمانی مادر
بررسی پناهندگی در اسلام و حقوق بین الملل
نقش شرکت های تجارتی در اقتصاد
نگاهی به کرامت انسانی در نظام حقوقی افغانستان و اسناد بین المللی
ایدز از دیدگاه اسلام و راهای پیشگیری آن
بررسی اضرار سکولاریزم در جامعه اسلامی
نقش جامعه مدنی در تامین عدالت اجتماعی
روابط خارجی افغانستان و هندوستان و تاثیر آن بر منطقه
حکم دعا بعد از عبادات
زمینه های فلسفی حقوق بشر
اثبات کرامات اولیأ از دیدگاه اهل سنت
حکم استقبال قبله از دیدگاه فقهأ
بررسی سیاست خارجی کمونیست در افغانستان
بررسی حقوق اقلیت ها در قانون اساسی افغانستان و اسناد بین الملل حقوق بشر
جایگاه علم و دانش در قرآنکریم
نقش قرائن در ادله اثبات دعوی مدنی
خصوصیات محابس در قوانین و کنوانسیون ها بین المللی
بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر
بررسی حق حبس
رحلت پیامبر (ص) و پیامدهای بعد از آن
بررسی نظام قضائی در عصر پیامبر
آداب و احکام جنازه از دیدگاه قرآن و سنت
نقش تحقیق در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی
جایگاه مقایسوی زن در اسلام و قوانین ملی و بین المللی
اسلام و یهودیت
حرمت قتل نفس از دیدگاه قرآن و سنت
بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق جزای افغانستان و ایران
فروشی نظام خلافت و احیایی مجدد آن
شبکه های ماهواره ای و پیامد های آن
قرآن شناسی و پیشرفت های علمی معاصر
مراحل و قوع قیامت در قرآن
تقدیر از دیدگاه قرآن و سنت
احکام حج کودکان
موقف ادیان در برابر فقر
شناخت هاروت و ماروت
عوامل نا رضایتی والدین از منظر قرآن
زندگی نامه حضرت عبدالله ابن عمر
دعاء مستجابه از دیدگاه آیات و روایات
انواع جهاد در اسلام
بررسی تاریخی جنگ جمل
نقش بحران هویت ملی در نظام سیاسی افغانستان
حق میراث در عرف افغانستان
تفسیر آیه ولکم فی القصاص حیات یا اول الباب
رابطه سببیت در حقوق جزای افغانستان
استراتیژی امریکا در قبال افغانستان
روابط سیاسی افغانستان و ایران
جایگاه سنت در قانون گذاری
عوامل ایجاد امید در قلب مسلمان
سوره فلق
انواع قتل از دیدگاه امام ابوحنیفه
نقش وکیل مدافع در تامین عدالت
حکم جمعه در قراء از دیدگاه مذاهب اربعه
دنیای جنیات و شیاطین
اثبات رویت خدا (ج) در روز آخرت
بررسی اسرای جنگی در اسناد بین المللی
نقش نهادهای تحصیلی در کاهش جرایم
وهابیت و دیدگاهای مردم افغانستان نسبت به آن
بررسی احکام وفا به دین در قانون مدنی کشور
جلوگیری از تسلط نفس بر قلب
مذمت گناه و فضیلت توبه
نقش گناهان کبیره در انحطاط جامعه
بررسی عوامل جرمیت
بررسی علل خودسوزی زنان در هرات و وجه شرعی آن
نقش زنان در امور خارج از خانه
فضیلت دعا در اوقات مختلف
محیط زیست از دیدگاه اسلام
بررسی مکانهای ایجاب دعا
بررسی جنایت بر میت
مالیات در اسلام
تشریح اسلامی در حیات پیامبر(ص)
سقوط حکومت دیموکراتیک خلق افغانستان
بررسی پژوهش پیرامون منشاء و مفهوم دولت
مراحل حقوق جزا
مسولیت مدنی افراد ناقص اهلیت
بررسی ماهیت شروع به جرم در قوانین نافذه کشور
نگرش کوتاه بر محتوا ی مفاهیم سیاسی
بررسی جنگ صفین
سیر تاریخی محاکم اداری در افغانستان
موقعیت جیوپلاتیک ترکیه و تاثیر آن بالای خاورمیانه
بررسی آثار تنبه اطفال و پیامدهای حقوقی آن
حق آزادی مذهبی در حقوق افغانستان
عفو خصوصی مطابق به اجرآت جزائی جدید
خسارات مدنی و جزائی
شیوه های وضع قانون اساسی در افغانستان
انواع مالیات در نظام حقوقی افغانستان
عوامل فروپاشی حکومت ها در افغانستان
تحلیل و نقد قانون اساسی فصل هفتم از ماده 116 تا 135
بررسی مفهوم منافع ملی در سیاست خارجی افغانستان
قوم گرایی و تاثیر آن بر سیاست خارجه بعد از طالبان
بررسی طبقه بندی اندیشه های سیاسی
مسئولیت مدنی دولت و کارکنان آن
اسلام هراسی رسانه ای
مهبط جبرائیل از تولد تا وفات
نقش قضات در تامین عدالت
بررسی تاثیرات حاکمیت قانون بر تحکیم عدالت سازمانی
بیان حجت اجماع
عقیم شدن قرار داد در حقوق تجارت بین الملل
زندان و زندانی در اسلام و حقوق موضوعه
بررسی تعدد احزاب در افغانستان
شناسائی دانشمندان اسلامی در حوزه علوم طبیعی و تجربوی در عصر عباسی ها
بررسی آثار فوت متهم یا محکوم علیه در نظام حقوقی افغانستان
نقش رسانه ها در توسعه سیاسی افغانستان
بررسی سلوک قضائی در افغانستان
حضور زنان در اجتماع
بررسی مفهوم و اهمیت قضاء و جایگاه آن در نظام حقوقی افغانستان
آداب غذا خوردن از دیدگاه آیات و احادیث
معلومات کوتاه راجع به قرآن
احکام اهل ذمه و حقوق آن در اسلام
اسناد، قرائین و علم قاضی در فقه و نظام قضائی افغانستان
جایگاه اتاق ها فکر در تدوین سیاست خارجی
جایگاه اروپا در سیاست خارجه آمریکا بعد از 11 سپتامبر
ارزش و جایگاه شهادت زن در دعاوی جزائی
سیر تاریخی حقوق بشر
بی تابعتی و عوامل آن در حقوق بین الملل خصوصی
بررسی حالت اضطرار در حقوق مدنی
نیاز های انسان از دیگاه قرآن و سنت
رابطه اخلاق اسلامی با سایر شون دینی
خمس و جایگاه آن در اسلام
اثرات موضعی و احادیث اسرائلی ها در منابع اسلامی
جرایم مالی کارمندان دولت در نظام حقوقی افغانستان
قدس و جایگاه آن در اسلام
صلاحیت های تطبیقی قضات در فقه و قوانین نافذه افغانستان
سعادت بشر در اسلام
جایگاه حضرت بلال در اسلام و نفش آن در دعوت
صدقات جاری و اهمیت آن در اسلام
فضایل علمای حقانی
ترجمه و تفسیر سوره جمعه
صفات ملائکه در قرآن و سنت
حکم قصاص در سنت و قرآن شریف
متانت و استقامت پیامبر در دعوت
مسئولیت جزائی اشخاص حکمی در قوانین جزائی افغانستان
مزیت های کد جزا
تحقیقات اثر انگشت از دیدگاه شریعت اسلام و کریمنال تخنیک
بررسی علل عدم تطبیق احکام جزائی
جایگاه پدر در اسلام
بررسی بلوغیت از نظر فقه و قانون
سرقتهای معنوی و پیامد های آن
تاثیر اسلام آوردن حضرت عمر فاروق(رض) در زندگی مسلمانان
تحدید نسل از دیدگاه اسلام
تاثیر قصه های قرآن از نظر مفسرین
جنبه های حقوقی حکومت داری حضرت عمر (رض)
فلسفه و احکام جهاد از دیدگاه اسلام
ویژگی های خانواده مسلمان
احکام خیانت در معاملات و بازار آزاد از نظر اسلام
بررسی جرم ضرب و جرح از دیدگاه فقه و قانون
بررسی نقش حکومت های محلی در ترویج دموکراسی
بررسی روابط خارجی افغانستان و چین
فضیلت صدقات و حکم آن
حکم تحقیر و کوچک شمردن دیگران
بررسی قوه قانون گذاری در اسلام
ابعاد اجتماعی زکات در اسلام
ترجمه و تفسیر سوره مبارکه قلم
زندگی نامه مولانا عبدالرحمن جامی
مفاهیم فساد اداری
راه های نفوذ شیطان بر صالحان
تاریخچه خانقاه قادریه در هرات
قیام امام حسین (رض)
حکم تعویذ و دعا خوانی از دیدگاه شریعت اسلام
مختصر تاریخ مدینه منوره
احکام وقف در فقه اسلامی و قوانین وضعی
حکمت صله رحم از دیدگاه اسلام
بررسی منابع مالی حکومت اسلامی
ریا در عبادات
بررسی جرم شراب نوشی در فقه حنیفی و قانون جزای افغانستان
تاریخ حفاظت قرآن شریف
اهداف عمومی قانون و شریعت
اعجاز قرآن کریم در خلقت مخلوقات و تکنالوژی طبی معاصر
حکم نکاح زانی و زانیة در اسلام
اعجاز قرآن در زمین و دریا
بررسی جزا های اصلی در کود جزا افغانستان
چگونگی تطبیق عدالت در معاملات از دیدگاه فقه اسلامی و قانون
اصول و شرایط تقلید در اسلام
حکم ضمان المغصوب با المثل او باالقیمة
کیفیت اداء نماز جنازه
مفهوم هجر در قرآن، انواع و احکام آن
شخصیت های حقوقی و حکمی از دیدگاه فقه و قانون
رابطه افغانستان با ایران و پاکستان از زمان داود خان تا طالبان
عقاید و اندیشه های آین بودا
جنگ در ماه های حرام
محبت با بندگان جهت رضای خدا(ج)
مسئولیت جوانان در قبال جامعه
اضرار و حکم شرعی مواد مخدر
بررسی کیفیت غسل مرد و زن
مسئولیت مدنی طفل از دیدگاه فقه و قانون
بررسی وصیت واجبه در فقه و قانون
بررسی حکم تجارت مسلمان با غیر مسلمان
حکم پر کردن دندان
بررسی شرائط ذابح و حیوان مذبوحه
بررسی حکمت حجاب مشروع زن در برابر زنان اجنبی
فرق بین تصوف و خرافات
جایگاه قضاوت در زمان حضرت علی کرم الله وجه
بررسی رابطه عفت و امن عامه
عوامل ذلت غیر مسلمانان
مفهوم حیله در روشنائی قرآن و حدیث
وظایف امت اسلامی در برابر کودکان
فلسفه عبادت در اسلام
عرفان و تصوف از دیدگاه امام محمد غزالی
تخفیفات در عبادات و جزاها از دیدگاه شرع و قانون و حکمت آن
بینه در فقه اسلامی و قوانین وضعی
فضیلت روز جمعه از دیدگاه شریعت اسلام
احکام متروکه میت
نقش قرآن و سنت در زندگی انسان
اشتباه قاضی و نحوه ای جبران خسارت
فضیلت نکاح و آثار آن
مشوره و نقش آن در زندگی
روش زندگی مطابق با قرآن و سنت
فضایل مساجد در اسلام
بررسی عوامل موثر اجتماعی بر وقوع طلاق
استقلالیت قوه قضائیه در نظام حقوقی افغانستان
جایگاه مهریه زن در فقه حنفی و قانون مدنی افغانستان
مقایسه اعجاز قرآن با معجزه دیگر پیامبران
صلاحیت محاکم در امر رسیدگی به قضایای مدنی
حمایت از مجنی در فقه و نظام قضائی افغانستان
ارکان دعوت از نگاه قرآن و سنت
اساسات رابطه انسانی در فقه و نظام قضایی افغانستان
اصطلاحات فقهی در مباحث احوال شخصیه
نقش ستره محکمه در انکشاف و حقوق شهروندی
تهمت زدن به زنان پاک دامن
احکام بیع مرابحه در فقه اسلامی
توبه نصوح و نقش آن در محو گناه
بررسی حقوق زوجین در ایام عدة
خدمات و فضائل خدیجه (رض) در اسلام
حقوق طبیعی انسان از دیدگاه اسلام
اسباب ثبوت ضمان در فقه اسلامی
خبر آحاد و شرایط قبولیت آن
احسان از دیدگااه قرآن و سنت
هنر از دیدگاه فقه اسلامی
ترجمه و تفسیر 5 آیه اول سوره یس
مسئولیت جوانان در عرصه دین
بررسی جرایم سایبری و جرم انگاری آن در کد جزای افغانستان
طرز و سلوک قضات در فقه قانون
بررسی جزائی در کد جزا افغانستان
بررسی کار نامه های علمی سید ابوالحسن ندوی
وقف اشیا غیر منقول از دیدگاه اسلام
شخصیت سفیان ثوری در فقه و حدیثس
نقش دعا در زندگی انسان
طرق اجرای دعوت در جامعه
آیین زردتشت
آیین هندویزم
مقام شمس و قمر در اسلام
بررسی احوال قیامت در پرتو سوره القارعه شریف
نقش محمد ابن حسن شیبانی در گسترش فقه حنفی
بررسی آزادی عقیده در فقه اسلامی و اسناد بین المللی
بررسی توقیف غیر قانونی در نظام حقوقی افغانستان
بررسی ازدواج شغار در فقه و قانون
نقش ISI پاکستان در نا امنی در افغانستان
عدالت حضرت علی (رض)
فخر الدین رازی و علم کلام
فیصله دلپذیر در مورد اسراف و تبذیر
مضرات چشم چرانی و راه های حل آن
تعاریف و مفاهیم دین و سیاست
مختصر زندگی نامه خلفا راشدین
جایگاه وحدت در شریعت اسلامی
جایگاه ادب در اسلام
بررسی تاریخ تحولات مسئولیت جزای
اسراف با ضررهای اجتماعی و اقتصادی آن از دیدگاه اسلام
اعتدال در کار ها
بررسی فواید و ثباا در یک کشور
نگاه مختصر بر سیستم اداری در مدینه در عصر پیامبر(ص)
حق حیات در قوانین ملی و اسناد بین المللی
زنا و راهکار های جلوگیری از آن در جامعه
ارزش حیاء برای زن مسلمان
بررسی غزوه خیبر
بیت المال و جایگاه آن در اسلام
فواید روزه از دیدگاه اسلام و ادیان دیگر
ارکان اساسی عقود در فقه و قانون
زندگی نامه سلطان غیاث الدین غوری
فضیلت عبادت در ماه مبارک رمضان
فواید حیاء و ضررهای بی حیایی از دیدگاه شریعت اسلام
بررسی موانع و چالش های دموکراسی در افغانستان
عوامل دست یابی با اخلاق نیکو پیامبر (ص)
بررسی آیات حجاب در سوره مبارکه احزاب
همدیگر پذیری در اسلام
احکام دفن میت در اسلام
دیدگاه خواجه صاحب انصار در مورد اسمأ و صفات خداوند(ج)
خوف از الله (ج)
ریاضیات و طب در اسلام
نقش دین در عصر جدید
خوک و فراورده های آن از دیدگاه اسلام و ادیان سماوی دیگر
ترجمه و تفسیر سوره مبارکه نور
پیام قرآن و سنت راجع به اطفال و دستبدی شان
حرمت پیمان شکنی در پرتو آیات و روایات
حقوق خویشاوندان
اصول ومبانی دعوت ابوبکر و عمر(رض)
ترجمه و تفسیر 30 آیه اول سوره حج
اهلیت های ناقصه در ارتکاب جرم
تاثیرات سخن در فرهنگ اسلامی
حرمت رشوت از دیدگاه شریعت اسلام
ابعاد علمی زندگی برهان الدین
فواید ازدواج مشروع در اسلام
آدب عطسه و خمیازه
جایگاه علم و معرفت از دیدگاه اسلام
حقوق میت در فقه اسلامی و قوانین افغانستان
بررسی حقوقی حجز
بررسی حقوقی مبانی مسئولیت
ماهیت حاکمیت و انواع آن
انتخابات آزاد و عادلانه
معیار های انتخاب همسر خوب در اسلام
حکم انجام دادن عبادات به جای غیر در فقه اسلامی
بررسی جرم شناسی های عمل مجرمانه و نقش آن در کاهش جرایم
اعجاز قرآنکریم در خلقت آسمان
بررسی کفر و انواع آن
حکم مسکرات و مخدرات از دیدگاه اسلام
عدالت از دیدگاه فلاسفه
جایگاه اعلامیه های تفسیری در معاهدات بین المللی
اسلام و نابسامانیهای روشنفکران
جایگاه قرآن در سیر هدایت انسانها
جرایم کودکان و محاکمه آنها در فقه اسلامی
تاثیر ضعف اقتصاد و سواد در پدیده مجرمیت
پایبندی به دین و تاثیر آن در دعوت اسلامی
بررسی داستان اصحاب فیل در پرتو سوره فیل
اصول و مبادی فهم قرآن
خوشبختی زن و شوهر در سایه اسلام
ندای ایمان در پرتو قران و سنت
آشنائی با ادیان در قرآنکریم
جماعت های اصلاحی
اختلالالت زن و مرد در ادرات دولتی
متعه و انواع آن از نظر فقه و قانون
حکم تارک صلاة در نماز در مذهب اربعه
محرمات از دیدگاه قرآن و سنت
بت پرستی و چگونگی ترویج آن
جرایم ارتدا از منظر فقه و قانون
وحی از دیدگاه مفسرین
عیب جویی و نقش منفی آن در جامعه
نقش اسلام در جلوگیری از گدائی
ولیمه در شریعت اسلام
فرق بین سحر و معجزه از نظر قرآن و سنت
حق طریق در شریعت اسلام
پند های موسی و خضر علیه السلام
بررسی ارکان و شرایط بیع از نظر فقه و قانون
بررسی مجازات از حیث شدت و خفت در فقه اسلامی
فرق بین عاریت و امانت
بررسی دوره سلطنت غوریها
حج و فلسفه آن
بررسی اسقاط خیارات در فقه و قانون
دیپلماسی و حل معضلات سیاسی
بررسی نقش اخلاق در شکل گیری قوائد حقوقی
حقوق سیاسی زنان در قانون اساسی افغانستان و اسناد بین الملل
بررسی جرم قاچاق مهاجرین در اسناد بین المللی و جرم انگاری آن در کود جزای افغانستان
حکم قطعی در باره شراب و مراحل تدریجی آن
داستان حضرت آدم (ع)
حکم دارو و معالجه با آن از دیدگاه اسلام
حق تحصیل زنان از دیدگاه اسلام
نقش انسان در تمدن ها
چگونگی روابط مسلمانان با غیر مسلمانان از دیدگاه اسلام
ضرر های قسم ناحق
حقوق و وجایب زن در آئینه قرآن و سنت
عزاداری و رواج های نامشروع از دیدگاه شریعت اسلام
بررسی حق حبس زوجه از منظر حنفیه و امامیه
زندگی نامه امام نووی (رح)
اصل عدم مراجعت قوانینی بما قبل
بررسی نظام قضاء در عصر پیامبر ص و خلفای راشدین
سیاست در مذهب امام ابو حنیفه
نقش حمایتی دادگاه ها در محاکمه اطفال
اصلاح فرد و خانواده و تأثیرات آن در اصلاح جامعه
آداب زیارت رفتن در شریعت اسلام
بررسی و تحلیل غزوه احد در پرتو سوره آل عمران
عقاید و اندیشه های زردشتی
جزای مبلغین بی عمل
ظهور اسلام در افغانستان
مسئولیت جزای و عوامل رافع آن
تفتیش و تلاش در نظام حقوقی افغانستان
احکام بیع و هبه مشاع
بررسی حق وتو و جایگاه حقوقی، سیاسی و استفاده آن در شورای امنیت سازمان محلل متحد
صفات مومنین در پرتو سوره مومنون
احکام طلاق ثلاثه در فقه و قانون
احکام نماز تراویح
بررسی خشونت های خانوادگی و موانع بر تحکیم قانون
مقام والدین در روشنی کتاب و سنت
بررسی زندگی دوران جاهلیت
خلوت نشینی با زنان نامحرم و پیامد های منفی آن در جامعه
روش تبلیغ در اسلام
موانع تدبر در قرآنکریم
یقین و توکل از دیدگاه اسلام
فضلیت حلم و برده باری در شریعت اسلامی
فضیلت و جایگاه نماز فرض از نظر آیات و احادیث
احکام یتیم قبل از بلوغ
عداوت ابلیس با انسان در قرآن و عوامل
بررسی واژهای لعنت در قرآنکریم
شرایط شرکت در جرم
جرم پولشویی در اسناد بین المللی
بررسی حجز
بررسی مبانی مسئولیت
روش های بدیل حجز در افغانستان
چایگاه شورای از دیدگاه اسلام
آثار حقوقی عقد ازدواج از دیدگاه فقه و قانون
تشخیص و شناسایی مجرم در مسائل جنائی
حکم نکاح مسیار از دیدگاه اسلام
بررسی مجازات از حیث شدت و خفت در فقه و قانون
فلسفه جهاد از منظر قرآنکریم
اندرز های غزوه بدر
مشکلات مسلمانان بعد از شهادت حضرت عثمان
ویژگیهای اخلاقی یک مسلمان
قصاص دیت دندان در فقه و قانون
رابطه پزشک با قرآن
سیر تاریخی مجازات اطفال
ضرورت جامعه به فقه
تفسیر سوره تکاثر
بررسی علل و عوامل مجرمیت زنان
سنت در رهگذر تاریخ
سیاست افغانستان از سال 2001 تا سال 2014
تحریم ظلم و مسترد نمودن حقوق مظلومان
پوشیدن عیوب مسلمین و منع از اشاعه آن بدون ضرورت
بررسی حق آزادی بیان در نظام حقوقی افغانستان
مالیه عمومی
نقش حضرت ابوبکر در توسعه دین اسلام
بررسی اکراه به عنوان عیبی از عیوب رضاء
بررسی ادله تخصصی اثبات جرم
صبر و شکیبائی صابرین
نقش حارنوال در دیوان کیفری بین الملل
عوامل رشد تمدن اسلامی
عوامل مجرمیت زنان
شهر نشینی از دیدگاه ابن خلدون
فضلیت سوره الرحمن
بررسی غزوه بنی قریظه
اندیشه های سیاسی حضرت معاویه
اخلاق اسلامی ئ آداب اجتماعی
شهادت زور و اثر آن
بررسی ارث برادران و خواهران عینی و علاتی با موجودیت پدر کلان در فقه و قانون
بررسی حدیث نزول قرآن علی سبعة احرف
مسئولیت جزائی و موانع آن
زکات زیور آلات و اموال زنان در اسلام
چگونگی اشغال بیت المقدس
توسل به اسما الحسنی
آزادی بیان در اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر
نقش حارنوالی در کاهش جرم
گناه و آثار سؤ آن در جامعه
نهاد های مالیاتی در اوئل اسلام
عفت و تقوا زن مسلمان
بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی
مزایای دعوت پیامبران
اهمیت اتباع النبی در شریعت اسلام
بررسی جرم قذف در کود جزای افغانستان
جهاد نبرد تهاجمی است؟ یا تدافعی؟
رابطه جرم با طلاق اط دیدگاه اسلام
تجدید در اسلام
اقسام عبادات در اسلام
صلاحیت ها و نحوه کارکرد محاکم ثلاثه در افغانستان
تفاوت غایب و مفقود الاثر در فقه و قانون
زندگی نامه ابن تیمیه رح
نقش جماعت در دعوت اسلامی
زندگی نامه حضرت نوح ع
خلافت و امامت در اسلام
وضعیت زنان در بهشت
تاثیراتم مشروبات الکلی در ارتکاب جرایم
بررسی عنصر معنوی در جرایم عمدی و غیر عمدی
نقش اقرار در اثبات دعوی
جایگاه شهادت از دیدگاه اسلام
نسبیت باوری فرهنگی در حقوق بشر
زندگی نامه اسحاق بن ابراهیم
بررسی مقایسوی جرایم سیاسی در قانون جزایی افغانستان و ایران
بررسی آمار افزایش طلاق در سطح و لایت هرات
بررسی مسئله انفتاح و انسداد باب اجتهاد
شرکت محدود المسولیت در فقه و قانون
سیاست خارجی آمریکا در قبال
تاثیرات طلاق در ارتکاب جرایم و راه های پیشگیری از آن
بررسی احوال و حقوق اطفال در قوانین افغانستان
بررسی شهادت کذب در پرتو شریعت و قانون
بررسی حقوق کودکان در منازعات مسلحانه
بررسی تفاوت جرایم امنیتی با جرایم سیاسی با تاکید بر قوانین افغانستان
بررسی حقوقی همزیستی مسالمت آمیز در حقوق بین الملل عمومی
بررسی جرم غصب از دیدگاه قوانین نافذه افغانستان و فقه اسلامی
احکام سنن رواتب در سفر
بررسی ارث و رابطه آن با جرم
زندگی نامه یحیی بن شرف نووی
اسباب امنیت در شریعت اسلام
احکام دیه در فقه مقارن
بررسی زمان و مکان عقد غیابی
ارزش اجتماعی اخلاق از منظر قرآن
بررسی نقش و کلای مدافع در زدودن فساد حارنوالی
حق ملکیت از دیدگاه مذاهب چهار گانه
وکالت دفاع در نظام حقوقی افغانستان
فرار مالیاتی و اثرات منفی آن بالای اقتصاد افغانستان
تجملی گرایی در اسلام
بررسی دزدی دریائی و تاثیر آن بر امنیت بین الملل
بررسی حق شرط در معاهدات بین المللی
مقایوسه عوامل رافع مسئولیت جزائی و علل موجه جرم
بررسی شروط نامشروع در قرارداد ها
اثرات سؤ طلاق در فامیل
اسلام و سیکولاریزم
عوامل رافع مجازات در فقه و قانون
جرم شناسی از دیدگاه روانشناسی
نقش طب عدلی در قضایایی جنائی
بررسی مسئولیت مدنی اشخاص حکمی
ازدواج و چالش های آن در افغانستان
بررسی جرم شناسی های واکنش اجتماعی و نقش آن در کاهش جرایم
بررسی عقد فضولی در فقه و قانون
بررسی انواع قانون اساسی
بررسی صلاحیت پولیس در کشف جرم طبق قانون اجراآت افغانستان و اسناد بین المللی
بررسی بیمه در حقوق افغانستان
تنظیم بودجه در نظام حقوقی افغانستان
پروسه دعوی مدنی در فقه اسلامی
حاکمیت در حقوق بین الملل
مشارکت سیاسی در حکومت داری
احکام فقهی وسایط نقلیه
خواص و حکمت مواد غذایی از دیدگاه قرآن و احادیث
بررسی مجرم از دیدگاه جزا شناسی
اصلاحات در میان امت اسلامی
ارزش عدالت و امنیت در آیینه معرفت
اعجاز علمی ریاضی حروف و کلمات قرآن
بررسی علمی کشف جرایم
بزهکاری اطفال و نوجوانان
بررسی شروع به جرم در کد جزایی افغانستان
بررسی روابط خارجی افغانستان با کشور ترکیه
جرم ارتداد از منظر فقه اسلامی
نقش سازمان های دولتی در اشاعه حقوق بشر پس از جنگ سرد
نفقه فرزندان بالای والدین از دیدگاه فقه و قوانین مدنی افغانستان
حقیقت ماجرای غدیر خم
دفاع مشروع در حقوق کیفری ایران و افغانستان
احکام معاملات با اطفال در فقه اسلامی
بررسی تکرار جرم در کد جزای افغانستان
اثبات کرامات اولیأ به قرآن، سنت و آثار
حقوق بشر و آزادی فکر
کار نامه غرب
مفهوم عبادات
تعصب عامل انفصال روابط انسانی
بررسی جنگ های صلیبی در اسلام
بررسی مقایسوی سکر از دیدگاه فقه حنیفی و کود جزای افغانستان
اهمیت اسلام از نظر دانشمندان غرب
عصمت انبیاء در قرآن
راهای علاج انحرافات جنسی
حکمت و فلسفه کم بودن دیه زن در اسلام
بررسی پیشنه تدوین قوانین در افغانستان
سیاست خارجی روسیه در قبال افغانستان پسا طالبان
ابدیت بهشت و دوزخ در پرتو آیات و احادیث
مناقب حضرت عایشه
بررسی خشونت از دیدگاه اسلام
بررسی دوره جمود فقه اسلامی
دیدگاه عرفانی خواجه عبدالله انصاری
بررسی انواع توحید
حکم موسیقی در اسلام
بیانیه های پیامبر (ص) برای اصحاب شان
بررسی حقوق مشروعه زوجه بالای زوج
چگونگی آمدن اسلام در افغانستان
افلاس و اعسار در فقه و قانون
بررسی معاونت در جرم در کد جزای افغانستان
ضرر های دروغ در دنیا و عقبی
نقش زن مسلمان در جامعه
جایگاه پولیس در حقوق بشر
بررسی میزان مشارکت شهروندان در انتخابات ولسی جرگه
بررسی احکام زنا، لواط و مساحقه از دیدگاه فقه و قانون
حدود صلاحیت های زن در قانون گذاری از دیدگاه اسلام و قوانین وضعی
احکام و مقررات تابعیت از دیدگاه اسلام و قوانین وضعی
حوادث ترافیکی از دیدگاه اسلام
زنبور عسل از دید قرآن
شرایط و آداب حکم قرار دادن در فامیل از دیدگاه فقه و قانون
احکام روزه مسافر در فقه اسلامی
صفات بانوی پاک دامن در پرتو سوره 35 احزاب
رسالت علمای ربانی در حفظ ارزش های اسلامی
بررسی نقش اعدام در کاهش جرم
تکبر و خود ستائی در اسلام
نقش حقوق طبیعی انسان در رفاه جامعه
نقش دادستان در دیوان کیفری بین الملل (ICC)
بررسی نظام های بین المللی
عوامل خودکشی زنان و راه حل آن از دیدگاه فقه و قانون
بررسی منافع مشترک سیاسی و نظامی آمریکا و اسرائیل در خاورمیانه
بررسی تفاوت دیت در فقه احناف و امامیه
بررسی عواطف انسانی در قرآن
روش بررسی کشف المحجوب
بررسی جرم غصب اموال غیر منقول از دیدگاه کد جزا
بررسی عوامل خود کشی زنان از دیدگاه فقه و قانون
جایگاه مال و ثروت در پرتو اسلام و آیات
زندگی نامه حضرت عبدالله بن عمر
جایگاه شورای از دیدگاه اسلام
تحریم ظلم و مسترد نمودن حقوق مظلومین
فضیلت سوره الرحمن
رابطه جرم با طلاق دیدگاه اسلام
راهکار های قرآنی برای ممانعت از اعتیاد به مواد مخدر
اسلام و حقوق شهروندی
تاریخ روابط ملل و سیر تکامل بین الملل
بررسی وظایف و صلاحیت های سازمان جهانی انترپول از دیدگاه قوانین بین الملل
جایگاه عدالت غیر رسمی در افغانستان
بررسی اقتصاد بین الملل
بررسی تناسب جرم و جزا در کود جزای افغانستان
ازدواج های اجباری عامل خشونت های خانوادگی
مجازات قتل عمد از دیدگاه قوانین جزائی کشور ها
بررسی اجتهاد و تقلید در نزد اصولین
انعقاد عقد ازدواج در حقوق افغانستان
کار و اهمیت آن در رشد اقتصاد اسلامی
حقیقت دعا
پیامد های ناگوار اضافه ستانی مهریه
بررسی حق نفقه در قانون و شریعت
چایگاه پدر و مادر در اسلام
سیاست های جزایی و تعزیری در اسلام
زنان لعنت شده از دیدگاه روایات
شفاء مریضان به سبب افسون
ازدواج متعه از دیدگاه قرآن و سنت
انواع سجده در فقه اسلامی
آغاز بت پرستی و شراب خوری
خطبه و خاستگاری از دیدگاه فقه و علوم اسلامی
مسئولیت دولت در امور زنان از دیدگاه فقه و امور اسلامی
عقد صلح در پرتو قوانین افغانستان و مجلة الاحکام
پیامد های منفی ازدواج های زیر سن
بررسی اصل محاکم مجدد مجرمین در افغانستان و ایران
نقش انبیاء در سعادت
تولد تا رحلت پیامبر (ص)
زنده گی نامه کعب بن مالک
امت صالح جامعه سالم
روش عبادت بر اساس فقه اهل سنت
زنده گی نامه بیدل دهلوی
آیات منتخب قرآنی در مورد اصول دین و اخلاق اسلامی
بررسی مقایسوی بین اسلام و دموکراسی
مفهوم حجر در قرآن انواع و احکام آن
دعای دسته جمعی بعداز نماز از دیدگاه اسلام
اقسام حدیث از دیدگاه محدثین
مکان های اجابت دعا
بررسی مجازات اعدام در فقه اسلامی و کد جزای افغانستان
عرفان و تصوف اسلامی
پیامدهای تقوی در زندگی انسان
اسلام و ملیت
بررسی انواع بیع در فقه اسلامی و قانون مدنی افغانستان
بررسی مراحل مختلف تفسیر در تاریخ
تعظیم اماکن در مکه بین ممنوع و مشروع
سیاست و تقسیمات آن
منازعه و شیوه های حل ان در جامعه
فرق بین عدالت و مساوات از دیدگاه اسلام
تحریم کوچک شمردن و تحقیر نمودن مسلمانان
تحریم لعن انسان از دیدگاه اسلام
اخلاق پیامبر(ص) در خانواده
نهی از کینه توزی و از هم بریدن و پشت کردن به مردم
نهی از منت گذاشتن برای بخشش
تنظیم امور اقتصادی از دیدگاه اسلام
تحریم وصل مو و خالکوبی و تراش دندان از دیدگاه اسلام
تحریم نوحه خوانی بر مرده از دیدگاه اسلام
بهداشت و سلامت فرد از دیدگاه اسلام
تعهد و وفاداری صحابه در اسلام
بررسی محرمات موقت در فقه اهل سنت و تشیع
زکات اموال تجارتی در فقه اسلامی
نقش پولیس در پیشگیری از جرم
احکام ذوالیدی در شریعت و قانون
اختیارات اولیاء مقتول در قتل عمد
حکم میانه روی عبادات در پرتوی شریعت اسلامی
تاثیر تلقین از دیدگاه قرآن
اهلیت بایع و مشتری در فقه اسلامی
مقارنه عبادت در اسلام و آیین زردشت
قواعد و اصول حکومت اسلامی در بخش انتخاب خلیفه
احکام عیدین در فقه اسلامی
خلع و پیامدهای آن در فقه اسلامی
بررسی نگاه نو به اسلام ما
نگاهی به تاریخ حقوق زن در ادوار گذشته
ضرورت به دوباره تاسیس نمودن نظام سیاسی اسلام
ربیع الاول و دگرگونی جهان
حکم مسافرت زن از دیدگاه فقهای اسلام
ویژه گی های مردان نسبت به زنان
زکات وسایل تولیدی
جایگاه قیاس در فقه حنفی
بررسی زکات مواشی در روشنی مذاهب چهارگانه
بررسی حق تعلیم علوم معاصر زنان از دیدگاه اسلام
ارتداد از دیدگاه اسلام
ترجمه و تفسیر احکام سوره والفجر
اتفاق و اشتراک در جرم براساس کود جزا
بررسی عده زنان از دیدگاه فقها
جرایم علیه آثار فرهنگی در کود جزای افغانستان
بررسی اصل برائت الذمه از دیدگاه فقه و کد جزای افغانستان
بررسی جرم انگاری جرایم بین الملل در کد جزا
شهادت دروغ و مجازات آن
بازی شطرنج بر مبنای فقه اسلامی
ایدئولوژی اسلامی در پرتو قرآن و سنت
ارتباطات با مردم در اجتماع
رضاعت بر اساس فقه و قانون
ساختار دولت در نظام معاصر افغانستان
معرفی شیعه اثنا عشری
نقش اسلام در آینده بشر
اصل فردی کردن مجازتها در کد جزای افغانستان
حنفیت یا بریلویت
عوامل اجتماعی فقر از دیدگاه اسلام
محفوظ ماندن از فتنه دجال
بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی در افغانستان
دیدگاه اسلام در رابطه به مقام طلبی
بررسی جرایم ورشکستگی در کد جزا
بررسی جرایم موضوع صلاحیت دیوان ICC
نهادهای دخیل در حل و فصل قضایایی حقوقی و مدنی
بررسی تطبیقی وظایف قوه مجریه در سیستم حقوقی افغانستان با تاجکستان
حقوق غیر نظامیان در جنگ از دیدگاه اسلام و حقوق بین الملل
نقش احزاب سیاسی در روند صلح
بررسی تحولات نظام مالیاتی افغانستان
بررسی کنواسیون ویانا در روابط دیپلوماتیک
بنیاد های حکومت و نظام اسلامی
بررسی وصی قضایی و مکلفیت های آن در قانون مدنی
بررسی اسناد تجارتی در قوانین افغانستان
مصؤنیت جزایی طبیب
بررسی قانون حمایت از کودکان مصوب 1398
بررسی جرم قتل ناشی از حوادث ترافیکی در کد جزا
بررسی مزایا و نواقص نظام سرمایه داری در اسلام
نقش دین اسلام در پیشگیری از جرایم
آثار رجوع از اقرار و شهادت در محاکم
نقش جرم شناسی بالینی در اصلاح مجرم در سیستم جزایی افغانستان
نقش طلاق در مجرمیت
عصر رسانس در اروپا
اهمیت و تکامل سیاست مقایسه ای
نقش دموکراسی در تحکیم نظام های سیاسی
نقش زن در سیستم عدلی و قضائی
حقوق مالی جنین قبل از تولد
آداب شکر و جایگاه شکر در اسلام
همسر شایسته از دیدگاه اسلام
عمل و عمل
اسلام و جاهلیت
توسل به اعمال صالحه
وکالت و آثار آن در اسلام
بررسی تطبیقی عقد اجاره در قانون ایران و افغانستان
بررسی اضطرار در کود جزای افغانستان
مشکلات جنسی جوانان و ره حل های آن در پرتو قرآن و سنت
تهاجم فرهنگی بیگانگان در اسلام
ماهیت و آثار عقد ودیعه در قانون مدنی افغانستان
دانش سرلوحه فضایل انسانیت است
شناخت عبادت و افتراق آن با بدعت
تاثیرات فردی و اجتماعی اخلاق حسنه
عدالت و برابری در پیشگاه قانون از نظر شریعت و فقه
آشنایی با ادیان در قرآن
تصویری از زندگی صحابه (رض)
محبت پیامبر(ص) در قلب یارانش
شرایط بررسی انسلاک قضایی در افغانستان
بررسی مقایسوی قاچاق آثار فرهنگی در کود جزای افغانستان و اسناد بین الملل
شناخت دیپلوماسی
بررسی دعاها و دواهای قرآنی
بررسی تطبیقی نقش کلینیک های حقوقی در تطبیق عدالت قضایی افغانستان و ایران
حفظ عفت در اسلام
بررسی نفوذ اسلام در افغانستان
رهبری در اسلام
بررسی طلاق در قانون احوال شخصیه اهل تشیع و قانون مدنی افغانستان
بررسی مقایسوی صلاحیت های محاکم ابتدائیه افغانستان و ایران
زندگینامه سیاسی عمر ابن عبدالعزیز
حدود و مسولیت جزایی
بررسی تطبیقی نفقه اقارب از نظر فقه و قانون مدنی افغانستان
سیستم های کسب تابعیت در افغانستان
جایگاه کرامت انسانی در اسلام و حقوق بشر
اثرات حقوقی تجاوز علیه دین و پیامدهای توهین بر مقدسات
اسباب هلاکت انسان
قیمومیت از دیدگاه فقه اسلامی و قانون مدنی افغانستان
اثبات و گواهی بر رسالت رسول اکرم (ص)
مسایل صدقه فطر
پادشاه عادل از دیدگاه اسلام
قضا و قدر از دیدگاه اسلام
رابطه اقتصاد با دین
پیامدهای تمدن اسلامی در علوم تجربی
قرآنیون عقاید و افکارشان
سخن چینی و آثار سوء آن در جامعه
برخورد یهودیان با پیامبر(ص)
مزایای اصل وحدت در تابعیت و نواقص در تعدد تابعیت
بررسی حقوق کودکان در اسلام،حقوق افغانستان و حقوق بین الملل
بررسی جرم قتل با ترک فعل
آغاز بت پرستی و شراب خوری
عزاداری و رواج های نا مشروع از دیدگاه شریعت اسلام
بررسی حقوق مشروعه زوجه بالای زوج
ابدیت بهشت و دوزخ در پرتو آیات واحادیث
بررسی دوره جمود فقه اسلامی
احکام معاملات با اطفال در فقه اسلامی
چگونگی آمدن اسلام در افغانستان
دیدگاه عرفانی خواجه عبدالله انصاری رح
صفات بانوی پاک دامن در پرتو سوره 35 احزاب
حکم موسیقی در اسلام
بررسی احکام زنا، لواط و مساحقه از دیدگاه فقه و قانون
ضررهای دروغ در دنیا و عقبی
نقش زن مسلمان در جامعه
احکام روزه مسافر در فقه اسلامی
بررسی حقوق زن در شریعت و کنوانسیون های بین المللی
رخصت های شرعی در رمضان
تکبر و خودستائی در اسلام
تعصب عامل انفصال روابط انسانی
خویشاوندی صحابه و اهل بیت
تقسیم بندی جرایم از نگاه فقه و قانون
راه های محاسبه بندگان در قیامت از دیدگاه قرآن و سنت
خطبه و خواستگاری ازدیدگاه فقه و قانون مدنی افغانستان
زنان لعنت شده از دیدگاه روایات
شفاء مریضان به سبب افسون
بررسی عواطف انسانی در قرآن
بررسی شهادت و نقش آن در اثبات حقوق از دیدگاه فقهای اربعه و قوانین افغانستان
پیامدهای منفی ازدواج های زیر سن
اعتماد به نفس از دیدگاه قرآن و سنت
بررسی حق نفقه در قانون و شریعت
نقش حضرت عمر رض در قضایای اسلام
فوائد حاکمیت در اسلام
پیروی درست از منهج پیامبر بزرگوار اسلام (ص)
معرفی چهار زن مشهور در تصوف اسلامی
حکم چشم چرانی از دیدگاه اسلام
حکم مفلس از دیدگاه اسلام
بررسی حکومت عباسی ها از تاسیس تا فروپاشی
اسلام و ادیان معاصر
بررسی مقایسوی مجازات اعدام در فقه اسلامی و اسناد بین المللی
مبادی فتوی
مستحقین شفاعت قرآن در روز حشر
راه های رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی
صحابه از منظر نصوص، تاریخ و عقل
مفهوم عقد و معامله
نقش تقوی در زندگی انسان
باغداری و زراعت از دیدگاه اسلام
مقصد از خلقت بهشت و نعمت های آن
عوامل در نحو
افیون یا تریاک، مضرات و پیامدهای آن از دیدگاه شریعت اسلام
ظهور بدعت در زندگی مسلمانان و علل آن
سلام دادن از دیدگاه اسلام
ساخت مسجد در اسلام
فضائل اخلاق از دیدگاه شریعت اسلام
حکم ختنه از دیدگاه اسلام
حکم حجامت در اسلام
دیدگاه فقهاء در فروش میوه قبل از رسیدن
اثر جنایت زنا بر ایمان
حقوق یتیم در فقه اسلامی
نقش تقلید در اتحاد امت اسلامی
اعمال منافی عفت در اسلام
مبارزه علیه مواد مخدر از دیدگاه اسلام
کارکرد پیامبر (ص) در مدینه منوره
بررسی منافع ملی از دید دانشمندان و قانون
بررسی مبانی فقهی و حقوقی تعهدات بین المللی
جایگاه رؤیای صالحه در اسلام
مقام شهداء در آخرت
شغل و حرفه از نظر اسلام
ازواج مطهرات و نقش آنها در گسترش اسلام
بررسی تنبیه اطفال از دیدگاه شریعت اسلام و قوانین وضعی
حجاب و اثرات مثبت آن در جامعه
تعهدات بایع و مشتری از نظر فقه و قانون مدنی افغانستان
وعیدها بر خوردن مال حرام
بررسی حجیت حدیث رسول اکرم (ص)
اسباب تهاجم فکری در جهان اسلام و راه های جلوگیری از آن
جشن های غیر اسلامی از دیدگاه اسلام
تبشیر و خطرات آن
ازدواج و فوائد اجتماعی آن در اسلام
الوهیت در پرتو قرآن و سنت
وعیدها بر خوردن مال یتیم
بررسی حرام ها در مذهب حنفی
نهادهای جامعه مدنی و جایگاه آن در اسلام
اهمیت حیات انسان از دیدگاه اسلام
چگونگی رسیدن به مقام متقین
ترک وفا به وعده
جایگاه قناعت از نظر اسلام
ارتباط اخلاق با اعتقادات
حفاظت قلب از نفوذ شیطان
شخصیت امین و جایگاه امانت
ریاء از دیدگاه اسلام
خودخواهی از دیدگاه شریعت اسلام
ازدواج صغیر از دیدگاه فقه اسلامی و قانون مدنی افغانستان
دیدگاه اسلام در رابطه به خشونت علیه زن
فواید شیر و عسل در پرتو قرآن و سنت
حقوق اقتصادی زن از نگاه فقه و قانون
اسرار زنده بودن شهید
کیفیت وضوء
حکومت فرعون و شکست آن
مراحل دعوت پیامبر (ص)
چگونگی عدالت صحابه
احوال جهنمیان از دیدگاه قرآن و سنت
راه های ترسیخ عقیده اسلامی
حکم خنثی از دیدگاه شریعت اسلام
حکم مرد بودن تمام انبیاء
عصمت خون و آبروی مسلمان در پرتو آیات و روایات
ترجمه و تفسیر سوره مبارکه الحاقه
حکم کمک خواستن از غیر الله (ج)
بررسی احادیث ظهور مهدی و نزول حضرت عیسی (ع)
انتخاب زعیم از دیدگاه اسلام و قوانین نافده افغانستان
زندگی نامه حسین منصور حلاق
روزه و روزه داری در اسلام
نگاهی به حاکمیت سیاسی حضرت عمر فاروق رض
نقش مساجد در اصلاح جامعه
حکم پوشیدن چهره زن از دیدگاه اسلام
عوامل گرایش به سحر و جادو در جوامع اسلامی
بررسی مناقب شخصیتی شیخ الاسلام کروخی
بررسی سیره حکومتی پیامبر(ص)
پیامبر در شعب ابو طالب
سحر و جادو در پرتو سوره مبارکه بقره
جایگاه زن در عرصه دعوت
نقاب از دیدگاه اسلام
اصلاح نفس از نظر اسلام
جایگاه اولیاء در اسلام
بررسی توحید ربوبیت در پرتو آیات و روایات
روابط بین المللی دولت اسلامی
پایان جهان از دیدگاه قرآن و سنت
فضیلت تربیت دختران از دیدگاه اسلام
حوادث مهم دوران مکی در سیره نبوی (ص)
حکومت داری در دوران حضرت عمر (رض)
خضوع در نماز
اثبات قیامت و زنده شدن مجدد
پدیده استشراق در قرون وسطی
اسرار نماز
بررسی جرم قمار بازی در فقه اسلامی و قانون جزای افغانستان
زندگی نامه سید قطب رح
آثار و فواید ایمان
زیارت های مسنونه در شریعت اسلام
تمدن اسلام در دوران اموی ها
ارزش حجر الاسود از دیدگاه اسلام
جن از دیدگاه قرآن و سنت
ترجمه و تفسیر سوره قریش
بررسی خیار شرط در فقه اسلامی و قوانین وضعی
خواندن و نوشتن از دیدگاه اسلام
شیوه های انتخاب خلفای راشدین
حفظ اسرار بین زن و شوهر از نظر اسلام
جرم و جزاء در اسلام
زندگی نامه زید بن حارثه
هدف زندگی انسان از نظر اسلام
علل گسترش اسلام در غرب
نظم و انضباط در اسلام
کارکرد های حضرت عثمان (رض) در دوران خلافت
چهار مرد عارف در اسلام
سیاست پیامبر(ص) در فتح مکه
مذمت بغض و عداوت از دیدگاه شریعت اسلام
ترجمه و تفسیر سوره قریض
فضایل درود بر پیامبر(ص)
رمضان ماه سرنوشت ساز
حکم نگاه خائنانه از دیدگاه قرآن و سنت
راه های تقویت معنویت در اسلام
نگرش نو در غزوه بدر
تاریخ کتابت حدیث و تدوین آن
ترجمه و تفسیر سوره مبارکه نحل از آیه 1 الی آیه 30
بررسی تطبیقی حجاب در اسلام و ادیان دیگر
حکم زینت کردن مرد از دیدگاه شریعت اسلام
جایگاه زن از دیدگاه اسلام و دیگر ادیان
سیاست جزائی تعزیر در اسلام
پیامدهای ناگوار اضافه ستانی مهریه
منشأ مشکلات روانی از دیدگاه قرآن و راه علاج آن
ماهیت قانون در اسلام و مکاتب دیگر
نقش پیامبر(ص) در زندگی بشر
مسؤلیت دولت در امور زنان از دیدگاه فقه اسلامی و قوانین وضعی
بررسی حجیت قیاس از دیدگاه مذاهب اسلامی
بانوان الگوی صحابه
بررسی حقوق اسلامی زندانیان
نزول تدریجی قرآن کریم
حقوق والدین و فرزندان در قبال یکدیگر
ترجمه و تفسیر سوره مبارکه القصص
اسراء و معراج پیامبر(ص)
بررسی تطبیقی احکام ارث از دیدگاه اهل سنت و تشیع
جرایم علیه اموال عامه از دیدگاه شریعت اسلام
تغییر قبله از بیت المقدس بسوی مسجد الحرام
بررسی تطبیقی تبعید در فقه اسلامی و قوانین وضعی
آشنائی با گیاهان قرآنی و فواید آن
تغذیه سالم از نظر اسلام
ترجمه و تفسیر سوره مبارکه کهف از آیه 1 الی آیه 30
زنان اسوه از دیدگاه قرآن
عواقب ترک نماز از دیدگاه قرآن، سنت و اجماع
راه های شناخت خداوند در طبیعت
ویژگی های جامعه اسلامی
حکم دشنام دادن به صحابه کرام
علامات بندگان خاص الله
سنایی آغازگر عرفان اسلامی
نقش فقه در امر قانونگذاری
منافع مادی و معنوی حج
بررسی مومن به در پرتو آیات و روایات
ازدواج های نهی شده در اسلام
زندگی عبدالله بن عباس رض
زندگی نامه ام سلمه همسر پیامبر (ص)
بررسی چگونگی تطبیق عدالت جزایی در فقه و قانون
زنان مجاهد در عصر پیامبر (ص)
قلب و ویژگی های آن از دیدگاه قرآن و سنت
نقش دین اسلام در اخلاق انسان
زمان مند بودن عبادت در اسلام
مدیریت پیامبر (ص) در عهد مدنی
ترجمه و تفسیر سوره مبارکه انفطار
علل فروپاشی خانواده ها
احکام زکات در فقه حنفی
حق زنان در حضانت و تربیه فرزندان
تاثیرات توبه در تزکیه انسان مومن
جایگاه فعالیت های اجتماعی در اسلام
رابطه علم و دین
نگرش مقایسوی بر حقوق بشر در اسلام
ضررهای عقیدتی و اجتماعی ریاء از دیدگاه اسلام
ویژگی های ایمان به قرآن کریم
آثار فردی و اجتماعی توحید
اطاعت از اولی الامر از دیدگاه شریعت اسلام
تبرک مشروع و غیر مشروع
جایگاه ایمان به ملائکه، کیفیت و دلایل آن
احکام استیذان در اسلام
وحدت مسلمین بایدها و نبایدها
اسلام از دیدگاه عقل
وسیله و اقسام آن
مرویات حضرت عائشه رض در بخش طهارت
نقش دین اسلام در زندگی
خدمات عباسی ها در اسلام
طریقه قسمت اموال مشترکه در فقه اسلامی
اثبات توسل شرعی
اهمیت کار دراسلام
قصاص و شرایط آن در اسلام
جایگاه ثروت در اسلام
اخلاق و سجایای پیامبر معظم (ص)
مغیبات بعد از مرگ
بررسی مراحل محاکماتی در فقه اسلامی و نظام جزائی افغانستان
حق شفعه در فقه اسلامی و قوانین وضعی
فسخ عقد ازدواج از دیدگاه فقه اسلامی
صلاحیت های تطبیقی قاضی از نظر فقه و قانون
سرگذشت قارون از دیدگاه قرآن
نقش مؤمنان در تهذیب جامعه
پاداش انفاق در راه خدا ج
بررسی حقوق و آزادی های زنان در اسلام
بررسی متارکه قضائی در فقه اسلامی
نگاهی به حقوق زن در ادوار گذشته اسلام
پاداش قرائت و تلاوت قرآن در پرتو احادیث نبوی (ص)
مستحقین سایه عرش خداوند ج در روز قیامت
حکمت های تفاوت دیت مرد و زن
چشم اندازی بر معجزات پیامبران از منظر قرآن
یاران جوان پیامبر (ص)
سرچشمه فحشاء و منکرات
نقش حضرت زبیر در اسلام
بررسی فرهیختگان تاریخ معاصر
منازل بهشت
شروع به جرم فریبکاری در نظام جزائی افغانستان
بغض و عداوت در اسلام
جایگاه سیاسی و اجتماعی محمد (ص) از دیدگاه خاورشناسان
بررسی حقوق معنوی زوجین از دیدگاه فقه و قانون
آثار دنیوی و اخروی عبادت
اوج پیشرفت اسلام د قرن اول هجری
حکمت عدالت بین همسران
نقش علم فقه در زندگی انسان
جایگاه قرآن در سیر هدایت انسان
وظائف مهم جوان مسلمان معاصر
دعای دسته جمعی بعد از نماز ازدیدگاه اسلام
تحریک سبابه در تشهد در فقه اسلامی
فضایل آیات و سوره های قرآن کریم
بررسی روش تربیتی اسلام
بررسی نفقه اقارب در فقه اسلامی و قانون مدنی افغانستان
مضرات مال حرام
واجباتی که بر هر مسلمان مرد و زن دانستن آن ضروری است
تحلیل مسایل فقهی مستند به اجماع در فقه حنفی بخش صلات
تحلیل مسایل فقهی مستند به اجماع در فقه حنفی بخش طهارت
تحلیل مسایل فقهی مستند به اجماع در فقه حنفی بخش بیع و اجاره
برسی اندیشه های سیاسی عمر فاروق (رض)
تحلیل مسائل فقهی مستند به اجماع در فقه حنفی بخش زکات و حج
تحلیل مسائل فقهی مستند به آیات و سنت در فقه حنفی بخش (حدود و قصاص)
احکام جنایت در فقه اسلامی
تفریق به سبب عیب شوهر از نظر فقه اسلامی و قانون مدنی افغانستان
کم‌خوری و فواید آن از نظر اسلام
بررسی اصل شخصی بودن مسؤلیت جزایی در فقه و کود جزای افغانستان
ارتباط شریعت اسلام با شرایط پیشین
آگاهی سیاسی و اجتماعی وجیبه هر مسلمان
اصول مصاحبه از دیدگاه اسلام
اصول مصاحبه از دیدگاه اسلام
صیغه و افتراآت شعیه
محبت بت خدا از دیدگاه آیات و روایات
احکام نماز بانوان در فقه احناف
حکم کار کردن زن بیرون از خانه در فقه اسلامی
ما چرا مسلمان شدیم؟
بررسی نژاد پرستی در نظام حقوقی افغانستان و اسلام
بررسی تطبیقی درخواست طلاق از سوی زن در مذاهب اسلامی
بررسی موانع عقد ازدواج
بررسی اعتدال و وسطیت در فقه حنفی
شناخت مسلک دیوبند
جنبش های اجتماعی و احزاب سیاسی
تأثیر عدم حاکمیت قانون در گسترش فساد اداری
بررسی مقایسه ای تأثیر رضایت مجنی علیه بر اباحت جرمی بر اساس فقه اسلامی و کد جزا
بررسی پدیده مهاجرت از دیدگاه حقوق بین الملل
عضویت و نقش افغانستان در پولیس بین الملل
عدالت انتقالی و چالش های آن در افغانستان
بررسی جایگاه یمین، شهود و قرائن در فقه و نظام حقوقی افغانستان
بررسی جرایم آزار و اذیت زنان و اطفال در افغانستان
معجزات قرآن
مشوره زن از نظر اسلامی و حقوق افغانستان
تجلی خداوند بر آفاق و انفس
تعامل پیغمبر (ص) با منافقین
حوزه های عبادت در اسلام
بررسی نکاح محرمات در دو کتاب ردالمحتار و احکام القرآن جصاص
اصلاح اجتماعی خانواده از دیده گاه اسلام
مروری بر نکاح در دوران جاهلیت و مقایسه آن با نکاح در اسلام
بررسی راه های رسیدن به سایه عرش الهی
دوستی بخاطر خدا
قوامیت مرد بر زن در پرتو سوره مبارکه نساء
بررسی احکام مربوط به فقر و غنا در فقه اسلامی
شرکت زنان در شورای ملی از دیدگاه فقه اسلام
بررسی اختیار زوجه در طلاق در فقه اسلامی و قانون مدنی افغانستان
بیع باطل و احکام آن در فقه اسلامی
اختلاف شب و روز از نگاه دینی
بررسی شفقت بر اولاد از دیدگاه اسلام
احکام نکاح صحیح از دیدگاه فقه اسلامی
بررسی صفات زنان صالحه در قرآن و سنت
فلسفه وضو در اسلام
مسئولیت اجتماعی افراد در جامع اسلامی
حکم تصرفات فضولی در فقه اسلامی
احکام بیع تعاطی در فقه اسلامی
حقوق مالی نکاح در فقه اسلامی
بررسی تعارض ادله
بررسی نفقه زوجه و اقارب در فقه حنفی و قانون مدنی افغانستان
بررسی عقاید قبوریه
فلسفه اجرام آسمانی و قرآن
روابط بین اللمل اسلامی در عصر پیامبر (ص)
بررسی راه های رسیدن به موفقیت از دیدگاه قرآن
اهمیت سخاوتمندی در اسلامی
نقش زنان در فتوحات اسلامی
بررسی مبانی اجتهاد در مذاهب اهل سنت
شرایط وجوب شفعه
دستورات شریعت اسلام برای جلو گیری از امراض جسمی
تذلل و فروتنی در مقابل خداوند (ج)
ترجمه و تفسیر سوره مبارکه الدخان
بررسی حجیت قول صحابه از دیدگاه مذاهب اسلامی
نظام محابس در اسلام
منازعات بین المللی از دیدگاه اسلام
بررسی مقایسوی معاملات ربا و بهره اسلام
عوامل پیدایش فرقه ها و مذاهب
بررسی جریان خسارات در فقه اسلامی و قوانین افغانستان
جوانان نمونه در قرآن شریف
مکاتب فکری پیارمون مقاصد شرعی
حق تدریس زنان از دیدگاه اسلام و قوانین افغانستان
وظایف و مسئولیت های محتسب در اسلام
زندگی نمامه ابن ماجه (رح)
نگاه به پیکار مسلمانان دور روم
شناسایی عمومی جغرافیای خاور میانه
بررسی دو غذای مهم قرآنی
حقوق اجتماعی زن در قوانین ملی
جرایم علیه حیثیت اشخاص و جزاهای آن در فقه و قانون
تأثیرات اعتیاد والدین بالای اطفال
بررسی تعین سن مسولیت جزایی در نظام جزایی افغانستان
بررسی حقوق متهم در قوانین ملی و اسناد بین المللی
مراحل تشکیل انسان و تربیت آن بر مبنای ارزش های اسلامی
بررسی پیدایش دولت کشور
درآمدی بر ماهیت نمایندگان دیپلماتیک افغانستان
بررسی حزب و دموکراسی
بررسی اتلاف اسناد در قانون مدنی افغانستان
برنامه ریزی سالم و اداره سالم
قضاوت زن از دیگاه ادله چهار گانه
حرکت تقنینی فقه اسلامی
احکام وضوع و نماز شخص مریض
حکم تویض نویسی از دیدگاه اسلام
ناهنجاری های جنسی جوانان و علاج آن
تحلیل مسائیل فقهی مستند به کتاب و روایات بخش روزه
جایگاه امام ابو حنیفه در علم احادیث
بررسی زندگانی سیر سلوک خواجه نقشبند رح
قواعد شرعی برای جلو گیری از امراض انسانی
کارنامه های حضرت ابن عباس در تفسیر قرآن کریم
احکام بیع صحیح در فقه اسلامی
نقش عرب ها در رهبریت جهان
فواید روزه گرفتن در دنیا و آخرت
بررسی صفات زنان صالحه از دیدگاه قرآن و سنت
چالش های اجتماعی بر تحکیم نظام دموکراسی در افغانستان
بررسی اشکال جبران خساره در نظام حقوق بین الملل
جایگاه نظام سیاسی در حکومت اسلامی
پیامد های جنگ جهانی اول
ضرورت جرم انگاری ربا در افغانستان
پاسخ به ابطال شبهات ده گانه بر بنای اسلام
اصولی علمی در دعوت اسلامی
نقش عرب ها در رهبریت جهان
آثار میهن پرستی در گشور های اروپای
بررسی امامت کبرا در فقه اسلامی
عقاید و احکام مذهبی دین یهود
روش دریافت دعوت مسحیت در جهان اسلام
قدرت ثبوت عرف در حل و فصل قضایای تجارتی
بررسی منشور وحدت اسلامی
نقش ارکان فرعی وابسته به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تعمین اهداف آن
جایگاه و فضایل نماز نفل و انواع آن
بررسی افترافات مفاتع الجنان با قرآن
بررسی مرور زمان در دعاوی مدنی از نگاه فقه و قانون
انواع مشروبات و احکام آن
فضیلت نماز های پنج گانه و اوقات آن
نقد و بررسی سکو لاریسم از دیدگاه اسلام
بررسی منازعات بین المللی از دیدگاه اسلام
احکام نماز بانوان در فقه احناف
بررسی مقایسه وی معاملات ربأ و بهره از دیدگاه قرآن و سنت
ویژه گی ها شرایط عقیدتی علمی و اخلاقی مفسر قرآنکریم
ترجمه و تفسیر سوره مبارکه مطفقین
جایگذین های شرعی برای معاملات ربوی
دلالی و حکم آن از دیدگاه فقه و قانون
حجت خبرآحد در عقاید و احکام
حکم نکاح مریض و طلاق آن
حکم لسان از دیدگاه فقهأ اسلام
فضیلت و آداب قدم زند به طرف نماز
وکالت در نکاح در فقه اسلامی
آثار سوگند در دعاوی مدنی در فقه حنفی و قانون مدنی افغانستان
بررسی حکم کاشت جنین از منظر اسلام
بررسی حکم استفاده از کلاه گیس و رفتن زن به آرایشگاه
تروریزم از دیدگاه اسلام
بررسی تطبیقی اقتصاد اسلام با سوسیالستی
اخلاق مرد مسلمان و تأثیر آن در جامعه اسلام
جرایم علیه حیثیت اشخاص و جزاهای آن در فقه و قانون
جرایم علیه حیثیت اشخاص و جزا های آنها در فقه اسلامی و کود جزا
حدود تادئب خانواده از منظر فقه اسلامی
قرآن و مطابقت آن با علوم جدید
بدیل ها حبس از نظر شریعت اسلام و قوانین جزای افغانستان
پیامبر اسلام الگوی بشریت
وکالت در بیع از دیدگاه اسلام
ابتلاء و آزمایش در راه دعوت اسلامی
حکم کار کردن زن در بیرون از خانه در فقه اسلامی
جعل احادیث و تلاش های علما در برابر آن
جایگاه و اهمیت قرآنکریم در زندگی دنیوی و اخروی مسلمانان
اخلاق زن مسلمان و تأثیر آن بر خانواده
بررسی دفاع مشروع افراطی در فقه و قوانین افغانستان
نگاه نظام حقوقی افغانستان ، ایران و اسناد بین المللی به احاله
ایجاد رادیو و تأثیرات اجتماعی و سیاسی آن
ابزار ها و تاکتیک های روابط دیپلماتیک
بررسی حجیت قول صحابه از دیدگاه مذاهب اسلامی
نظام محابس در اسلام
حق آزادی اطلاعات در اسناد بین الملل و قانون اساسی افغانستان
منازعات بین المللی از دیدگاه اسلام
بررسی مقایسوی معاملات ربا و بهره اسلام
عوامل پیدایش فرقه ها و مذاهب
بررسی جبران خسارات در فقه اسلامی و قوانین افغانستان
جوانان نمونه در قرآن شریف
مکاتب فکری پیرامون مقاصد شرعی
حق تدریس زنان از دیگاه اسلام و قوانین افغانستان
وظایف و مسّولیت های محتسب در اسلام
چالش ها و تهدید های فراروی زنان در افغانستان
نقش دموکراسی در مدیریت شکاف حقوقی در افغانستان
بررسی نظام های قبیلوی
قضاوت زنان از دیدگاه اسلام و قوانین موضوعه افغانستان
بررسی مشروعیت و کار آمدی نظام سیاسی دموکراتیک
بررسی قواعد و الفاظ جرح و تعدیل
دلایل وقایه از امراض ساری در اسلام
بررسی شبهات کرامت زنان از منظر مفسران معاصر
عقاید بن عربی از دیدگاه علما
دوره رشد و کمال فقه اسلامی
مجازات قتل های پنجگانه در فقه حنفی و کد جزای افغانستان
حکم درامد از طریق غنا(موسیقی)
بررسی قضاوت زن از دیدگاه حنیفه و امامیه
بررسی دفاع مشروع افراطی در فقه و قوانین افغانستان
نگاه نظام حقوقی افغانستان ، ایران و اسناد بین المللی به احاله
اخلاق جوانان و نوجوانان مطابق قرآن و سنت
بررسی ضلالت و هدایت در قرآن کریم
بررسی مال از دیدگاه فقه اسلامی
ایجاد رادیو و تأثیرات اجتماعی و سیاسی آن
ابزار ها و تاکتیک های روابط دیپلماتیک
حق آزادی اطلاعات در اسناد بین الملل و قانون اساسی افغانستان
بررسی نزاکت ها و رذالت های اجتماعی و تأثیرات آن
علل توسل به شکنجه و تأثیرات آن
بررسی رابطه صلح و دموکراسی با تکیه بر افغانستان
بررسی انواع رژیم های حبس
رژیم حقوقی حاکم بر دریای آمو در پرتو اسناد بین الملل
بررسی اسناد رسمی و اعتبار آن در حقوق افغانستان
بررسی راه های پایان امیران جنگ از دیدگاه اسلام و حقوق بین الملل
بررسی یمین ، شهادت و قراین در فقه و نظام حقوقی افغانستان
بررسی پدیده مهاجرت از دیدگاه حقوق بین الملل
تحقیق و بررسی خشونت علیه زنان و اطفال
بررسی تنبیه بدنی و روش تربیت کودک و جایگاه حقوقی آن
بررسی عدالت انتقالی و چالشهای آن در افغانستان
اهمیت طب عدلی در قضایای جنایی
بررسی تاثیر رضایت مجنی علیه بر اباحت و عمل جرمی براساس فقه و کد جزای افغانستان
نقش اثر انگشت در واقعیت های جنایی
نقش و عضویت افغانستان در پولس بین الملل
بررسی مصونیت قضات در نظام حقوق افغانستان
جایگاه مجنی علیه در نظام حقوقی افغانستان
علل پیدایش محاکم مؤقتی جزائی بین الملل
بررسی تطبیقی وضع قانون اساسی افغانستان و فرانسه
بررسی نزاکت ها و رذالت های اجتماعی و تأثیرات آن
علل توسل به شکنجه و تأثیرات آن
بررسی رابطه صلح و دموکراسی با تکیه بر افغانستان
بررسی انواع رژیم های حبس
رژیم حقوقی حاکم بر دریای آمو در پرتو اسناد بین الملل
بررسی اسناد رسمی و اعتبار آن در حقوق افغانستان
بررسی راه های پایان امیران جنگ از دیدگاه اسلام و حقوق بین الملل
بررسی یمین ، شهادت و قراین در فقه و نظام حقوقی افغانستان
بررسی پدیده مهاجرت از دیدگاه حقوق بین الملل
تحقیق و بررسی خشونت علیه زنان و اطفال
بررسی تنبیه بدنی و روش تربیت کودک و جایگاه حقوقی آن
بررسی عدالت انتقالی و چالشهای آن در افغانستان
اهمیت طب عدلی در قضایای جنایی
بررسی تاثیر رضایت مجنی علیه بر اباحت و عمل جرمی براساس فقه و کد جزای افغانستان
نقش اثر انگشت در واقعیت های جنایی
نقش و عضویت افغانستان در پولس بین الملل
بررسی مصونیت قضات در نظام حقوق افغانستان
جایگاه مجنی علیه در نظام حقوقی افغانستان
علل پیدایش محاکم مؤقتی جزائی بین الملل
علل فردی و غیر ارادی مجرمیت در افغانستان
بررسی تطبیقی وضع قانون اساسی افغانستان و فرانسه
بررسی مقایسوی حق داشتن وکیل مدافع در نظام حقوقی افغانستان و ایران
بررسی ویژگی های حاکم اسلام از دیدگاه مذهب جعفری و حنفی
حقوق بین الملل در سیر امام احمد بن حسن شیبانی
حق کار و تحصیل زوجه در حقوق افغانستان
بررسی استقلال سیاسی افغانستان و تاثیر آن در انکشاف اقتصادی
آیات سجده و حکمت در قرآن
بررسی عیوب رضایت بر اساس قانون مدنی افغانستان
بررسی حقوق مالی طفل قبل از تولد
بررسی تطبیق فسخ عقد ازدواج در قانون مدنی و احوال شخصی
اصل شخصی بودن جرایم و مجازات ها در فقه اسلامی و قوانین نافذه افغانستان
بررسی عزت مومنان و ذلت استعمار در اسلام
علل و انگیزه های جرم اختطاف از دید شریعت اسلام و کریمنولوژی
تحقیق پیرامون فرقه های اهل سنت و جماعت
عقاید خلفای راشدین
تاثیر ایمان در زندگی اجتماعی
انواع مصّونیت در تاریخ اسلام
شور و احساسات دینی زنان در زمان پیامبر
ترجمه و تفسیر سوره مبارکه زخرف
جایگاه عقل در منابع تشریع اسلامی
احکام زن متحیره
شکوفایی فقه اسلامی در زمان خلافت عثمانی ها
خصوصیات داستان اصحاب اخدود
جایگاه فرهنگ در اسلام
حدیث مرسل و احکام آن
مجازات قتل های پنجگانه در فقه حنفی و کد جزای افغانستان
بررسی راه های حل مشکلات اقتصادی از دیدگاه اسلام
انواع نکاح در نزد مذاهب اربعه
بررسی راه حل های اختلافات و ناسازگاری میان زن و شوهر در پرتو آیات الاحکام
بررسی قتل و مجازات آن در پرتو آیات احکام
حقوق اهل ذمه بر مبنای اسلام و قوانین موضوعه افغانستان
بررسی جرایم انترنتی در کد جزای افغانستان
سبک های رهبریت بر مبنای تیوری های اسلامی و حقوقی
مقارنه مکاتب اقتصادی با اقتصاد در اسلام
عوامل شگوفایی فقه در دوره عباسیان
ویژه گی های کلی اسلام و عوامل در موانع گسترش آن
نحوه جهاد در عصر حاضر
خرد ورزی سیاسی در عهد نبوی ص
بررسی نسخ در قرآن در پرتو آیات 106-108 سوره مبارکه البقره
بررسی حیله در پرتو آیات 41_44 سوره مبارکه حمد
پسر خواندگی در جاهلیت و اسلام در پرتو آیات 1-5 سوره مبارکه احزاب
بررسی احکام طلاق در پرتو آیات الاحکام
بررسی اصل شخصی بودن مسولیت جزایی در فقه و کود جزای افغانستان
بررسی ارث از طریق خویشاوندی در پرتو آیه مبارکه سوره احزاب
بررسی سرقت و راهزنی از آیه 34_40 سوره مایده در پرتو آیات احکام
دفاع مشروع از دیدگاه فقه و قانون جزای افغانستان
دوره تکوین و پیدایش مذاهب اسلامی
بررسی ظهار و کفاره آن در پرتو آیات الاحکام
بررسی احکام عده در پرتو آیات الاحکام
بررسی جرایم از منظر قرآنکریم
جایگاه حق فرهنگی در قانون اساسی
بررسی اسباب تخفیف در پرتو قاعده المشقه تجلب و التیسر
دعا و درمان با کتاب و سنت
کسب مال حرام
جایگاه و منزلت سنت در اسلام
زندگی نامه خطیب بغدادی
نمازهای سنت در احادیث صحیح نبوی
بررسی عقاید کلامی مذهب حنفی
نقد و بررسی اصل پیروی از احکام و معتقدات اسلام در مطابقت با ماده سودم قانون اساسی
بررسی احکام لعان در پرتو آیات الاحکام
بررسی احکام حجاب و تقوا در پرتو آیات الاحکام
جایگاه جهاد اکبر در شریعت اسلام
بررسی ویژگی های فقه اسلامی
رخصت و عزیمت از دیدگاه شریعت اسلامی
اشخاص لعنت شده در قرآن و حدیث
اویس قرنی
شفقت و مهربانی رسول اکرم بر امت
بررسی ویژگی های جنت فردوس
مراتب نزول قرآن
عقیده و یقین صحیح و فواید آن
بررسی موارد زوال حق فسخ در خیار عیب
اصول تربیت اسلامی
خوردنی های و نوشیدنی ها حرام از دیدگاه اسلام
طبیعت شناسی در اسلام
بررسی سازمان ناتو و نقش آن در خاورمیایه
بررسی ارتباط دین با سیاست از دیدگاه دانشمندان اسلامی و غرب
بررسی علل اکتسابی و ارادی جرم
بررسی مقایسوی حق داشتن وکیل مدافع در نظام حقوقی افغانستان و ایران
بررسی شرایط و احکام دعوی مدنی
قواعد حکومت اسلامی
بررسی اموال عمومی از دیدگاه فقه و قانون مدنی افغانستان
بررسی تعطیل حدود و پیامد آن در اجتماع
مردان لعنت شده از دیگاه روایات
نقش زنان در غزوات پیامبر
حلال و حرام بودن حیوانات از دیدگاه اسلام
سهام ذوالفروض و حکمت آن
قلمرو دولت در اسلام
بررسی مفهوم امنیت قضاء و جایگاه آن در نظام حقوقی افغانستان
مستحقین زکات از دیدگاه اسلام
پیدایش جهان از دیدگاه قرآنکریم
حقوق ملکیت زن در فقه حنفی و جعفری
جوان مدرن از دیدگاه اسلام
عداالت و مساوات در مجازات
ماهیت و ارکان اکراه
رابطه فقه حنفی با قانون مدنی افغانستان
مشهور ترین شاگردان امام ابو حنیفه
بررسی اندیشه های معتدله و اشاعره در اعتقادات
بررسی و چگونگی پیدایش امت و جامعه از نظر اسلامی
سکوت و آداب زندگی زناشویی در اسلام
شرایع پیشین و حجیت آن در اسلام
فرق بین عورت و حجاب از دیدگاه اسلام
زندگی فقهی حضرت عایشه صدیقه بعد از وفات پیامبر اسلام
اعجاز سنت های پیامبر اسلام در عصر جدید
حجر مدیون از دیگاه اسلام و قانون مدنی افغانستان
جایگاه زن بین افراط و تفریط
بررسی فضایل اهل بیت نزد اهل سنت
ترجمه و تفسیر سوره الشعرا
تاثیر معاد باوری در زندگی
لشکر کشی اعراب در افغانستان در زمان خلفای راشیدین
ساختار خانواده سالم و حفاظت آن در اسلام
بررسی مقایسوی حق شفعه از دیدگاه فقه احناف و جعفری
بررسی متقابلات در اصول فقه
بررسی وجوه بیان در اصول فقه
منابع اتفاقی قانون گزاری در حقوق جزای اسلام
دوستان خداوند در قرانکریم
نقش صدقه در جلوگیری از فقر
ترجمه و تفسیر ایه ۶۲ الی ۷۷ سوره مبارکه الفرقان
بررسی شهبات وارده بر سنت در ادوار مختلف
حکم ولایت در نکاح مطابق مذهب احناف
نقش حکومت در تاسیس و توسعه فقه حنفی
بررسی جرم شناسی از نظر فقه و حقوق جزای افغانستان
تاثیر مواد مخدر در مجرمیت زنان هرات
عناوین مربوط به سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰دیپارتمنتاسم ولد
ترجمه و تفسیر آیه ۱۷۷ سوره مبارکه بقره
تفکر و اندیشه در پرتو ایمان
محرمات بیع صرف از دیدگاه اسلام
نگرانی و دفع آن از دیدگاه قرآن و سنت
محبت و احترام حضرت محمد ص از دیگاه قرآن و سنت
ترجمه و تفسیر آیه ۹۰ سوره مبارکه مائده
نقش آموزه های دینی در پیشگری گرایش های جرمی
تعبیر خواب از دیدگاه قرآن
نقد رویکرد فمینیسم از دیدگاه اسلام
بررسی شناخت وکیل مدافع در حقوق موضوعی افغانستان
نقش قصاص در کاهش جرم
موانع شکل گیری دولت مدرن در افغانستان
حقوق زوجین از دیدگاه اسلام و مسیحیت
تقسیم بندی اموال از دیدگاه فقه و قانون مدنی افغانستان
اعجاز قرآن در پرندگان و حشرات
مسؤولیت های خطبا در پرتو نصوص شرعی
استملاک اراضی در فقه و قانون افغانستان
اقسام جهاد و شرایط آن در عصر حاضر
ترجمه و تفسیر آیه ۵۶ سوره ذاریات
بررسی تطبیقی تزویر اسناد در فقه اسلامی و کد جزای افغانستان
تحقیق پیرامون خبر مقبول و مردود از دیدگاه محدیثین
مهمانی و اداب آن در پرتو دساتیر دینی
زنان و حق تجارت در پرتو آموزه های دینی
تحلیل و بررسی جایگاه علما متکی به حدیث «مَن يُرِدِ اللّه ُ بِهِ خَيرا يُفَقِّههُ فِي الدّينِ
اسباب و عوامل افزایش جرم در جامعه افغانی
زکات محصولات زراعتی از دیدگاه اسلام
قصه های قرآنی برای کودکان
اوصاف پیروان راستین پیامبر
تاریخ پیدایش خلافت اسلامی
بررسی جایگاه قاضی و چگونگی قضاوت در اسلام
ترجمه و تفسیر آیه ۲۸ سوره ص
ترجمه و تفسیر آیه ۵۷ سوره غافر
ترجمه و تفسیر آیه ۳ سوره بقره
بررسی تاریخچه پیدایش شیعه و سنی
بررسی جایگاه معلم و نقش آن در تربیت دانش آموزارن
بررسی دیه جنایات مادون نفس در فقه اسلامی
بررسی اخلاق زن مسلمان در پرتو سوره نور
بررسی مصادر تفسیری قرآن و قواعد تفسیر کردن آن
بررسی حقیقت توحید از دیدگاه احناف
بررسی جرم در وطن و جزای آن در شریعت اسلامی و قوانین افغانستان
بررسی مقایسوی ولایت عقد ازدواج در فقه اسلامی و قانون مدنی افغانستان
جایگاه عدالت و تاثیر آن در پیشرفت جامعه اسلامی
نقش اهلیت های ناقصه در ارتکاب جرم
اندیشه های کلامی ابو منصور
جهانی شدن چیست
فضایل سوره یس
حفظ لسان از دیدگاه اسلام
اسباب افزایش جرم در جامعه افغانی
زکات محصولات زراعتی از دیدگاه اسلام
اسلام آیین برگزیده خداوند و پیامبران
بررسی کاربردی صداقت و نقش آن در جامعه
احکام ذبح حیوانات در فقه حنفی
زرع، استعمال و عقوبت مواد مخدر از دیدگاه اسلام
عاقله و مسوولیت آن در قتل خطا
احکام قضاوت در غیاب مدعی علیه از دیدگاه فقه حنفی
بررسی وحی در پرتو قرآن و سنت
بررسی تطبیقی حق انتخاب شدن و انتخاب کردن در نظام سیاسی اسلام و دموکراسی
بررسی ودیعت در فقه اسلامی و قانون مدنی
صفات انبیاء و رسولان در قرآنکریم
نقش زن در تقویه اقتصاد کشور
بررسی و تفکیک بین نظام الهی و بشری
نقش آداب تعلم در تعالی انسان از منظر آیات و روایاتتعلیمات اسلامیجیلانمحمد انور
بررسی نقش عفت در اصلاح اخلاق خانوادهتعلیمات اسلامیثریانثار احمد
راهای کنترول اضطراب از دیدگاه اسلام
جرم و چگونگی طرق اثبات آن از نگاه حقوققضایی سارنوالی جلیل احمدعبدالرحیم
دفاع مشروع در چهارچوب نظام قضایی سارنوالی صفا عبدالظاهر
بررسی عوامل ترور در ولایت هرات قضایی سارنوالی معروف
بررسی تشکیل دولت و منافع ملت از دیدگاه حقوق قضایی سارنوالی شاهپور عبدالعزیز
بررسی تفصیلی تخلفات اصفا در ایران و افغانستان قضایی سارنوالی نور احمد حاجی حسین
جرم راهزنی از نگاه کود جزا و شریعت اسلام قضایی سارنوالی نوید الله عبدالله
ببرسی عناصر تشکیل دهنده مسوولیت مدنی قضایی سارنوالی رامین عنایت الله
غصب زمین و اموال غیر منقول در قانون مدنی قضایی سارنوالی عصمت الله موالا داد
تشخیص هویت مجرمین در مسایل جنایی قضایی سارنوالی سید شاه محمد داود
بررسی جرایم مطبوعاتی در نظام حقوقی افغانستان قضایی سارنوالی نعمت الله غلام فاروق
نقش عفو و انقضای میعاد در سقط دعوای جزاییقضایی سارنوالی عبدالحمید عبدالبصیر
نقش حکم در حل منازعات فامیلی قضایی سارنوالی فرید احمد محمد غنی
حقوق مقایسوی طفل در فقه و قوانین افغانستان فقه وقانون غلام یحیی غلام سرور
فرهنگ خشونت از دیدگاه فقه و قانون فقه و قانون مجیب الله غلام محبوب
منهج قرآن در وقایه از شر و فساد فقه و قانون محمد عیسی محمود شاه
حکم زکات وسایل تولیدیفقه و قانون سید عبدالعزیزسید عبدالله
بررسی شبهات حد رجم در فقه ققه و قانون
بررسی جایگاه حکم در فقه و قانون فقه و قانون
بررسی تابیعت اشخاص حقیقی در افغانستان فقه و قانون
زندگی نامه حضرت جعفر طیار فقه وقانون سید نجیب اللهسید حفیظ الله
بررسی نقش دندان در کشف جرایم فقه و قانون قربان عبدالرحیم
ترجمه و تفسیر آیه ۵۷ سوره غافر فقه و قانون معروف نادر شاه
تشکیلات عدلی و قضایی بعد از استقلال افغانستان قضایی سارنوالی عبدالعلیم عبدالعزیز
بررسی طب نبوی و فواید آنفقه و قانونمحمد عارفحلیم شاه
راه های تقرب به الله(ج) در روشنایی قرآن و سنتفقه و قانونسلماءحفیظ الله
شیوه بررسی محاکمه اطفال متخلف در سیستم عدلی و قضایی افغانستانفقه و قانونبشیر احمدحاجی عبدالقیوم
جایگاه فقه در قرآن و حدیثفقه و قانونحبیب اللهعبدالرحیم
نیرنگ های دعوت گران مسیحیت بر علیه اسلامفقه و قانوننذیر احمدمولوی جمال الدین
آئین حکومتداری عرب قبل از اسلامفقه و قانونمعروفنادرشاه
بررسی انواع تفسیر قرآن کریم از دیدگاه مفسرینفقه و قانونحیات اللهحاجی حمیدالله
بررسی روش تفسیر امام فخر رازی (رح)فقه و قانونمحمد ابراهیمغلام نقشبند
نقد و بررسی دیدگاه قرآنیون در حوزه تفسیرفقه و قانونعبدالهادیمحمد ایوب
ادراک حاصل از خبر واحد و تاثیر آن در عقیدهفقه و قانونناصر احمدعبدالوهاب
بررسی طلاق در انحلال عقد ازدواجفقه و قانونسیدآقاحاجی علی محمد
فضیلت جهاد و نقش مجاهدین در قیام هراتفقه و قانونامیدعبدالکریم
بررسی اقاله از دیدگاه فقه اسلامی و قانون مدنی افغانستانفقه و قانوننور احمدعیدی محمد
بررسی تابعیت اشخاص حقیقی در افغانستانفقه و قانونوکیل احمدعبدالغفور
بررسی ایقاع اراده انفرادی در فقه و حقوقفقه و قانونمحمد عمرشیرین
بررسی مفهوم نفاق در پرتو نصوص شرعیفقه و قانونمحمد عثمانبشیر احمد
بیع معاوضه در فقه و قانونفقه و قانونخلیل احمدعبدالجلیل
بررسی اعمال قلب و تاثیر آن بر جوارح از دیدگاهفقه و قانونبسم اللهغلام محمد
حق ارتفاق در پرتو شریعت اسلامیفقه و قانونحاجی مولوی عبدالرحمنمحمد حیدر
بررسی حقوق ممتازه در فقه اسلامی و قانون مدنی افغانستانفقه و قانونسونیاعبدالعزیز
بررسی ادوار تشریع اسلامیفقه و قانونعبدالجبارعبدالمنان
بررسی حکم و حکمیت در اسلامفقه و قانونفریدون محمد عثمان
موانع رجوع از هبه از دیدگاه فقه و قانونفقه و قانونخلیل احمدعبدالبصیر
بررسی اسلوب تعامل منافقین با مسلمانانفقه و قانونروهیناغلام محمد
ولا و براء از دیدگاه شریعت اسلام و فقهاءفقه و قانونخلیل احمدخیر محمد
جایگاه عدالت و تاثیر آن در پیشرفت جامعه اسلامیفقه و قانون خان گلعبدالقیوم
بررسی شبهات حد رجم در فقه اسلامی و قانونفقه و قانونمجیب اللهشمس الدین
مقایسه میان فسخ،طلاق و خلع از نظر فقه و قانونفقه و قانونبهارهتاج محمد
تعیین جزا با رعایت احوال مخففه و مشددهفقه و قانونثریاالحاج عبدالعزیز
مشروعیت دفاعیه(دفع دعوی)در فقه و قانونفقه و قانونسهیلاداود
بررسی عقد وکالت و طرز رسیدگی به تخلفات وکیل مدافع در پرتو فقه و قانونفقه و قانونپروینهغلام سرور
صفات انبیاء و رسولان در قرآن کریمفقه و قانونمحمد عالمحاجی محمد یوسف
بررسی تفکیک بین نظام الهی و نظام بشریفقه و قانونعبدالباریمحمد سرور
مجازات اخروی عالمان بی عملفقه و قانونسید محمودسید محمد
تطبیق جزای بدیل حبس و نقش آن در کاهش جرایمفقه و قانونرویاعبدالشکور
فلسفه مرگ معنویفقه و قانونذکیهغلام محمد
فرهنگ خشونت از دیدگاه فقه و قانونفقه و قانونمجیب اللهغلام محبوب
منهج قرآن در وقایه از شر و فسادفقه و قانونمحمد عیسیمحمود شاه
بررسی تطبیق صحت و بطلان عقود در فقه اسلامیفقه و قانونیگانهغلام سعید
اثبات شهادت در دعوای مدنیفقه و قانونعبدالغفارمولوی احمد
بررسی حق انتخاب شدن و انتصاب کردن در نظام سیاسی اسلام و دموکراسیفقه و قانونعبدالنادرعزیز الله
احکام ثمن (قیمت) در فقه اسلامیفقه و قانونسلیمانمحمد رستم
حضانت انبیاء و سولان در قرآن کریمفقه و قانونحاجی محمد عالمحاجی محمد یوسف
گزیده جامع از آداب اسلامی از دیدگاه فقه و حقوقفقه و قانونشهاب الدیننصرالله
بررسی تورم و تاثیر آن بالای کشورفقه و قانونعبدالملکنوراحمد
کارگزاران و مدل های تصمیم گیری در سیاست خارجیاداری دیپلماسینوراحمدغلام حیدر
اهداف سیاست خارجی با تاکید به سیاست خارجی افغانستان در دوره زمامداری امیر حبیب الله خاناداری دیپلماسیفیروز احمدمحمد عظیم
راهبردهای شایسته سالاری در سازمان های عمومی افغانستان با تاکید در سیره نبوی (ص)فقه و قانونحفیظهسید عمر
آثارمثبت ومنفی نظام فدرالی درجامعه فقه و قانوننصیر احمدغلام محمد
جزیه و احکام آن در اسلامفقه و قانونعبدالعزیزفیض الله
واگذاری ارض مقدسه به بنی اسرائیل از دیدگاه عهد عتیقتعلیمات اسلامیحبیب اللهغلام دستگیر
حکمت های تحریم شرابفقه و قانونمحمد احسانعبدالرحمن
تحلیل و بررسی جایگاه علماء متکی بر این حدیث من یرالله فقه و قانونعبدالرحمنمحمد حلیم
بررسی و ولایت در فقه اسلامی و قانون مدنیفقه و قانونسید وحیدسید یعقوب
بررسی صحت طفل و مادر از دیدگاه اسلامتعلیمات اسلامیعبدالکریمعبدالقدوس
بررسی تشکیلات محکمه جزایی بین المللیفقه و قانونانیتافضل احمد
جرم علیه مرده و شرایط تحقق آنفقه و قانونفروهرسیدخان
بررسی جرایم براساس سودمندیفقه و قانوننرگسهدایت الله
شرایط بی اثر شدن قردادفقه و قانوننیلوفرمسعود شاه
بررسی حقوقی سهم در حقوق تجارتفقه و قانونمژگانغلام حیدر
روابط شوروی و افغانستان و پیامد های حقوقی آن در نظام حقوقی افغانستان قضایی سارنوالیعبدالکریمعبدالغفور
نحوه تفسیر معاهدات بین المللی در منظومه حقوق بین المللقضایی سارنوالیتوریالی فدامحمد
بررسی صلاحیت های قوه مجریه در قانون اساسی ۱۳۸۲ افغانستانقضایی سارنوالیمحمد قاسمغلام قادر
بررسی سیستم قضایی در زمان حضرت محمد(ص)قضایی سارنوالیفرزاددرویش احمد
تشخیص هویت مجرمین در مسایل جناییقضایی سارنوالیسید شاهمحمد داود
تفریق به سبب عدم انفاق در فقه و قانونقضایی سارنوالیمعجزهنثاراحمد
بررسی صلاحیت های محاکم افغانستان در جرایم ارتکابی اتباع خارجیقضایی سارنوالیاصیلاعبدالسمیع
بررسی سیاست های تجارت بین الملل در منظومه حقوق بین المللقضایی سارنوالیجمشیدگل احمد
تاثیر خویشاوندی در جرم زناتعلیمات اسلامیرحیمهنوراحمد
بررسی ویژگی جامع و فراگیر بودن اسلامفقه و قانونعبدالجلیلنوراحمد
بررسی جایگاه و اهمیت قرض الحسنه از دیدگاه فقهای احناف و امامیهفقه و قانونغلام علیجان محمد
آفات عمر انسان از دیدگاه آیات و روایاتفقه و قانونموسیمحمد
پژوهش پیرامون موعظه حسنه از نظر آیات و روایاتفقه و قانونعارفشاه محمد
ترجمه و تفسیر آیه (1-9) سوره صف و احکام آنفقه و قانونرجبخداداد
شیوه های مقابله با کفار در عهد مکیفقه و قانونسید مجیب اللهسید محمد یوسف
صلاحیت زنان در معاملات و ازدواج از دیدگاه مذهب احناففقه و قانونصدفمحمد
بررسی بیعت از دیدگاه اسلامفقه و قانوناحمد متینمحب.ب شاه
بررسی روایت حدیث و چگونگی ضبط آنفقه و قانونشاه محمدگل محمد
شناخت به عشره مبشرهفقه و قانونسلطان احمدگل محمد
بررسی آراء مکاتب اهل رای و اهل حدیث در فقه اسلامفقه و قانونفهیمهغلام بهاءالدین
حقوق مقایسوی طفل در فقه و قوانین افغانستانفقه و قانونغلام یحی غلام سرور
تحقیق و بررسی فعل و علامات آنفقه و قانونعبدالواجدمولوی عبدالواحد
بررسی بازار بین الملل و رشد اقتصادی آن در فقه اسلامیفقه و قانوننجیب اللهعبدالکریم
طهارت و نجاست اهل کتاب و مشرکینفقه و قانونسیمینعبدالباسط
تاثیرات عفت در اخلاق خانوادهفقه و قانونعبدالحکیمعبدالقیوم
رحمت و غضب الله و نقش آن در زندگی مسلمانانتعلیمات اسلامیآزیتاسلطان احمد
راه صالحان در آموزه های اسلامیفقه و قانونبلالجلال الدین
اخلاق زن مسلمان در سوره نساءفقه و قانونفاطمه محمد عیسی
شخصیت سیدنا ابوهریره (رض) از دیدگاه حدیثفقه و قانونمحمد رفیعمحمد شریف
فریب و فریبکاران از منظر اسلامفقه و قانونحافظ احمدمولوی نورمحمد
قرائت خلف الامام از نظر مذاهب اربعهفقه و قانونعبدالقدیرحاجی عبدالهادی
القرآن حیاتفقه و قانونرقیهمحمد حسین
بررسی انواع روش و اهداف مجازاتهافقه و قانونمحمد داوداحمد
امتحان فرشتگان و سجده ایشان به حضرت آدمفقه و قانونفرزانهفیض محمد
حقوق زوجین از دیدگاه اسلام و مسیحیتفقه و قانونعبداللطیفکجیر
اخلاق نیک در اسلامفقه و قانونعبدالظاهرعبدالواحد
بررسی حقوق کار کودکان و نوجوانان و خلاهای قانونی آنفقه و قانونعبدالخالقعبدالحی
علت برکناری قاضی از دیدگاه فقه و قانونفقه و قانونعبدالباسطعبدالباقی
بررسی جرم شناسی در اسلامفقه و قانونزینبتاجمیر
بررسی موانع مسئولیت جزاییفقه و قانونانیتاغلام رسول
نقش اخلاق در روابط زوجینتعلیمات اسلامیپریسامیراحمد
بررسی شرایط مسئولیت جزاییتعلیمات اسلامیشبنمجهانگیر
مسئولیت امت در قبال ایتامفقه و قانونآرزووزیر احمد
خداشناسی برای خوردسالانفقه و قانونیگانهدرویش احمد
سهم فعال زنان در امور حکومتداریفقه و قانونحاجی انورحاجی نورمحمد
دسته بندی شرکتهای تجارتیفقه و قانونقاسمغلام غوث
زندگینامه هارون الرشیدفقه و قانونزمریجمعه گل
جوان در آینه اسلامفقه و قانونمحمد رفیقحاجی توکل
جایگاه صداقت در اسلامفقه و قانونفیض احمدخیرالدین
زندگینامه سلطان محمود غزنویفقه و قانونسیدجانسیدعلی
بررسی خواست مسلمان بودن ازمافقه و قانونفایزهمحمد حسن
حکم مسافرت زن بدون محرم شرعی از دیدگاه فقه اسلامیفقه و قانونعبدالکریمحاجی عبدالنبی
محبت و ترس ازخدافقه و قانونبشیر احمدفضل احمد
ارتباط اقتصادی به ارزش های اسلامیفقه و قانونعبدالخالقسیدو
دلایل حق فقرا در سرمایه ثروتمندانفقه و قانونعبدالفتاحعبدالغفار
زندگینامه بایزید بسطامیفقه و قانونصنمعبدالسلام
حقوق بانکداری در اسلامفقه و قانوننازکعبدالمجید
پیامدهای زشت عصبیت از دیدگاه اسلامفقه و قانونوحیده گل برکت الله
گذری بر زندگی ابن عربیفقه و قانونفایقهعبدالولی
مصادر مساوات در برابر قضافقه و قانوننورالرحمنمولوی عبدالقیوم
احکام نفقه والدین از نظر اسلامفقه و قانونکمال الدینجمال الدین
زینت آرایش برای زنان از دیدگاه اسلامفقه و قانونسونیتامحمد ناصر
وحی و حقیقت آنفقه و قانونمعصومهنورالله
صله رحم و تحریم قطع آنفقه و قانونلینا نامهمحمد حلیم
اخلاق فاسده و تاثیر آن بر اجتماعفقه و قانونعبدالحی عبدالرحمن
تحریم تهدید انسان از دیدگاه اسلامفقه و قانونافسانهعبدالظاهر
نقش مدیریت در فعالیت های اقتصادی از دیدگاه اسلامفقه و قانونعایشهحمیدالله
قانون و نیاز جامعه به قوانین وضعیتعلیمات اسلامیلیناجویا
فضیلت نماز جماعتفقه و قانونشیرآقاحاجی محمد
حکم صدقه در پرتو ایه لن تنالوالبر حتی تنفقو مماتحبونفقه و قانونمحبوبهفیض محمد
حقوق فطری و یا مبانی حقوق بشر از نظر اسلامفقه و قانونعبدالکریمعبدالغنی
بررسی دلایل ختم نبوتفقه و قانونعبدالفتاحسیدعلم
حمایت کیفری از سلب منافع اعضا در فقه اسلامیفقه و قانونمحمد گلمحمد عیسی
سنت و حکمت های آنفقه و قانونمحمد ابراهیمعبدالکریم
اذکار وارده بعد از صلواتفقه و قانونغلام حیدرحاجی محمد
بررسی تطبیقی حکم قضاوت زن در مذاهب چهارگانه اهل سنتقضایی حارنوالیمسعودعبدالرشید
بررسی اموال خصوصی و عامه در نظام فقهی و حقوقی افغانستانقضایی حارنوالیعلی احمد غلام نبی
بررسی و تحقیق در مورد حدیث جبرئیل (ع)تعلیمات اسلامیعزیزه عبدالرحمن
القاب بد و زشت و حکم آن در اسلامتعلیمات اسلامیپریساعبدالله
بررسی کسالت و تنبلی و علل و راههای مقابله با آنتعلیمات اسلامیفرشتهاحمد شاه
تفسیر آیات ۱-۱۵ سوره الانسانتعلیمات اسلامیصالحهحبیب الله
تفسیر آیات ۱-۱۵ سوره المرسلاتتعلیمات اسلامیفرح دیباعبدالعزیز
ترجمه و تفسیر آیات (7-13) سوره الممتحنهتعلیمات اسلامیلطیفهامیر محمد
ترجمه و تفسیر آیات(10-14) سوره الصفتعلیمات اسلامیملالیعبدالرحیم
بررسی نقش مال بر طغیان و سرکشی انسان در روشنایی آیات (6-7) سوره علقتعلیمات اسلامیسیماغلام رسول
نقش علماء در کاهش فسادتعلیمات اسلامیعالیهحاجی عبدالله
نقش اخلاق در روابط زوجینتعلیمات اسلامیپریسامیراحمد
ترجمه و تفسیر آیات (1-6) سوره الممتحنهتعلیمات اسلامیمحمد قاسممحمد طاهر
بررسی احادیث قدسی و تفاوتشان با قرآنتعلیمات اسلامیشیرینمحمد هاشم
ارمغان حجاز در رکاب زائرین بیت الله الحرامتعلیمات اسلامیوحیدهعبدالغفار
تاثیر احادیث ضعیف و موضوع بر دین عقیدهتعلیمات اسلامیسیماشیرمحمد
بررسی صفات مغرورین در قرآنفقه و قانونمحمد حسینغلام نبی
بررسی تطبیقی منابع حقوق اساسی افغانستان و ایرانفقه و قانونعزیز اللهعبدالحی
بررسی احکام آیات (1-20) سوره الصافاتفقه و قانونسامعهسید اخترمحمد
ترجمه و تفسیر آیات(71-75)سوره زمرتعلیمات اسلامیصفی اللهرحیم دل
بررسی آثار و حکم بیع سلم در فقه اسلامیفقه و قانونزرغونهشبان
جایگاه سنت در فقه احناففقه و قانوننصیر احمدعبدالغفور
بررسی علل ازدواج های فاسدفقه و قانونفروزانمحمد جان
حمایت جزایی از حقوق اسیران جنگی در اسلام و حقوق بین المللفقه و قانونشکیلامحمد جان
فروش اعضاء بدن انسان از دیدگاه فقه اسلامیفقه و قانونفریباغلام یحی
بررسی سازمان های قضایی خاص در افغانستانقضای حارنوالیجلیل احمدطاهر
بررسی حکم آیه لایحب الله الجهر باالسوالامن ظلمفقه و قانونجاویدعبدالرشید
ایمان به خداوند و دلایل علمی بر وجود خدافقه و قانونعبدالوهابمحمد سرور
احکام بیع و شروط آن در فقه حنفی و قانونفقه و قانونرحمت اللهصلاح الدین
ترجمه و تفسیر سوره مدثرفقه و قانونملا عبدالسلامذالبیک
عقاید و اندیشه های خوارجفقه و قانوننبیلاعبدالحکیم
بررسی جرایم مالیاتی در حقوق افغانستانفقه و قانونعتیقهلطیف احمد
نصایح پیامبر بر اصحابفقه و قانونعبدالحکیمعبدالعزیز
انواع مجازات از دیدگاه فقه و قانونفقه و قانونامینیعبدالقیوم
حفاظت زبان از کلمات غیر مشروع از دیدگاه اسلامفقه و قانوناحمد شاهعبدالخالق
انسان و کردار ناشائست اوفقه و قانونامیدمحمد اکبر
علاج و تقویت جسم از دیدگاه قرآن و سنتفقه و قانونمحمد سهرابعبدالوهاب
حمایت از اطفال در نبرد از دیدگاه قانونفقه و قانونمحمد اکبرمحمد انور
شگفتیهای خداوند در جهان آفرینشفقه و قانونعبدالملکغلام حیدر
فضیلت طبابت و حکم آن در اسلامفقه و قانونمحمد ناصرعبدالظاهر
زندگینامه خالد ابن ولید (رض)فقه و قانونصبغت اللهعبدالرزاق
بیماریهای قلبی و درمان آن از دیدگاه قرآنفقه و قانونعبدالحمیدعزیز الله
بررسی ویژگی های اسلام نسبت به سایر ادیانفقه و قانونحسن محمد علی
بررسی جرایم از منظر قرآنکریمفقه و قانونرحیمهعبدالعزیز
نکوهش جنایت از دیدگاه آیات و احادیث فقه و قانونمحمد نعیمعبدالرحیم
ترجمه و تفسیر سوره طارقفقه و قانونشاداب میریعقوب
بررسی راویان زنفقه و قانونگلالینوراحمد
ترجمه و تفسیر آیات (1-10) سوره مبارکه عمفقه و قانونستارهباز محمد
بررسی معجزات و مبارزات حضرت ابراهیم خلیل(ع)فقه و قانونحواگلحاجی عبدالاحمد
نگرش نو به تاریخ صدر اسلام و مقایسه آن به چالشهای امروزهفقه و قانونسید عبدالفتاحسید عبدالله
اختلاف مذاهب در حقیقت ایمانفقه و قانونوحیداحمدفیض الرحمن
اصل در نظر گرفتن کرامت انسانی در مجازات مجرمفقه و قانونساغرنثار احمد
بررسی ضروریات در شریعت اسلامیفقه و قانونمولوی عبدالغنیحاجی مولوی عبدالسبحان
ترجمه و تفسیر سیزده آیت اخیر سوره بقرهفقه و قانونشبانه عبدالقیوم
جایگاه شکر در قرآن و سنتفقه و قانونملیناعبدالحلیم
بررسی وظایف و مسئولیت های دولت در منظومه حقوق اساسی کشورهاقضایی حارنوالیمهنازنصیر احمد
بررسی حقوق اطفال در اسلام و اسناد حقوق بشری قضایی حارنوالیبهنازنصیر احمد
بررسی علل سقوط حکومتها در افغانستان از امان الله خان الی محمد ظاهر شاهقضایی حارنوالیفتانهمیر احمد
ماهیت قانون در اسلامفقه و قانونهاجرفضل احمد
آشنایی با کاتبان وحیفقه و قانونعبدالرشیدعبدالروف
بررسی رژیم های پارلمانی اداری دیپلماسیسلطان احمدالله داد
بررسی مبانی قدرت ملیاداری دیپلماسیحمیداللهنظر محمد
انواع ماموریت های دیپلماتیکاداری دیپلماسیعبداللطیفشاه ولی
اصول نظام دیپلماتیکاداری دیپلماسیاحمد شعیبفضل احمد
مسئولیت مدنی و جزایی اطفال مطابق با قوانین موضوعهفقه و قانونعباداللهروح الله
احکام آیه و اعتصمو بحبل الله جمیعا و تفرقوافقه و قانونامراللهعبدالستار
آزادی ها در محور اسلام و قوانین موضوعه بین المللیفقه و قانونخلیل احمدکمال الدین
اکراه و تاثیر آن بر اراده متعاقدین درفقه و قانون مدنی افغانستانفقه و قانونالههدرویش احمد
اهل وقف در اسلام و قوانین موضوعهفقه و قانونشاه محمدعیدی محمد
زندگینامه امام جعفر صادق (رح)فقه و قانوناسماعیلبسم الله
زمین برگزیده زندگی انسانفقه و قانونسمیرابسم الله
عواقب ارتباطات تلفونی نامشروعفقه و قانوننصراللهخیرالله
تجارت و اسناد تجارتیفقه و قانونعبدالظاهرعبدالغفار
حکم تلاوت قرآن کریم و فضیلت آنفقه و قانونملا موسیشهاب الدین
رجوع از هبه و شرایط آن در پرتو فقه اسلامیفقه و قانونسهیلاعزیز الله
حقوق سالمندان در پرتو فقه اسلامی و اثرات آن در جامعهفقه و قانونعبدالصبورعبدالواحد
شناخت مذاهب اهل سنت و جماعتفقه و قانونبنفشهبادغیسی
اعتکاف راه تقرب به خدا و فضیلت آنفقه و قانونعزیزاللهجلال الدین
اسعار از دیدگاه فقه و قانونفقه و قانونعبدالحقعبدالغفور
کارنامه های سردار محمد داود خانفقه و قانونناصرجمعه گل
پرستش معبود و شناخت طاغوتفقه و قانونزمریاختر محمد
مجازات قاچ کالا در کد جزای افغانستانفقه و قانونملیناعبدالفتاح
تعظیم غیر الله به ارواح صلحاءفقه و قانونمحمد نادرمحمد ظریف
اهمیت و آداب نماز خواندنفقه و قانوناسماسید عبدالعلی
اهلیت و صلاحیت واقف در اسلام و قوانین موضوعیفقه و قانونآرزووکیل احمد
دشمنان انسان از دیدگاه اسلامفقه و قانونشیرآقاآقامحمد سرور جان
بزرگترین تفسیر سوره قرآنفقه و قانونبسم اللهمحمد خان
نحوه جهاد در عصر حاضرفقه و قانونکفایت اللهعبدالباقی
اخلاق سیاسی پیامبر اسلامفقه و قانونعنایت اللهحبیب الله
احکام نذر در فقه شافعی فقه و قانوننجیب اللهعبدالله
هدف از خلقت انسان فقه و قانونصفی اللهعبدالروف
عدالت در معاملات از دیدگاه فقه اسلامفقه و قانوننجیبه طاهر
فضایل سور قرآن به ترتیب مصحففقه و قانونمحمد سلیمعبدالحمید
حکم نماز جماعت و فضیلت آنفقه و قانونشیرآقا حاجی محمد
اسباب قوت ایمانفقه و قانونغلام ربانینصرالدین
بررسی اعتقادات اهل تشیعفقه و قانونعجب گلعبدالحکیم
نقش اخلاق در سیاستفقه و قانوننوریهعبدالمجید
مشکلات ازدواج زود هنگامفقه و قانونعبدالشکورمولوی محمد یوسف
زندگینامه شمس تبریزیفقه و قانونعبدالجلیلمحمد عیسی
فواید بهیه در محور تسمیه و حکم آنفقه و قانوننسیم اللهبسم الله
بررسی انواع حقوق به اعتبار محلتعلیمات اسلامیساجدهعبدالصمد
بررسی جبران خسارت معنویتعلیمات اسلامیمیناجمعه خان
وضعیت حقوقی زوجه شخص مفقودالاثرتعلیمات اسلامیآرزو عبدالفتاح
راههای اثبات رویت هلال در مذاهب خمسهتعلیمات اسلامیکریمهسید عثمان
بررسی مقایسوی بین اسلام و دموکراسیفقه و قانوننذیر احمدغلام حضرت
زندگینامه کعب ابن مالکفقه و قانونعبدالاحمدعبدالرحیم
تعهد و پایداری صحابه در اسلامفقه و قانونغلام سخیمحی الدین
زندگینامه بیدل دهلوی (رح)فقه و قانونامرالدینعلاءالدین
رابطه علم بادینفقه و قانونعبدالجلیلحبیب الله
اتفاق و اشتراک در جرم براساس کود جزافقه و قانونصدیقه محمد عارف
نقش و صلاحیت وزراء از دیدگاه اسلام و قوانین وضعیفقه و قانوناحمد ارشادمحمد داود
بررسی مفاهیم دینی در اشعار استاد مشعل غوری هرویفقه و قانوناحسانعبدالستار
جزیه و احکام آن در اسلامفقه و قانونعبدالعزیزحق شناس
تحلیل مسایل فقهی مستند به اجماعفقه و قانونعبدالولی نور محمد
سفیران اسلامفقه و قانونجمعه گلعبدالغنی
نقش اسلام در آینده بشرفقه و قانونسردارعبدالعزیز
تاثیرات فردی و اجتماعی اخلاق حسنهفقه و قانونملا نوروزعبدل
بررسی مقایسوی استیناف خواهی مطابق به قانون افغانستان و ایرانفقه و قانونسید ناصرسید قاسم
علم و عملفقه و قانونعبدالمجیدمولوی عبدالحق
بررسی تطبیقی عقد اجاره در قانون افغانستان و ایرانفقه و قانونحسیباحاجی حبیب الله
دواها و دعاهای قرآنیفقه و قانونگل آقا جمعه گل
ماهیت و آثار عقد ودیعه در قانونفقه و قانونعبدالرحمنگل آقا
عدالت و برابری در پیشگاه قانون از نظر شریعت اسلامی و قوانین وضعی در افغانستانفقه و قانونغلام سخیمحمد خان
بررسی مقایسوی قاچاق آثار فرهنگی در کد جزا افغانستان و اسناد بین المللفقه و قانونسید شریفسید گل پادشاه
بررسی طلاق در قانون احوال شخصیه اهل تشیع و قانون مدنی افغانستانفقه و قانونمحمد ایوب فیض الدین
علل و زمینه های شکل گیری بنیادگرایی در افغانستانفقه و قانونهدایت اللهعبدالباقی
حکم بانکداری در اسلامفقه و قانونفرزانه محمد الدین
بررسی حدیث ثقلینفقه و قانونملا عبدالحیملاعبدالرحمن
نقش قرآن در تمدن اسلامیفقه و قانونعارفعبدالقیوم
حمایت از سلامت جسمی و روحی کودکان در اسلامفقه و قانونذبیح الله عبدالقادر
حقیقت یا توهمفقه و قانونمحمد حسنملا عبدالله
واجبات که بر هر مسلمان مرد و زن ضروری است فقه و قانونفیروزاحمدسید احمد
دعاهای جامعفقه و قانونعبدالبصیرعبدالحمید
فرق جهاد با قتالفقه و قانونگلبدینمحمد خان
بهائیت و عقایدشانفقه و قانونغوث الدینحاجی محمد رحیم
بررسی مراحل شکل گیری معاهدات بین المللی در کنوانسیون حقوقفقه و قانونحمیداللهعبدالله
تاثیرات همنشینی از دیدگاه اسلامفقه و قانونمیرحمزهمحمد حسین
حکمت نسخ کتب سماوی از نظر قرآن کریمفقه و قانونمحمد عارفمحمد غوث
یررسی زنان محارم از دیدگاه فقهای اسلامیفقه و قانونغلام دستگیرنوراحمد
فضایل ماه شعبان از دیدگاه اسلامفقه و قانونجاویدمحمد اکبر
روش تعلیم و تربیه در عرفان اسلامیفقه و قانونفاطمه غلام محبوب
ارزش و جایگاه انسن در عرفان اسلامیفقه و قانونسیمینغلام احمد
اثرات حقوقی تجاوز علیه دین و پیامدهای توهین برمقدساتفقه و قانونحسام الدین عبدالرسول
پیامبر و قرآن از نظر دیگرانفقه و قانونمحمد قاسمجلال
جایگاه کرامت انسانی در اسلام و حقوق بشرفقه و قانونحارثعبدالبشیر
حکمت های نمازفقه و قانونعبدالفتاحعبدالستار
بررسی نکات اشراک و نکات افتراق حق عینی و حق دینیفقه و قانونفروزان غلام سخی
نقش حارنوال در پیشگیری از جرم در نظام جزایی افغانستانقضایی حارنوالیصهیبعیدالغفور
بررسی اثر دندان در اثبات جرم و تثبیت هویت مجرمقضایی حارنوالیجمیلهمحمد نعیم
بررسی تاثیر نواسانات پول افغانی بر میزان تولیدات تجارتیتعلیمات اسلامیفریباعبدالحکیم
بررسی مبانی و مفاهیم حاکمیت در منظومه حقوق اساسی قضایی حارنوالیمحمد اسحاقعیدالرحیم
بررسی تاریخ نحولات ارث زنفقه و قانونفرشتهمولوی غلام محمد
سوره نمل از آیه(1-10)تعلیمات اسلامیفضل الحقالله داد
خدمات صوفیه کرام در عرصه ترقی اسلامتعلیمات اسلامیحامداحمد
سنت و مطابق آن با اختراعات علم بشرتعلیمات اسلامیمرضیهغلام رسول
بررسی خلوت نشینی با زنان نامحرم در فقه اسلامیتعلیمات اسلامیفرزانهعبدالجلیل
بررسی نقش مال بر طغیان و سرکشی انسانتعلیمات اسلامیسیماغلام رسول
بررسی نسیان در فقه اسلامیتعلیمات اسلامیسونیتاغلام محبوب
بررسی حدیث نقصان عقل و دین زنانتعلیمات اسلامیفهیمه نامهسید عبدالقیوم
تفسیر و ترجمه و احکام آیه 3 سوره مائدهتعلیمات اسلامیشیماعبدالله
معرفی مختصری از فرقه های ضاله و گمراهتعلیمات اسلامیندیمهمیرزاخان
چگونگی حشر مخلوقات در آخرتتعلیمات اسلامیمولوی عبدالحلیمسلطان احمد
ابطال و عدم ابطال روزه با پیچکاری از دیدگاه مذهب احناففقه و قانونملیناحاجی غلام غوث
برقراری روابط بین الملل براساس معادلات قدرتفقه و قانونگلالی عبدالطاهر
ماهیت اعمال مجرمانه و مسئولیت جزایی افراد دارای نقیصه عقلیتعلیمات اسلامیسید جلیلسید احمد
سکرات موتتعلیمات اسلامینصیر احمدعبدالرسول
تفسیر آیه (1-23) سوره شوریتعلیمات اسلامینثار احمدسید احمد
گزیده از اعتقادات سلفتعلیمات اسلامیجیلانعبدالاحد
بررسی اقسام جرایم کمپیوتریقضایی حارنوالیجلیل احمدعبدالغنی
بررسی کارکرد نظام های امپریالیسم در مسیر تاریخاداری دیپلماسیزمرینور احمد خان
حیات طیبه انسان در قرآنفقه و قانوننوریهعبدالقادر
تاثیر زمان و مکان بر قوانین جزایی اسلامفقه و قانونعبدالجبارحسنین
تناسب مجازات پیامبران نسبت به زمان شانفقه و قانوننوریهسلطان احمد
ذکر ازدیدگاه تصوففقه و قانونمحجوبهغلام سرور
بررسی تاثیرات مالیات بر عایداتفقه و قانونسید محمد یوسفسید عبدالعزیز
تاثیر اخلاقی صفحات بر خانواده هافقه و قانونشراف الدینمولوی جمال الدین
حکم کلمات کفرآمیز در اسلامفقه و قانونبصیرهعبدالقیوم
بررسی نقش و جایگاه قانون در افغانستانفقه و قانونسید شیر آقاسید حسام الدین
بررسی فقهی پیوند قلب غیر مسلمان به مسلمانفقه و قانونمسعودهوکیل احمد
بررسی احصان در فقه اسلامیفقه و قانونفهیمهعادل شاه
بررسی طواف در فقه اسلامیفقه و قانونبی بی ساراسید اختر محمد
بشریت در آستانه فروپاشی در پرتو قرآن و سنتفقه و قانونسردار احمدسلطان احمد
نقد و بررسی سوره نورینفقه و قانونملالیعبدالطاهر
بررسی حکم جواز کتابت زنان از دیدگاه شریعت اسلامفقه و قانونفاطمهباز محمد
تثبیت حق مالکیت برای اطفال قضایی حارنوالیویسحاجی عبدالرحیم
بررسی عقد بیع از منظر فقه و قانونقضایی حارنوالینسیمه
بررسی حق مسکن در نظام حقوقی افغانستانقضایی حارنوالیلالهعبداللطیف
بررسی الگوهای صیانت از قانون اساسی با رویکرد به نظام حقوقی افغانستانقضایی حارنوالیشکیلاغلام محمد
بررسی حقوق تجارت از دیدگاه حقوققضایی حارنوالیفردوسعبدالخالق
بررسی تبعیض از دیدگاه فقه و قانونقضایی حارنوالیغلام محبوبغلام محی الدین
بررسی شهادت دروغ و مجازات آن در کود جزای افغانستانقضایی حارنوالیمحمد زلمیمحمد فاروق
بررسی حقوق جنگ سرد در اسناد و کنوانسیون های بین المللیقضایی حارنوالیفاطمهمیراحمد
تاثیر جغرافیایی سیاسی افغانستان پسا طالبان بر سیاست خارجی امریکاقضایی حارنوالیرویاآغا رحیم
ترجمه و تفسیر آیات ۱۴-۲۷ سوره مبارکه الرحمنفقه و قانونعبدالقدیرحبیب الله
لقب صحابه و تابعین در صحیحینفقه و قانونفخرالدینفیض محمد
بررسی مقایسوی بانک های ربوی و اسلامیفقه و قانوننورااحمد شاه
بررسی تطبیقی جرم عقیم در قانون مجازات ایران و افغانستانفقه و قانونانیتاداود
زمین و جایگاه وجودی انسان درآنتعلیمات اسلامیعبدالملکجلال
ترجمه و تفسیر آیات ۴۶-۷۸ سوره مبارکه الرحمنتعلیمات اسلامیبصیر احمدعبدالرحیم
بررسی تحریم میته و خون و حکمت های آنفقه و قانونفرشتهغلام غوث
بررسی آداب عروسی و زفاف از نظر اسلامتعلیمات اسلامیفرزانهشیرآقا
بررسی خاتمه نیکو از دیدگاه قرآن و سنتتعلیمات اسلامیفرشتهنثاراحمد
آثار تطبیق قانون اسلام در جامعهتعلیمات اسلامیعبدالحلیمسلطان احمد
ترجمه و تفسیر آیات ۴۱-۵۰ سوره مبارکه المرسلاتتعلیمات اسلامیفوزیهعبدالجلیل
حکم استعمال نقره و ابریشم از دیدگاه اسلامفقه و قانونشفیقهغلام سرور
حکمت ابتلاء به بیماری از نظر اسلامتعلیمات اسلامیفایقهزین الدین
تحقیق و بررسی تفسیر آیه (173) سوره مبارکه بقرهتعلیمات اسلامیپریسانجم الدین
تحقیق و بررسی حدیث (من احب لله ...فقداستکمل الایمانتعلیمات اسلامیزهرامحمد داود
خشونت علیه زن در چارچوب نظام بین المللی حقوق بشرتعلیمات اسلامیفایزهآقاگل
بررسی قرارداد اعتباریفقه و قانونرویاقادری
نقد و بررسی قوانین قضایی مبتنی بر فصل هفتم قانون اساسیقضایی حارنوالیفاطمهغلام احمد
بررسی جرم شرکت در جرم در کد جزاقضایی حارنوالیحلیمهخواجه عزیزاحمد
بررسی نقش سازمانهای مالی و پولی بین الملل در پیشگیری و مبارزه با قاچاق اشخاصقضایی حارنوالیسمیهحاجی عبدالرشید
مقایسه جرم پولشویی براساس کدجزای افغانستان و اسناد بین المللقضایی حارنوالیفاطمهمیراحمد
بررسی جرم علیه ملت در فقه و قانونتعلیمات اسلامیاحمد رامشمحمد همایون
بررسی ماهیت استرداد مجرمین و نقش پولیس انترپول قضایی حارنوالیشهرامعبدالقدیر
بررسی عصر رنسانس و علل پیدایش آن در اروپاقضایی حارنوالیامیدعبداللطیف
جایگاه و معیار انتخاب دوست در اسلامفقه و قانوننوریهسلطان احمد
نقش و تقدیر در زنگی بشریتقضایی حارنوالیعزت اللهنجیب الله
تشخیص هویت مجرمین در مسایل جناییقضایی حارنوالیسید شاهمحمد داود
تاثیر اخلاقی صفحات اجتماعی بر خانواده هافقه و قانونشراف الدینمولوی جمال الدین
چگونگی قصاص عضو از دیدگاه فقهاتعلیمات اسلامیگل احمدمحمد نسیم
بررسی قراردادهای الکترونیکیفقه و قانونعبدالباسطعبدالروف
بررسی اداره مالیه دهندگان بر میزان عواید دولتفقه و قانونمحمد رحیممحمد
تفسیر سوره مبارکه صفت از آیه (22-50)فقه و قانونمولوی عبدالله
ایمان به کتابهای آسمانی فقه و قانونفوزیه غلام رسول
بررسی حدیث حوض کوثرتعلیمات اسلامیآتنااحمد
بررسی طلب العلم در فقه اسلامیتعلیمات اسلامیشکریهغلام رسول
پیشیگیری از جرم علیه اطفال در فضای مجازیفقه و قانونسید متینسید محمد کریم
مسئولیت مدنی افراد ناقص اهلیتفقه و قانونهایدهمدد
ترجمه و تفسیر از سوره مبارکه فاطر آیه(24-30)تعلیمات اسلامیرحمت اللهخداداد
مسئولیت مدنی هیئت مدیره شرکت های سهامی در حقوق ایران و افغانستانفقه و قانونفریبااحمد شاه
اهمیت تجارت صنایع دستی در افغانستانفقه و قانونعبدالستارعبدالغفار
نگاهی بر عواید و مصارف دولتفقه و قانونخیراللهغلام رسول
صلاحیت های محاکم در امر رسیدگی به قضایای مدنیفقه و قانوناحمد سعیداحمد شاه
بررسی قاعده حیازت (من حاز الملک)فقه و قانونسیمینعبدالباسط
بررسی آثار جرم مشهود در نظام جزایی افغانستانفقه و قانونجلیل احمد غلام یحی
نقش و جایگاه حقوق از نظر فقه و قانونفقه و قانونسید مجیب اللهسید محمد یوسف
بررسی مذهب قدریه و جبریه و علل پیدایش آنفقه و قانونآرزوحاجی محمد ظاهر
دیدگاه محاکم بین الملل در ارتباط به جرایم انسانیفقه و قانونساغرمحمد قبول
بررسی مدارس تفسیر و منابع آن در صدر اسلامتعلیمات اسلامیراحلهحاجی سبحان
تاریخ تحولات مسئولیت جزایی در قوانین افغانستانفقه و قانونخالدهمحمد عمر
سیاست جزایی در اسلامقضایی حارنوالیبصیر احمدگل احمد
بررسی احکام فرجام خواهی در نظام جزایی افغانستانقضایی حارنوالیسهرابغلام محی الدین
بررسی جرایم رسانه ی در نظام حقوقی افغانستانقضایی حارنوالیاحمد خالدغلام فاروق
بررسی حقوق زن در فقه اسلامی و اسناد بین المللیقضایی حارنوالیسید نظام الدینسید عبدالواحد
بررسی آثار محل واقعه جرم و نقش آن در اثبات جرمقضایی حارنوالینصیر احمدنورالدین
چگونگی ارتباط پیامبر اسلام با خداوند(ج)تعلیمات اسلامیریحانهحاجی عبدالقادر
فضیلت پیامبر صلی الله علیه وسلم در پرتو سوره کوثرتعلمیات اسلامیمدینه محمد
وکالت در نکاح تعلمیات اسلامیمرضیهعبدالستار
بررسی شروع به جرم در کد جزایی افغانستان و قانون مجازات اسلامی ایرانقضایی حارنوالیفرید احمدعزیز احمد
جایگاه تفریح در کتاب الله و سنت رسول اللهتعلیمات اسلامیعبدالغنیعبدالکریم
مطالعه تطبیقی ضمانت اجرای نقض تعهدات منفی قراردادی در حقوق مدنی ایران و افغانستان تعلیمات اسلامیمحمد حسین محمد عمر
ترجمه و تفسیر 7 آیه اول سوره فاطر فقه و قانون اسماءفضل الهادی
بررسی تطبیقی جرم عقیم در قانون اساسی ایران و افقانستان تعلیمات اسلامیانیتا داود
بررسی حقوق اساسی اتباعتعلیمات اسلامیذی النورین ابوبکر
اهتمام قرآن نسبت به جوانان فقه و قانون ‍جاوید غلام یحی
نقش و جایگاه حقوق از نظر فقه و قانون فقه و قانون سید نجیب الله سید محمد یوسف
نقش ملت درتحکیم سیستم دولت فقه و قانون جلیل احمد غلام محمد
ترجمه وتفسیر آیه ۱-۷ سوره فاطر فقه و قانون اسماء
ترجمه و تفسیر سوره مبارکه بینه فقه و قانون سیمین
حیازت از دیدگاه فقه وقانون مدنی افقانستان فقه وقانون سیمین عبدالباسط
بررسی ادله های مختلف علیها تعلیمات اسلامی ثریا غلام محمد
نقش عرفان در زدودن گناهان فقه و قانون سبحان عبدالرحمن
رویه قضای با بزه کاری اطفال در قوانین داخلی و بین المللیقضایی حارنوالیفریحهگل احمد
اصل فردی کردن مجازات در حقوق جزاقضایی حارنوالیلیلیماحاجی گل احمد
طلاق در اسلام وحقوق کشور های جهانقضایی حارنوالیسمیرامحمد معروف
تأثیر جرم در جامعه وطرق جلوگیری از آنقضایی حارنوالیفتانهنورشاه
بررسی تطبیقی کلاهبرداری سنتی و رایانه ایقضایی حارنوالیاسماسید عبدالستار
بررسی ازدواج موقت از دیدگاه روایاتفقه وقانوناحمدملا رمضان
بررسی شبهات وارده در سنت نبویفقه وقانونعبدالجبارعبدالفتاح
نقش اسلام در رشد وشکوفایی اقتصاد در جامعهفقه وقانونسلطان احمدغلام رسول
تاثیر عبادات درتربیت از منظر قرآن و حدیثفقه وقانونعیدی محمدحاجی سید محمد
تقوا از نظر ابو حنیفه رحتعلیمات اسلامیاسرائیلمحمد انور
جهان واپسین و رد شبهات ملحدینفقه وقانونعتیق اللهفیض احمد
تاثیر فرهنگ سازمانی به معنویت در محیط کارفقه وقانونعبدالحکیمبهاء الدین
پاسخ به شبهات ملحدین پیرامون معجزه های سه گانهفقه وقانونوزیرغلام سرور
بررسی تاریخ حقوق اساسی افغانستانفقه وقانونمحمد شفیعامین الله
زندگینامه امام ابن ماجه (رح)تعلیمات اسلامیجمعه گلشراف الدین
نقش نشان انگشت در اثبات جرم از نقطه نظر طب عدلیقضایی حارنوالیلیناعبدالقیوم
بررسی اصل تناسب جرم وجزا از منظر فقه وقوانین جزاءقضایی حارنوالیمهتابحاجی حفیظ الله
بررسی تطبیقی جرم آدم ربائی در اسلام و کریمنالوژیحقوق و علوم سیاسیمحمد حسیبمحمد عارف
بررسی وظایف دولت نسبت به ملتاداری و دیپلماسینور احمدعبدالغنی
بررسی رابطه دین و سیاست در پرتو فقه اهل سنتاداری و دیپلماسیجاویدسید محمد
بررسی رویکرد عملی خطای اداری وشخصی در حقوق اداری افغانستانقضائی حارنوالیرحیم شاهبسم الله
بررسی مهمترین علل ارتکاب جرایم مالیاتی در نظام حقوقی افغانستانقضائی حارنوالیمحمد طارقحاجی محمد نادر
بررسی زندان از منظر جرم شناسی نوینقضائی حارنوالیسمانهعبدالکریم
وسایل ثبوت دعوی در پیشگاه محاکمقضائی حارنوالیقوام الدینعبدالسلام
بررسی تطبیقی اکراه در قوانین جزای افغانستان و ایرانقضائی حارنوالیمدینهحاجی بسم الله
بررسی چگونگی مطابقت قوانین و فرامین با قانون اساسی در نظام حقوقی افغانستانقضائی حارنوالیویس احمدعبدالرحیم
نظریه صدق منظق دانان مسلمانفقه و قانونمهنازعبدالطیف
نظام بازاریابی جهانی در حقوق تجارتفقه و قانونسیماصاحب خان
بررسی فلسفه و جایگاه خلقت انسانفقه و قانوننثار احمدکشمیر
ایمان و رابطه آن با زندگیفقه و قانونمولوی نثار احمدغلام رسول
آزادی فردی و اجتماعی وتاثیرات آن بر توسعه سیاسیفقه و قانونفسانهغلام نبی
بررسی اصول دادرسی منصفانه فقه و قانون مستوره خواجه عبدالعزیز
بررسی حکم شیرخوارگی در مذاهب خمسهفقه وقانون مدینه ابوبکر
حقوق طفل در اسلام فقه وقانون زیبا ابوبکر
بررسی فطرت و انواع آن در اسلام فقه و قانون سیمامحمد طاهر
بررسی اشتغال و آثار آن در جامعه فقه و قانون میترا محمد الله
فقه و قانون سامعه عبدالسمیع
بررسی شرایط طلاق در فقه حنفی فقه و قانون شکیلا غلام غوث
بررسی مبانی حقوق بین الملل عمومی فقه و قانون نرگس محمد
داوری قرآن بین حق و باطل فقه و قانون حمیدالله بشیر
تعامل متقابل حکام و رعیت از دیدگاه اسلام فقه و قانون بی بی گل عبدالکریم
بی تابعیتی و راه های کاهش آن قضایی سارنوالی فرید احمد نور احمد
بررسی مالیات عمومی و خصوصی وتفاوت ایشان در نظام حقوقی افغانستان قضایی سارنوالی امید جان غلام رسول
کاربرد اصولی وسایل ارتباط همگانی در نظام حقوق افغانستان اداری دیپلماسی گل احمد ممتاز
بررسی حقوق قران بالای مسلمانانفقه وقانون فریباحاجی پاینده محمد
بررسی واسطه بین خدا انسان فقه و قانون خاطره میر آقا
شخصیت حضرت مرم و حضرت عیسی (ع)در قرآن کریم و انجیل فقه و قانون ضیاگل غلام حضرت
برررسی و معرفی مختصر 20 صحابه از صحابیان مشهور تعلیمات اسلامیزرغونه محمد رحیم
اهمیت فراگیری زبانهای بین المللی در شناخت دین اسلام فقه و قانون زبیده عبدالرشید
ترجمه و تفسیر آیه 15 سوره محمد (ص)تعلیمات اسلامیحمیده شیر محمد
بررسی موجبات استغفار در اسلام تعلیمات اسلامی منیره غلام فاروق
ترجمه و تفسیر آیات چهارم تا ششم سوره مبارکه محمد (ص)تعلیمات اسلامی کریمه عبد الرحمن
بعد اجتماعی عبادت در اسلام تعلیمات اسلامی منیره ولی احمد
بررسی (تدلیس در حدیث) و حکم آنتعلیمات اسلامیشفیقهمحمد افضل
علت منع جمع‌آوری حدیث در زمان پیامبر و صحابهتعلیمات اسلامیفاطمه عبدالرشید
شاگردان امام شافعی در بغداد و آثار علمی شانتعلیمات اسلامیجیلاذکریا
احکام نذر در مذاهب اربعهتعلیمات اسلامیفایزه نامه
تفسیر آیه 118 سوره توبه و دیدگاه فقهاتعلیمات اسلامیمریمعبدالرحیم
اختلاف ائمه حدیث در مورد زیادت و نقصان ایمانتعلیمات اسلامیطاهرهمحمد یوسف
تفاوت قیاس و استحسان در مذهب حنفی و شافعیتعلیمات اسلامیسامعهعبدالبصیر
ترجمه، تفسیر و تاویل در قرآن کریمتعلیمات اسلامینجیبهعبدالظاهر
تفسیر آیه 3 سوره مأیده و احکام فقی آنتعلیمات اسلامیازمانوراحمد
تفاوت مکب فقهی مکه و عراق در عهد صحابهتعلیمات اسلامیفایزهیوسفی
پایه‌گذاری مدارس و تعلیم در عهد رسول اللهتعلیمات اسلامیفرزانه رحمت الله
جایگاه استصحاب در فقه اسلامیتعلیمات اسلامیآرزوبسم الله
تفاوت اذان و اقامه در مذهب اسلامیتعلیمات اسلامیفریباعبیدالله
ابعاد صحی عبادت در اسلامتعلیمات اسلامیمنیرهولی احمد
تفاوت خمس و ذکا از دیدگاه مذهب حنفی و شیعهفقه و قانون حسنیهحاجی عبدالنبی
بررسی نظام قضایی در عهد خلافت اموی هافقه و قانوننایلهنوراحمد
بررسی نظام قضایی در عهد هارون الرشیدفقه و قانوناسرائیلمحمد انور
تفاوت اهل ذمه و مستأمن از دیدگاه فقه و قانونفقه و قانونعبدالحلیممحمد رسول
تفاوت دیدگاه اهل شیعه و سنی در باره حضرت مهدیفقه و قانونعصمت اللهمحمد اکبر
تفاوت روزه در ادیان ابراهیمیفقه و قانونخان محمدعبدالسلام
بررسی باورهای فطرت در اسلام فقه و قانون عزیزهسخیداد
یررسی حقوق متهم در قوانین افغانستان و بین‌الملل قضایی حارنوالیصلاح الدین شاه گل
بیع دین از دیدگاه فقهای اسلامیفقه و قانونعبدالرحیمعبدالعزیز
بررسی تفاوت دیدگاه ماتریدیه و معتزله در اعتقاداتفقه و قانونعبدالقدیرعبدالرحمان
تحلیل مصادیق اجرای حدود در زمان پیامبر اسلامفقه و قانونعبدالبصیرفیض محمد
احکام بیع تولیه و مرابحه در فقه اسلامیفقه و قانوننورالبدیعمحمد اسماعیل
جایگاه جوانان در غزواتفقه و قانونسید احمد شاهسید شیرآقا
تفسیر آیه 141 سوره نساء و دیدگاه فقهافقه و قانونمحمد ادریسمحمد ایوب
مقایسه حق عینی و حق دینی در نظام حقوقی افغانستانقضاییمهناز مهمندعبدالستار
بررسی جایگاه قراردادهای مدنی در نظام حقوقی افغانستانقضاییشهناز مهمندعبدالستار
مجازات خیانت ملی در نظام حقوقی افغانستانقضقضاییاییریکانوراحمد
جایگاه حکمیت در نظام حقوقی افغانستانقضاییلینانوراحمد
جایگاه نهاد داوری در جامعه و نظام حقوقی افغانستانقضاییمعصومهغلام عثمان
نگاه نظام حقوقی افغانستان به اشتغال اتباع خارجهقضاییمحبوبهعبد الرازق
نگاه نظام حقوقی افغانستان به حاکمیت اراده قضاییفروزانعبد القادر
جایگاه قراردادهای اعتباری در نظام های حقوقی با تمرکز بر نظام حقوقی افغانسانسونیتاعبدالقادر
بررسی اجارۀ عام و خاص در نظام حقوقی افغانسانقضاییعبدالقادرغلام نبی
مسئولیت جزایی ناشی از (فعالیت های رسانه ای) در نظام حقوق افغانستانقضایینجیب اللهعبدالغفور
جایگاه (حریم خصوصی) در حقوق افغانستان و ایرانقضایینذیر احمدعلی احمد
سازکارهای حمایت از (مالکیت صنعتی) در حقوق افغانستان و ایرانقضاییالفتعبدالرحمن
سازکارهای حمایت از (محیط زیست) در نظام حقوقی افغانستانقضاییپریساشراف الدین
سازکارهای حمایت از (تضمین شغلی) در نظام حقوقی افغانستانقضاییجاهدهغلام محمد
تخصیص حقوق برای بیگانگان در حقوق افغانستان و اسناد بین المللیقضاییهایده فریدون
سازکارهای پیشگیرانه از (فروش عضو بدن) در حقوق افغانستان و اسناد بین المللی قضایینیلوفرعبداللطیف
شناسایی (دولت و حکومت) در حقوق بین الملل و رویه دولت هاقضاییعبداللطیفشاه ولی
جایگاه شرکت عنان در فقه اسلامی و قانون مدنی افغانستان فقه و قانونغلام فاروقآدم جان
بررسی بعد اجتماعی بشر در پرتو فرهنگ اسلامی تعلیمات اسلامیمحمد امانجان محمد
بررسی اکراه در نکاح از نظر فقه و قانون تعلیمات اسلامیهما گلشمس الدین
بررسی جایگاه عقل از دیدگاه معتزله و اشاعره تعلیمات اسلامیپروانه عبدالروف
ترجمه و تفسیر آیات 18 تا 24 سوره حشرتعلیمات اسلامیکریمهعبدالرحمن
بررسی اختلافات ناشی از معراج جسمی و روحی پیامبر اسلامتعلیمات اسلامیتمنا
رابطه عقل و دین از دیدگاه امام فخر الدین رازیتعلیمات اسلامیسمیهمحمد شاه
مقایسه نکاح مسیار و سیغه از دیدگاه اهل سنت و شیعهفقه و قانونامام الدینشراف الدین
بررسی تاثیر اخبار آحاد در فقه اسلامیتعلیمات اسلامیبصیره ضیاءالدین
بررسی و تحقیق حدیث(المسلمون عنده شروط هم)تعلیمات اسلامیفاطمه فضل احمد
بررسی نسخ از دیدگاه فقها و اصولیینتعلیمات اسلامیپریساغلام محمد
زن و فضیلت آموختن علم در پرتو احکام اسلامیتعلیمات اسلامیمحمد رضادین محمد
بررسی ماهیت سلسله مراتب در ارکان دینفقه و قانونامین اللهشراف الدین
بررسی جرم کودک آزاری در فقه و قانون فقه و قانونخلیل احمدشیر احمد
بررسی احکام اسلام در مورد هدیه و جوایزفقه و قانونبصیر احمدامیر جان
جایگاه حکومت مدنی در فقه سیاسی اسلامفقه و قانونعتیق اللهح-زرین گل
سازمان شانگهای و تاثیرات عضویت افغانستان در منطقهاداریمحمد شفیعغلام سعید
بررسی تاریخی جایگاه افغانستان در جامعه ملل و سازمان ملل متحدادارینذیر احمددین محمد
بررسی چالش ها و فرصیت های منطقه ای افغانستان در راستای روابط تجارتیاداریفرهاداحمد سعید
بررسی مقایسوی مسئولیت متصدی حمل و نقل در کنوانسون CMRدر نظام حقوقی ایرانقضاییصبورعبدالرووف
حکم ارتداد از دیدگاه فقهای قدیم و معاصرفقه و قانونغلام فاروقحاجی غلام نبی
بررسی (تدلیس در حدیث) و حکم آنفقه و قانونهدایت اللهرحمت الله
نقش شاه ولی الله در تحولات فقهی شبه قاره هندفقه و قانونقدرت اللهغلام رسول
نقش نهضت سید جمال الدین افغان در جهان اسلامفقه و قانونزهرا افغان
تاثیر بازدارندگی اجرای حدود در جامعه اسلامیفقه و قانونراحله وفاه
نقش حضرت فاروق اعظم در وضع قوانین اداریفقه و قانوننادیه
بررسی جایگاه کلامی امام ابو حنیفه (رح) در کتاب فقه اکبرفقه و قانونفریبا
بررسی اختلاف علما در تعداد آیات قرآن کریمتعلیمات اسلامیمنیکانظام الدین
عایشه و رهبری او در جنگ جملتعلیمات اسلامیروزیتافیض الله
تعاملات ناجایز در ازدواج های امروزیتعلیمات اسلامی حنیفهمحمد جمعه
بررسی اختلاف علما در تعداد آیات الاحکامتعلیمات اسلامیشقایقعصمت الله
بررسی دیدگاه شیخ قرضاوی در قبال سیاست اسلامیتعلیمات اسلامیآرزو
نقش حسبه و احتساب در اصلاح جامعه اسلامیتعلیمات اسلامیمسعودهسلطان احمد
صلاحیت و تاثیر والدین در ازدواج فرزندانتعلیمات اسلامیآمنهایدل
نقش تربیتی زنان مومن و متعهد در شکوفایی و تاعلی جامعهتعلیمات اسلامینسیمه
بررسی تاریخی اعراب گذاری در قرآن کریمتعلیمات اسلامیغنچهعبدالرشید
بررسی علت تکرار داستان ها در سوره های قرآن کریمتعلیمات اسلامیوجیههمحمد رفیق
مسئولیت نظام اسلامی در قبال پدیده تکدی گریتعلیمات اسلامیسمیهبهاالدین
مسئولیت نظام اسلامی در قبال زنان و کودکان بی سرپرستتعلیمات اسلامیعذراگل پادشاه
مقام فقه و فقهی از دیدگاه علمای معاصرفقه و قانون
میترامحمد شاه
نقش نیت در عبادات مالی از منظر فقه اسلامیفقه و قانون
شهیرامحمد امین
فتوا و جایگاه آن در مذهب حنیفیفقه و قانون
ترانهمحمد اکبر
حقوق شرعی میت بر بازماندگان فقه و قانون
عزیزهنعمت الله
ارتباط کفالت یتیم با تعدد زوجاتفقه و قانون شبانهگل آقا
اثرات ترتبیتی مطالعه سیرت النبیفقه و قانونحمیرابشیر
حقوق متقابل والدین و فرزندان از دیدگاه اسلامفقه و قانوننرگسمحمد
جایگاه کتاب هدایه در فقه احناففقه و قانونبی بی گل عبدالکریم
نقش ترتبیتی زنان مومن در شکوفایی جامعهفقه و قانونسامعه عبدالسمیع
تبعات زیانبار ازدواج های اجباری
فقه و قانونخاطره میر آقا
نقش بانوان در خدمت به علم در عهد رسول اللهفقه و قانونمژدهجمال ناصر
بررسی احکام شیر خوارگی و فواید طبی آن فقه و قانونمدینهابوبکر
حکم کمک گرفتن از مشرکین در جنگفقه و قانونشکریه جمعه گل
مسئولیت نظام اسلامی در قبال معتادان به مواد مخدرفقه و قانونتیمور شاهتاج محمد
نقش ایمه احناف در تدوین فقه افتراضیفقه و قانونعبدالبصیر عبدالکریم
احکام تخریب مساجد در مسیر راه عام فقه و قانونعبدالظاهر عبدالقیوم
اجبار و عدم اجبار رعایت حجاب از دیدگاه فقه های معاصرفقه و قانونفاطمهعبدالغنی
نقش قوانین وضعی در مدیریت جوامعفقه و قانوننورمحمد شیر محمد
مسئولیت نظام اسلام در قبال معتادانفقه و قانونعزیزاحمدغلام صدیق
بررسی تعاملات ناروا در ازدواج های امروزیفقه و قانونسید احمد شاهسید شیر آقا
معرفی و آثار محدث شهیر ابن حبان بستیفقه و قانوننصرالله عبدالله
موافقات حضرت عمر در قرآن و حدیثفقه و قانونعبدالغنیعبدالرحمن
بررسی مسایل واضح الدلاله و غیر واضح الدلاله در اصول فقهفقه و قانوننعمت الله عبدالواحد
نگاه تاریخی به روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان و ایران اداری دیپلماسیمحبوبسید احمد
حق تظاهرات بیگانگان در نظام حقوقی افغانستان و حقوق بین المللقضائی حارنوالیرخسارعبدالله
بررسی تاریخچه روابط کنسولی و سفارتی افغانستان با کشورهای خارجیاداری دیپلماسیمحمد عارفعبدالجبار
بررسی نقش قرضه های کوچک در رفاه خانواده ومطابقت آن در اسلامسید عالم سید عالم
بررسی کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد ( آنکتاد ) واثرات آن برافغانستانغلام رسولمحمد عثمان
بررسی عوامل محیطی اعتیاد به مواد مخدر در افغانستاننجیب الله درویزه
عوامل جرایم تجاوز وراه هایی پیشگیری از آننورالحقحاجی سلطان
بررسی جایگاه قراردادها در اسناد بین المللیعبدالشکو محمد رحیم
اصول حقوقی فعالیتهای دول در بهره برداری از فضاعبدالغنی محمد اعظم
ازدواج در اسلام و مقایسه آن با مسحیتنظرمحمدعبدالموک
بررسی عواقب کتمان علم در جامعه اسلامیجمع گل عیدی محمد
بررسی ظرفیت پاسخگوی فقه اسلامیمحمد طاهرعبدالفتاح
جایگاه پناهندگی در حقوق بین المللعبدالحمیدعبدالله
بررسی فرصتهای و چالش های موجود فرا روی سرمایه گذارانعبدالبصیرمولوی امین الله
بررسی نقش نیروی متخصص در رشد افغانستانعبدالمجیداسماعیل
بررسی حقوق حضرت محمد ( ص ) بر امت اشعنایت اللهنصیر احمد
بررسی جایگاه جرم شناسی در افغانستانمحمد ابراحیمملاه محمد یعقوب
بررسی جایگاه پناهندگی سیاسی در فقه اسلامیعبدالرسولخداداد
بررسی تاثیر بیکاری پس از فراغت برانگیزه درسی محصلانمعاذالله بسم الله
بررسی تاثیر سطح تحصیلی کارمندان بر عملکرد اداراتعبدالملکحق مراد
جایگاه جامعه مدنی در حکومتهایی اسلامیعبدالسلامعبدالرسول
تاثیرات تبلیغات انترنت بر رشد تجارتشیر احمد عبدالغنی
بررسی چگونگی توزیع قدرت درسازمان اداری اسلامبشیر احمدغلام محمد
بررسی تاریخچه سازمان ملل متحد و نقش کشورهای اسلامیجلیل احمدسردار احمد
بررسی مسئولیت و انواع آن در اسلامخلیل احمدسردار احمد
بررسی چگونگی پیشگیری ازجرم ازدید گاه قرآنعبدالملکعبدالحی
بررسی دیدگاه های امنیتی در سطح بین المللیسید کبیرسید سالم
فرصت ها و موانع عضویت افغانستان در سازمان اکو ( ECO )سید شریفسید اسماعیل
تاثیر و حدت علماء بر تقویت حکومتداری اسلامیبسم الله
بررسی اثرات امنیتی امر بمعروف در جامعه افغانستاننثار احمد نظیر احمد
بررسی تفاوت هایی جرم و گناهعصمت اللهحبیب الله
بررسی مسجد ضرار وویژگی هایش در قرآنعبداللهتوکلی
جایگاه خیرخواهی در اسلامسید فاروق
بررسی رابطه بی سوادی بر ارتکاب جرمعبدالخالق
بررسی جرم عقیم و محالمحمودولی محمد
بررسی روشهای جدید مدیریت و مقایسه با اسلاممحمد رضا
بررسی احکام سلام دادن در اسلام و مقاسیه با ادیان دیگرعبدالناصرمحمد ابراحیم
اصول حاکم بر روابط بین الملل و تطبیق آن در اسلامفراح الدین نورالدین
بررسی مقایسه اسلام با عالمانی هامحمدعبدالحلیم
بررسی روش های فروش و تاثیرات آن جذب مشتری در حقوق تجارتسید احمدسید سالم
عروسی های امروزی و بدعتهایی آنغلام رسولغلام محمد
جایگاه آداب اجتماعی و تاثیر آن در رشد فرهنگی اسلامیمحمد قاسم
بررسی شرایط و قوع طلاق از دید گاه مذاهب اسلامیصلاح الدینغوث الدین
اسباب گمراهی از دید قرآن کریمعبدالقدیرسلیم
بررسی کلیمه ( خیرکم ) بهترین ها ازدیدگاه احادیث پیامبر اسلاممحمد آصفعبدالحمید
بررسی اهدایی جنین و حکم آن در فقه اسلامیاحمدصفر
بررسی جامعه شناسی از دید گاه قرآن کریمملاه محمد داودملاه محمد یعقوب
معیار هایی شناخت حدیث صیحمصطفی کریم
بررسی نعمتهایی مادی جنتملا عبدالرحیمحاجی ضیاءالدین
جایگاه سیاست خارجی حکومت اسلامی در قراننذیر احمدفضل احمد
جایگاه سیاست مطلوب در قرآنسید معروفسید رسول
بررسی ویژگی هایی شیطان از دیدگاه اسلامعبدالقدیربسم الله
مسئولیت نظام اسلامی در تعلیم و تربیت کودکان خیابانیفقه و قانونیاساعبدالقدوس
صفات لازمه مبلغ از دیدگاه اسلامفقه و قانونمسعودجمعه گل
بررسی سن رشد جوانان در آئینه فقه مذاهبفقه و قانوناحمد فهیمعبدالکریم
بررسی جرم توهین به ادیان از دیدگاه اسلام و قانونفقه و قانوناحمد شعیبگل احمد
بررسی مقام موذن در مذاهب اربعهفقه و قانونشکراللهسید بسم الله
گاهی به سیر قانونگذاری در فرهنگ اسلامیفقه و قانونحمیداللهحبیب الله
بررسی حقوق اقلیت های دینی در شریعت اسلامفقه و قانونعایشهنجم الدین
پیش بینی آب و هوا از دیدگاه اسلامتعلیمات اسلامیعبدالصبورمحمد عوض
بررسی حقوق اقلیت های دینی در شریعت اسلامفقه و قانوناحمد ظاهرعبدالقیوم
بررسی ابعاد شرعی و فقهی دوستی و همیاری با کافرفقه و قانونشفیق اللهذبیح الله
ابداعات حضرت عمر فاروق در حوزۀ فقه اسلامیفقه و قانونفیروز احمدعزیز احمد
جایگاه مشوره در قرآن و سنت پیامبر(ص)فقه و قانونسید احمدملاشیر احمد
بررسی ابعاد شرک از دیدگاه اسلامفقه و قانوننادرشاهملا محمد
ابداعات حضرت ابوبکر صدیق (رض) در حوزۀ فقه اسلامیفقه و قانونمحمد صادقعبدالواحد
بررسی اصول حقوق دیپلماتیک در نظام حقوقی افغانستان و حقوق بین المللقضاییعزیز احمدمحمد عثمان
بررسی اقامتگاه اجباری در نظام حقوقی افغانستان و حقوق بین المللقضاییعبدالله دیانتغلام نبی
غصب اموال منقول از منظر فقه و قانونقضاییعبدالظاهرمحمد انور
بررسی تقسمات ارضی بین فلسطین و اسرائیل از دیدگاه حقوق بین المللقضاییوکیل احمدمحمود
بررسی عوامل جرم زا در جامعهقضاییفیصلفقیر احمد
موج اسلام گرایی در غربفقه و قانون امان الله عبید الله